بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمایشگاه شیمی تجزیه دکتر قاسمی آزمایشگاه شیمی تجزیه دکتر قاسمی

اطلاعات سرپرست آزمایشگاه : آقای دکتر جهانبخش قاسمی

 

 زمینه کاری آزمایشگاه:

  • بیوانفورماتیک و کمواینفورماتیک