بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمایشگاه شیمی پلیمر دکتر مهدوی آزمایشگاه شیمی پلیمر دکتر مهدوی

اطلاعات سرپرست آزمایشگاه: آقای دکتر حسین مهدوی

 

زمینه کاری آزمایشگاه:

  • طراحی، سنتز، و تهیه انواع غشاءهای پلیمری (نانوفیلتراسیون، الترافیلتراسیون و جداسازی انواع گازها)
  •  سنتز و کاربرد پلیمرهای عاملدار
  •  مطالعه ساختار ریز پلی الفینها