بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 303 نتیجه
از 16
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
الکتروشیمی تجزیه ای 6102629 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 پرویز نوروزی | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00)
پدیده های انتقال 6102005 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 مجید سعیدی | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00)
شیمی تجزیه در محلول های غیر آبی 6102657 3 دکتری شیمی آلی 01 طاهر علیزاده | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00)
شیمی فیزیک پلیمر ها 6102235 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 علی رضا شاکری | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00)
شیمی معدنی پیشرفته 6102267 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 احمد امیری | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00)
شیمی و فناوری کامپوزیت های پلیمری 6102462 3 دکتری شیمی آلی 01 علی رضا شاکری | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00)
طیف بینی اتمی تجزیه ای 6102295 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 فرزانه شمیرانی | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00)
طیف بینی معدنی 6102508 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 علیرضا عباسی | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00)
فرآیند ‌های شیمیایی و طراحی راکتور پیشرفته 6102675 3 دکتری شیمی آلی 01 احمد توسلی | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00)
فناوری های نوین پالایش و تبدیل نفت 6102683 3 دکتری شیمی آلی 01 علی رضا شاکری | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00)
کاربرد روش های محاسباتی در شیمی تجزیه 6102631 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 پرویز نوروزی | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00)
مکانیک کوانتومی 6102633 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 علیرضا شایسته | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00)
واکنشگاه ها 6102405 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 احمد توسلی | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00)
استرئوشیمی 6102022 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 فرناز جعفرپور هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00)
آشنایی با صنایع شیمیایی ایران 6102614 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 علیرضا شایسته هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00)
اصول تصفیه آب 6102549 3 کارشناسی شیمی آلی 01 حسن سرشتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00)
اصول کمومتری 6102486 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 جهانبخش قاسمی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00)
الکتروشیمی صنعتی 6102503 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 محمد رضا گنجعلی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00)
پدیده های انتقال پیشرفته 6102221 3 دکتری شیمی آلی 01 احمد توسلی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00)
ترمودینامیک آماری 6102632 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 معصومه فروتن هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 303 نتیجه
از 16