بخش های دانشکده بخش های دانشکده

لیست کارکنان لیست کارکنان

 

نام نام خانوادگی تلفن محل کار محل خدمت
طیبه ابیات 61113647 آزمایشگاه شیمی معدنی
سودابه کفاشی 61112628 آزمایشگاه شیمی عمومی
مصطفی حضرتی 66477376 بخشNMR- آزمایشگاه مرکزی
رقیه قدیم خانی 61113301 آزمایشگاه شیمی آلی
اعظم فتوحی 61113647 بخش آنالیز پلیمرها- آزمایشگاه مرکزی
فرزانه افشاری آذر 61113300 بخش کروماتوگرافی- آزمایشگاه مرکزی
زهرا حسینی 61113707 آزمایشگاه شیمی فیزیک
شهره عسگری 61113647 کارشناس آزمایشگاه
مریم عربلویی ثانی 61113640 کارشناس آموزش دانشکده
نفیسه

ذوالفقاری کمرودی

61113301 مسئول دفتر دانشکده
رقیه محمدی 61112628 کارشناس آزمایشگاه
عظیمه نجومی 61113640 آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده
سمیه طاهری 61113300 دفتر پذیرش آزمایشگاه مرکزی