بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمایشگاه های پژوهشی آزمایشگاه های پژوهشی

 

عنوان آزمایشگاه پژوهشی نام و نام خانوادگی سرپرست
آزمایشگاه شیمی آلی خانم دکتر فرناز جعفرپور
آزمایشگاه شیمی آلی آقای دکتر ابراهیم کیانمهر
آزمایشگاه شیمی آلی آقای دکتر مهدی ادیب
آزمایشگاه شیمی آلی خانم دکتر افسانه زنوزی
آزمایشگاه شیمی آلی آقای دکتر مهدی قندی
آزمایشگاه شیمی آلی آقای دکتر پروز رشیدی رنجبر
آزمایشگاه شیمی پلیمر خانم دکتر سپیده خویی
آزمایشگاه شیمی پلیمر آقای دکتر حسین مهدوی
آزمایشگاه شیمی پلیمر آقای دکتر ناصر شریفی سنجانی
آزمایشگاه شیمی تجزیه آقای دکتر حسن سرشتی
آزمایشگاه شیمی تجزیه آقای دکتر طاهر علیزاده
آزمایشگاه شیمی تجزیه آقای دکتر جهانبخش قاسمی
آزمایشگاه شیمی تجزیه خانم دکتر فرزانه شمیرانی
آزمایشگاه شیمی فیزیک آقای دکتر علی مقاری
آزمایشگاه شیمی فیزیک آقای دکتر حسن به نژاد
آزمایشگاه شیمی فیزیک خانم دکتر مصومه فروتن
آزمایشگاه شیمی فیزیک آقای دکتر علیرضا شایسته
آزمایشگاه شیمی فیزیک آقای دکتر مجید حمزه لو
آزمایشگاه شیمی کاربردی آقای احمد توسلی
آزمایشگاه شیمی کاربردی آقای علیرضا شاکری
آزمایشگاه شیمی معدنی آقای دکتر علیرضا بدیعی
آزمایشگاه شیمی معدنی خانم دکتر ژانت سلیمان نژاد
آزمایشگاه شیمی معدنی آقای دکتر علیرضا عباسی
آزمایشگاه شیمی معدنی آقای دکتر علی نعمتی
آزمایشگاه شیمی معدنی آقای دکتر احمد امیری
آزمایشگاه شیمی معدنی آقای دکتر کامران اخباری