بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 699 نتیجه
از 35
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
شیمی آلی پیشرفته 6102146 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 ابراهیم کیان مهر هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
شیمی فیزیک پیشرفته 6102238 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 حسن به نژاد هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) -
فناوری های پیشرفته پلیمرها 6102622 3 دکتری شیمی آلی 01 علی رضا شاکری هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) -
مکانیک آماری پیشرفته 6102605 3 دکتری شیمی آلی 01 معصومه فروتن هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
شیمی تجزیه 1 6102528 3 کارشناسی شیمی آلی 01 فرنوش فریدبد هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) -
شیمی تجزیه 3 6102532 3 کارشناسی شیمی آلی 01 جهانبخش قاسمی هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 6102531 2 کارشناسی شیمی آلی 03 طاهر علیزاده هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) -
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 6102531 2 کارشناسی شیمی آلی 01 فرنوش فریدبد هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) -
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 6102531 2 کارشناسی شیمی آلی 02 فرنوش فریدبد هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) -
الکتروشیمی تجزیه ای 6102629 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 طاهر علیزاده هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
کاربرد روش های محاسباتی در شیمی تجزیه 6102631 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 جهانبخش قاسمی هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) -
کنترل فرآیند شیمیایی 6102640 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 احمد توسلی هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) -
ساختار و پیوند در ترکیبات معدنی 6102467 3 دکتری شیمی آلی 01 علیرضا بدیعی هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) -
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 6102461 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 سپیده خوئی هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
شیمی و فناوری کامپوزیت های پلیمری 6102462 3 دکتری شیمی آلی 01 علی رضا شاکری هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) -
شیمی صنایع معدنی 6102383 3 کارشناسی شیمی آلی 01 محمدرضا گنجعلی | هرهفته (13:00 - 15:00) -
شیمی عطر و رایحه 6102716 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 افسانه زنوزی هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) -
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 کارشناسی شیمی آلی 01 سیدمرتضی فامیل فرنیا هرهفته (13:00 - 15:00) -
شیمی محیط زیست 6102552 2 کارشناسی شیمی آلی 01 علی رضا شاکری هرهفته (15:00 - 17:00) -
ریاضی عمومی 1 6102511 3 کارشناسی شیمی آلی 01 مجید سعیدی | هرهفته (17:00 - 19:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) -
نمایش 1 - 20 از 699 نتیجه
از 35