بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمایشگاه شیمی معدنی دکتر علی نعمتی آزمایشگاه شیمی معدنی دکتر علی نعمتی

سرپرست آزمایشگاه : آقای دکتر علی نعمتی

زمینه کاری آزمایشگاه:

  • تهیه و شناسایی کمپلکس های فلزات نوبل و بررسی کاربرد آن ها در واکنش های هیدروژن دار کردن کربونیل دار کردن و هیدروفرمیل دار کردن
  • روش های ساخت بستر های کاتالیستی  اکسیدی و زئولیتی و بررسی کارایی آن ها
  • بررسی روش های نوین و موثر ساخت مواد شیمیایی و حدواسط های مهم