بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دفتر معاونت پژوهشی دفتر معاونت پژوهشی

وظایف و اهداف :
برنامه ریزی جهت به روز بودن سرفصل و منابع درس دوره های کارشناسی ارشد   و   دوره دکتری، اداره شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده، انجام کلیه امور مربوط به تعیین دروس، مدرسین دروس، برنامه هفتگی، رسیدگی به وضعیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری. تنظیم امور مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله دکتری، هماهنگی جهت انجام امور مربوط به طرحهای کاربردی و قراردادهای با خارج دانشگاه

معاون تحصیلات تکمیلی و  پژوهشی دانشکده:  آقای دکتر علیرضا شایسته 
مسئول خدمات آموزش: خانم عظیمه نجومی

شماره تماس دفتر :  61113640 

اخبار دفتر اخبار دفتر