بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمایشگاه شیمی معدنی دکتر کامران اخباری آزمایشگاه شیمی معدنی دکتر کامران اخباری

 

سرپرست آزمایشگاه : آقای دکتر کامران اخباری

 

زمینه کاری آزمایشگاه:

  •     مهندسی کریستال پلیمرهای کوئوردیناسیونی و ترکیبات ابرمولکولی، خواص و کاربردهای آنها.
  •     انتقالات ساختاری حالت جامد و محلول.
  •     چارچوب های فلز- آلی نانو متخلخل و پتانسیل های کاربردی آنها در جذب، ذخیره و جداسازی گازها، به عنوان حسگر، در سیستم های دارورسانی و در فرایندهای کاتالیستی.
  •     نانو شیمی، سنتز و شناسایی نانو مواد.