بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمایشگاه شیمی پلیمر دکتر سپیده خوئی آزمایشگاه شیمی پلیمر دکتر سپیده خوئی

سرپرست آزمایشگاه : سپیده خویی

زمینه کاری آزمایشگاه:

   ساخت پلیمرهای خطی و شاخه دار به طریقه پلیمریزاسیون تراکمی

   ساخت نانوذرات حاوی دارو جهت استفاده در دارورسانی

   ساخت نانوکامپوزیتهای خود ترمیم شونده