بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 339 نتیجه
از 17
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
NMR پیشرفته 6102612 3 دکتری شیمی آلی 01 پرویز رشیدی رنجبر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
اصول بیوشیمی 6102547 3 کارشناسی شیمی آلی 01 پرویز رشیدی رنجبر هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00)
اصول محاسبات شیمی صنعتی 6102556 3 کارشناسی شیمی آلی 01 مجید سعیدی 1398/10/28 (08:00 - 10:00)
الکتروشیمی تجزیه ای 6102629 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 پرویز نوروزی | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00)
ایمنی در آزمایشگاه 6102588 2 کارشناسی شیمی آلی 01 ژانت سلیمان نژاد 1398/10/23 (13:00 - 15:00)
پدیده های انتقال 6102005 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 02 مجید سعیدی 1398/10/28 (10:00 - 12:00)
پدیده های انتقال 6102005 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 مجید سعیدی 1398/10/28 (10:00 - 12:00)
حد واسطه های فعال 6102085 3 دکتری شیمی آلی 01 مهدی قندی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00)
خوردگی فلزات 6102087 2 کارشناسی شیمی آلی 01 طاهر علیزاده هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00)
ریاضیات در شیمی فیزیک 6102634 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 علی مقاری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00)
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 کارشناسی شیمی آلی 01 علیرضا عباسی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00)
سنتز مواد آلی 6102333 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 فرناز جعفرپور 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمر ها 6102621 3 دکتری شیمی آلی 01 حسین مهدوی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00)
سینتیک و ترمودینامیک واکنش های معدنی 6102417 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 ژانت سلیمان نژاد 1398/10/21 (10:00 - 12:00)
شیمی آلی 1 6102523 3 کارشناسی شیمی آلی 01 مهدی ادیب هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00)
شیمی آلی 3 6102527 3 کارشناسی شیمی آلی 02 افسانه زنوزی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00)
شیمی آلی پیشرفته 6102146 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 مهدی ادیب هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00)
شیمی آلی فلزی 6102546 3 کارشناسی شیمی آلی 01 کامران اخباری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00)
شیمی تجزیه 3 6102532 3 کارشناسی شیمی آلی 01 فرنوش فریدبد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00)
شیمی تجزیه در محلول های غیر آبی 6102657 3 دکتری شیمی آلی 01 طاهر علیزاده هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 339 نتیجه
از 17