بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

طاهر علیزاده

طاهر علیزاده

طاهر علیزاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112788
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نگین حمیدی توسعه حسگرهای الکتروشیمیایی نوین برای یون های فلزات سنگین (مانند بیسموت، سرب، کروم و جیوه) بر پایه ی نانوذرات پلیمری قالب یونی سنتز شده از طریق آرایش های جدیدی از کمپلکس های یون- لیگاند- مونومر دکتری
نگین حمیدی توسعه حسگرهای الکتروشیمیایی نوین برای یون های فلزات سنگین (مانند بیسموت، سرب، کروم و جیوه) بر پایه ی نانوذرات پلیمری قالب یونی سنتز شده از طریق آرایش های جدیدی از کمپلکس های یون- لیگاند- مونومر دکتری
شیرین حسان پروژه کارشناسی کارشناسی
فریده رفیعی طراحی و سنتز پلیمر قالب مولکولی با ابعاد نانو برای داروی تیمولول و کاربرد آن در طراحی و ساخت حسگر گزینش پذیر برای تشخیص و اندازه گیری این دارو کارشناسی ارشد
صبا سمنانی جزنی بررسی سنسورهای پتانسیو متری حالت جامدبر پایه ی پلیمرهای قالب زنی شده و نانو تیوب های کربنی برای برخی یون های فلزات سنگین کارشناسی
امیررضا شریفی سنتز نانو پلیمر های قالب یونی با خاصیت فلورسانس برای یون کادمیم و استفاده از آن جهت اندازه گیری کادمیم در محیط آبی کارشناسی ارشد
بهنام ذبیحی بررسی خواص الکتروکاتالیزی کمپلکس های سنتزی جدید از مس و کبالت و کاربرد آن برای ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی و شکافت آب کارشناسی ارشد
سجاد ابراهیمی سنتز نانو کامپوزیت‌های پلیمری رسانا برپایه پلی‌آنیلین و بررسی خواص کاتالیزوری آن‌ها دکتری دانلود 1397/11/16
مریم خاوری طراحی و سنتز نانو ذرات پلیمری توخالی حاوی حفره های متناسب با یون As و کاربرد آن برای استخراج، پیش تغلیظ و حذف As در محیط های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
بهنام ذبیحی بررسی خواص الکتروکاتالیزی کمپلکس‌های سنتزی جدید از مس و کبالت و کاربرد آن برای ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی و شکافت آب کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/17
شاهد زندکریمی سنتز نانو ذرات پلیمری قالب دار شده برای اوریک اسید و کاربرد آن برای ساخت حسگر الکتروشیمیایی به منظور اندازه گیری اوریک اسید در نمونه های بیولوژیکی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
کیوان ملائی عنوان به انگلیسی: Synthesis Of Ferrite Nanostructures And Their Nanocomposites With Carbon As Electrode Materials For Supercapacitors And Oxygen Electrocatalysts دکتری دانلود 1397/11/07
فاطمه آتشی طراحی و ساخت یک حسگر الکتروشیمیایی حساس و گزینش‌پذیر بر پایه پلیمرهای قالب‌زنی مولکولی با ابعاد نانومتری برای آنالیز مقادیر بسیار جزئی ماده منفجره RDX در نمونه‌های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
مائده آخوندیان ساخت الکترود های نانوکامپوزیتی حاوی نانو ذرات پلیمری قالب‌ دار شده و کاربرد آن‌ها در اندازه‌گیری یون‌ها و مولکول‌های دارای اهمیت نظیر (سریم، تریمیپرامین، تیامین و متامفتامین) با استفاده از تکنیک‌های ولتامتری و ولتامتری تبدیل فوریه سریع دکتری دانلود 1396/09/04
محمود حسینی طراحی و بهینه سازی سنسور ولتامتری خمیر کربنی اصلاح شده با پلیمرهای قالب یونی نانو حفره برای یون کادمیوم کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
نگین حمیدی Development of novel electrochemical sensors for heavy metal ions (such as Bismuth, Lead, Chromium and Mercury) based on nano-sized ion imprinted polymers (IIP) synthesized via the new arrangements of ion – ligand – monomer complexes دکتری دانلود 1396/06/02
فریده رفیعی طراحی و سنتز پلیمر قالب مولکولی با ابعاد نانو برای داروی تیمولول و کاربرد آن در طراحی و ساخت حسگر گزینش‌پذیر برای تشخیص و اندازه‌گیری این دارو کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
فاطمه زرگر مطالعه‌ی مشخصات الکتروکاتالیزی نانوذرات a-Fe2O3 دوپ‌شده با سولفات جهت الکتروکاتالیز زوج ردوکس (-I-/I3) به منظور اندازه‌گیری الکتروشیمیایی یدید و استفاده در سلول‌های خورشیدی حساس‌شده با رنگ به عنوان کاتد کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
کریمی زهرا طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی برای داروی تریمیپرامین بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی کارشناسی ارشد
امیررضا شریفی سنتز نانوپلیمرهای قالب یونی با خاصیت فلورسانس برای یون کادمیم و استفاده از آن جهت اندازه‌گیری کادمیم در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1396/08/07
رفیعی فریده طراحی و سنتز پلیمر قالب مولکولی با ابعاد نانو برای داروی تیمولول و کاربرد آن در طراحی و ساخت حسگر گزینش‌پذیر برای تشخیص و اندازه‌گیری این دارو کارشناسی ارشد
زهرا کریمی طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی برای داروی تریمیپرامین بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
حسینی محمود طراحی و بهینه سازی سنسور ولتامتری خمیر کربنی اصلاح شده با پلیمرهای قالب یونی نانو حفره برای یون کادمیوم کارشناسی ارشد
سحر میرزایی طراحی و سنتز پلیمرهای قالب یونی در ابعاد نانو حاوی سایت‌های گزینش‌پذیر برای یون (Cr(III و کاربرد آن به عنوان یونوفر در ساخت حسگرهای پتانسیومتری یون (Cr(III کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر علیزاده پژوهشی 61112788
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول تصفیه آب 6102549 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
شیمی تجزیه 3 6102532 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
الکتروشیمی تجزیه ای 6102629 3 01 | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
خوردگی فلزات 6102087 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
شیمی تجزیه 2 6102530 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اصول تصفیه آب 6102549 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
شیمی تجزیه 2 6102530 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
شیمی تجزیه در محلول های غیر آبی 6102657 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
خوردگی فلزات 6102087 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
شیمی عمومی 2 6102519 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
شیمی تجزیه در محلول های غیر آبی 6102657 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
الکتروشیمی تجزیه ای 6102629 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
خوردگی فلزات 6102577 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شیمی تجزیه 2 6102530 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
الکتروشیمی تجزیه ای 6102629 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1395
خوردگی فلزات 6102577 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
شیمی تجزیه 2 6102189 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/04/02 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
شیمی تجزیه 2 6102530 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/04/02 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 18 نتیجه
از 1