بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 518 نتیجه
از 26
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
NMR پیشرفته 6102612 3 دکتری شیمی کاربردی 01 پرویز رشیدی رنجبر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/04 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 6102514 1 کارشناسی شیمی کاربردی 04 مجید سعیدی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 6102514 1 کارشناسی شیمی کاربردی 03 مجید سعیدی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص
اصول بیوشیمی 6102547 3 کارشناسی شیمی کاربردی 01 پرویز رشیدی رنجبر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (08:00 - 10:00)
اصول محاسبات شیمی صنعتی 6102556 3 کارشناسی شیمی کاربردی 01 مجید سعیدی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/02 (08:00 - 10:00)
الکتروشیمی تجزیه ای 6102629 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 طاهر علیزاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/03 (10:00 - 12:00)
ایمنی در آزمایشگاه 6102588 2 کارشناسی شیمی کاربردی 01 مجید سعیدی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/27 (13:00 - 15:00)
پدیده های انتقال 6102005 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 مجید سعیدی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/02 (10:00 - 12:00)
پدیده های انتقال 6102005 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 02 مجید سعیدی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/02 (10:00 - 12:00)
تعیین ساختار به کمک پراش پرتو X 6102255 3 دکتری شیمی کاربردی 01 ژانت سلیمان نژاد هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/03 (10:00 - 12:00)
حد واسطه های فعال 6102085 3 دکتری شیمی کاربردی 01 مهدی قندی | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00)
خوردگی فلزات 6102087 2 کارشناسی شیمی کاربردی 01 طاهر علیزاده هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:00 - 12:00)
ریاضیات در شیمی فیزیک 6102634 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 علی مقاری | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (08:00 - 10:00)
ساختار و پیوند در ترکیبات معدنی 6102467 3 دکتری شیمی کاربردی 01 علیرضا بدیعی | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00)
سنتز مواد آلی 6102333 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 فرناز جعفر پور هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/06 (10:00 - 12:00)
سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها 6102621 3 دکتری شیمی کاربردی 01 حسین مهدوی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (10:00 - 12:00)
سینتیک و ترمودینامیک واکنش های معدنی 6102417 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 ژانت سلیمان نژاد هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00)
شیمی آلی 2 6102525 3 کارشناسی شیمی کاربردی 01 فرناز جعفر پور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته پنج شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00)
شیمی آلی پیشرفته 6102146 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 مهدی قندی | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (10:00 - 12:00)
شیمی آلی فلزی 6102546 3 کارشناسی شیمی کاربردی 01 علیرضا بدیعی | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/02 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 518 نتیجه
از 26