بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمایشگاه شیمی فیزیک دکتر معصومه فروتن آزمایشگاه شیمی فیزیک دکتر معصومه فروتن

سرپرست آزمایشگاه : خانم دکتر معصومه فروتن

 

زمینه کاری آزمایشگاه:

موضوع پژوهشی در حال حاضر: شبیه سازی دینامیک مولکولی نانوساختارها
موضوعات پژوهشی قبلی: الف) ترمودینامیک محلولها (تجربی و مدل سازی)
ب) دینامیک آشوبناک