بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 376 نتیجه
از 19
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
طیف بینی تجزیه ای پیشرفته 6102656 3 دکتری شیمی آلی 01 فرزانه شمیرانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00)
طیف سنجی مولکولی پیشرفته 6102670 3 دکتری شیمی آلی 01 علیرضا شایسته هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00)
سنتز پیشرفته مواد آلی 6102427 3 دکتری شیمی آلی 01 ابراهیم کیان مهر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00)
شیمی آلی فلزی پیشرفته 6102636 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 کامران اخباری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00)
شیمی فیزیک آلی پیشرفته 6102397 3 دکتری شیمی آلی 01 مهدی قندی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
پدیده های انتقال پیشرفته 6102221 3 دکتری شیمی آلی 01 احمد توسلی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 6102533 2 کارشناسی شیمی آلی 01 فرنوش فریدبد هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 6102533 2 کارشناسی شیمی آلی 02 فرنوش فریدبد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
طیف بینی مولکولی تجزیه ای 6102475 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 فرزانه شمیرانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00)
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 6102654 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 فرنوش فریدبد هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00)
متون علمی شیمی 6102553 2 کارشناسی شیمی آلی 01 فرنوش فریدبد هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00)
کنترل فرآیند شیمیایی 6102640 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 احمد توسلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00)
شیمی و تکنولوژی پوشش و چسب 6102459 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 سپیده خویی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00)
شیمی و فناوری پلیمرها 6102627 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 علی رضا شاکری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00)
کروماتوگرافی 6102472 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 حسن سرشتی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
مبانی بلورشناسی 6102637 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 ژانت سلیمان نژاد هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 کارشناسی شیمی آلی 01 علیرضا عباسی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00)
اصول کمومتری 6102486 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 جهانبخش قاسمی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00)
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 6102586 2 کارشناسی شیمی آلی 01 جهانبخش قاسمی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00)
شیمی عمومی 2 6102519 3 کارشناسی شیمی آلی 01 فرنوش فریدبد هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 376 نتیجه
از 19