بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمایشگاه شیمی تجزیه دکتر سرشتی آزمایشگاه شیمی تجزیه دکتر سرشتی

اطلاعات سرپرست آزمایشگاه : آقای دکتر حسن سرشتی

زمینه کاری آزمایشگاه:

  • توسعه روش­های استخراج فاز جامد با استفاده از نانو کامپوزیتها.
  •  به کارگیری روشهای کمومتریکس برای بهینه سازی و بهبود ارقام شایستگی.
  • اندازه گیری آلاینده های زیست ترکیبات گیاهی، دارویی و محیطی با استفاده از روش های آنالیز کروماتوگرافی و اسپکترومتری.