بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمایشگاه شیمی معدنی دکتر احمد امیری آزمایشگاه شیمی معدنی دکتر احمد امیری

سرپرست آزمایشگاه : آقای دکتر احمد امیری

توضیحات آزمایشگاه به فارسی : زمینه کاری آزمایشگاه:

  • سنتز، شناسایی و خواص طیفی کمپلکسهای کبالت (III)،  نیکل (II)، و مس (II) با لیگاندهای کربوکسامید و باز شیف.
  • الکتروشیمی معدنی (بررسی اثرات ساختاری بر رفتار الکتروشیمیایی کمپلکسهای یونهای فلزی M(I)، M(II)، وM(III)  با لیگاندهای کربوکسامیدی و باز شیف).
  • کاهش الکتروکاتالیستی و حذف آلاینده کربن دی¬اکسید توسط کمپلکسهای کربوکسامیدی و باز شیف با یونهای فلزی M(II) و M(III).
  • کوکریستال¬های کمپلکس های فلزی