بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمایشگاه های آموزشی آزمایشگاه های آموزشی

عنوان آزمایشگاه سرپرست آزمایشگاه   مسئول آزمایشگاه تلفن آدرس
آزمایشگاه شیمی عمومی خانم دکتر فریدبد خانم سودابه کفاشی-خانم رقیه محمدی 61112628 زیرزمین دانشکده شیمی
آزمایشگاه شیمی معدنی آقای دکتر امیری خانم طیبه ابیات 61113647 زیرزمین دانشکده شیمی
آزمایشگاه شیمی فیزیک آقای دکتر حمزه لو خانم زهرا حسینی 61113707 زیرزمین دانشکده شیمی
آزمایشگاه شیمی آلی خانم دکتر جعفرپور خانم رقیه قدیم خانی،  61112628 زیرزمین دانشکده شیمی
آزمایشگاه شیمی تجزیه آقای دکتر سرشتی خانم دکترسهیلا صمدی، خانم شهره عسگری 61113300 زیرزمین دانشکده شیمی
آزمایشگاه شیمی کاربردی آقای دکتر توسلی آقای دکتر احمد توسلی 61113643 زیرزمین دانشکده شیمی