بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا شایسته

علیرضا شایسته

علیرضا شایسته    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61113706
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا حبیبی محاسبه‌ منحنی‌های انرژی پتانسیل حالت پایه و برانگیخته الکترونی برای مولکول LuF با تصحیحات نسبیتی و جفت شدگی اسپین-اوربیت کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
صدف احتسابی عنوان به انگلیسی: Calculation of potential energy curves including relativistic and spin-orbit corrections for the ground and excited states of AuH and AlAu molecules کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
غریب نژاد احسان تحلیل طیف‌های الکترونی و محاسبه شدت خطوط طیف الکترونی مولکول‌های میان ستاره‌ای MgH‎ و CaD‎ کارشناسی ارشد
قاسم پوری احسان محاسبه منحنی‌های انرژی پتانسیل حالت پایه و برانگیخته الکترونی با در نظر گرفتن اثرات اسپین-اوربیت برای مولکول دو اتمی تالیم هیدرید کارشناسی ارشد
قاضی زاده احسان تعیین ثابت‌های طیف‌سنجی و منحنی‌های انرژی پتانسیل برای مولکول‌های دواتمی با استفاده از طیف‌های با تفکیک بالا کارشناسی ارشد
وهابی یاسمن سادات بررسی نظری مکانیسم واکنش یون + PtIR با متان در فاز گازی با محاسبات آغازین و نظریه تابعی چگالی کارشناسی ارشد
فهیمه آقابابا‌زاده محاسبه منحنی‌های انرژی پتانسیل حالت پایه و برانگیخته الکترونی مولکول AIH با تصحیحات نسبیتی و جفت‌شدگی اسپین - اوربیت کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
پانیذ الچیان مطالعه نظری طیف الکترونی مولکول‌های پیریمیدین و تری آزین با استفاده از روش‌های آغازین کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
زارع آمنه بررسی تجربی و نظری جذب برخی گازها بر روی ترکیبات نانو متخلخل MOF‎ بر پایه فلز مس کارشناسی ارشد
رقیه باباپور بررسی نظری مکانیسم واکنش یون +PtCu با متان در فاز گاز با محاسبات آغازین و نظریه تابعی چگالی کارشناسی ارشد دانلود 94/11/11
طاهره باقری چیمه Chemistry At Dar-Al-Funun کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
زینب بیگلری محاسبات آغازین حالت‌های پایه و برانگیخته‌ی الکترونی گونه‌های بین ستاره‌ای +CH و +C2H دکتری دانلود 1393/6/25
گریوانی بنت الهدی محاسبات آغازین منحنی‌های انرژی پتانسیل الکترونی حالت‌های پایه و برانگیخته برخی کاتیون‌های هیدریدهای گازهای نادر و بررسی اثرات جفت-شدگی غیر آدیاباتیک و شدت انتقالات الکترونی
شادرام حسین عنوان به انگلیسی: Ab initio calculations on ground and excited electronic states of LuH and InH molecules using relativistic and spin-orbit corrections کارشناسی ارشد
امیرحسین خدادادی Calculation of potential energy curves for ground and excited states of CsH molecule and determination of collision cross-sections from intermolecular potential کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
علیزاده صنعتی داود محاسبه دقیق ساختار الکترونی حالت پایه و برانگیخته مولکول‌های دو اتمی FeAu،AgAu و CuAg کارشناسی ارشد
مولود رحمان بررسی نظری پایداری و خواص الکترووشیمیایی ترکیبات فولرنی اندوهدرال حاوی خوشه‌های فلز - نیتریدی به روش نظریه تابعی چگالی (DFT‎) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
آمنه زارع بررسی تجربی و نظری جذب برخی گازها بر روی ترکیبات نانو متخلخل MOF‎ بر پایه فلز مس کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
بیگلری زینب محاسبات آغازین حالت‌های پایه و برانگیخته‌ی الکترونی گونه‌های بین ستاره‌ای +CH و +C2H دکتری
علیزاده رهروی ژولیا شبیه سازی دینامیک مولکولی میوگلوبین طبیعی و حاوی گلوکز و مطالعه واکنش اتصال گلوکز به برخی اسید آمینه ها به روش DFT کارشناسی ارشد
حسین شادرام عنوان به انگلیسی: Ab initio calculations on ground and excited electronic states of LuH and InH molecules using relativistic and spin-orbit corrections کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
باقری چیمه طاهره Chemistry At Dar-Al-Funun کارشناسی ارشد
مهدی عباسی عنوان به انگلیسی: Emission spectra analysis and deperturbation of the A 2X 2+ and B 2+ X 2+ transitions of ZnH And Emission spectra analysis of NiD and Multi-isotopique investigation of the three lowest electronic states دکتری دانلود 1396/05/17
فاطمه عرب نصرت آبادی بررسی نظری مکانیسم واکنش یون +PtAu‎ با متان در فاز گازی بوسیله‌ی روش خوشه‌ی جفت شده و نظریه‌ی تابعی چگالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
ژولیا علیزاده رهروی شبیه سازی دینامیک مولکولی میوگلوبین طبیعی و حاوی گلوکز و مطالعه واکنش اتصال گلوکز به برخی اسید آمینه ها به روش DFT کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/18
داود علیزاده صنعتی محاسبه دقیق ساختار الکترونی حالت پایه و برانگیخته مولکول‌های دو اتمی FeAu،AgAu و CuAg کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
فاطمه علوی محاسبه‌ی دقیق شدت خطوط طیفی الکترونی - ارتعاشی - چرخشی مولکول‌های دواتمی : CH+, MgD, CaH دکتری دانلود 1396/07/12
عمران معصومی فشانی عمران تعیین منحنی انرژی پتانسیل گونه‌های دو اتمی CH+، NeH+، OH با استفاده از داده‌های طیفی کارشناسی ارشد
عمران عمران معصومی فشانی تعیین منحنی انرژی پتانسیل گونه‌های دو اتمی CH+، NeH+، OH با استفاده از داده‌های طیفی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
مجید غریب بررسی نظری ساختارهای پایدار برای ترکیبات فلز- فولرن اندوهدرال (C 72‎ ) با استفاده از نظریه تابعی چگالی ( DFT‎) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
احسان غریب نژاد تحلیل طیف‌های الکترونی و محاسبه شدت خطوط طیف الکترونی مولکول‌های میان ستاره‌ای MgH‎ و CaD‎ کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
عرب نصرت آبادی فاطمه بررسی نظری مکانیسم واکنش یون +PtAu‎ با متان در فاز گازی بوسیله‌ی روش خوشه‌ی جفت شده و نظریه‌ی تابعی چگالی کارشناسی ارشد
مرجان فیروزبخت بررسی مسیر واکنش متیل فلوراید با چهار کاتیونAs+ ،Se+ ،Ge+ و Ga+ در فاز گازی با روش های آغازین و نظریه تابعی چگالی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
الهه فلاطونی محاسبه سطح انرژی پتانسیل حالت پایه الکترونی یون‌های 2-CIO و 2+CIO با روش‌های آغازین و تعیین ترازهای ارتعاشی - چرخشی با استفاده از نظریه اختلال کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
احسان قاسم پوری محاسبه منحنی‌های انرژی پتانسیل حالت پایه و برانگیخته الکترونی با در نظر گرفتن اثرات اسپین-اوربیت برای مولکول دو اتمی تالیم هیدرید کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
احسان قاضی زاده آنالیز طیف الکترونی ZnD و تعیین توابع انرژی پتانسیل تجربی برای برخی هیدریدهای دواتمی دکتری دانلود 1395/11/25
احسان قاضی زاده تعیین ثابت‌های طیف‌سنجی و منحنی‌های انرژی پتانسیل برای مولکول‌های دواتمی با استفاده از طیف‌های با تفکیک بالا کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
مهدی کریمی ساخت حسگرهای نوری نوین بر پایه بسترهای نانو متخلخل سیلیسی اصلاح‌شده با گروه‌های فلوئوروفور مشتقات آمینو و سولفونو نفتالین و ‎۸- هیدروکسی کوینولین دکتری دانلود 1395/03/05
بنت الهدی گریوانی محاسبات آغازین منحنی‌های انرژی پتانسیل الکترونی حالت‌های پایه و برانگیخته برخی کاتیون‌های هیدریدهای گازهای نادر و بررسی اثرات جفت-شدگی غیر آدیاباتیک و شدت انتقالات الکترونی دکتری دانلود 1394/07/08
غریب مجید بررسی نظری ساختارهای پایدار برای ترکیبات فلز- فولرن اندوهدرال (C 72‎ ) با استفاده از نظریه تابعی چگالی ( DFT‎) کارشناسی ارشد
مصطفی نژاد محمد بررسی نظری پایداری و خواص الکترونی مولکول های فولرنی و هتروفولرنی اندوهدرال(درون گیر) با استفاده از نظریه ی تابعی چگالی کارشناسی ارشد
فیروزبخت مرجان بررسی مسیر واکنش متیل فلوراید با چهار کاتیون +Ga‎+ ،Ge‎+ ،Se‎+ ، AS‎ در فاز گازی با روش‌های آغازین و نظریه تابعی چگالی کارشناسی ارشد
فیروزبخت مرجان بررسی مسیر واکنش متیل فلوراید با چهار کاتیونAs+ ،Se+ ،Ge+ و Ga+ در فاز گازی با روش های آغازین و نظریه تابعی چگالی کارشناسی ارشد
مطلبی پور مریم سادات Investigation of the vibration-rotation perturbations in the infrared spectra of BeH2 and ZnH2 molecules, rotation-electronic perturbations in the visible spectra of MgD radical
محمد مصطفی نژاد بررسی نظری پایداری و خواص الکترونی مولکول های فولرنی و هتروفولرنی اندوهدرال(درون گیر) با استفاده از نظریه ی تابعی چگالی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مریم سادات مطلبی پور Investigation of the vibration-rotation perturbations in the infrared spectra of BeH2 and ZnH2 molecules, rotation-electronic perturbations in the visible spectra of MgD radical دکتری دانلود 1394/11/27
کریمی مهدی ساخت حسگرهای نوری نوین بر پایه بسترهای نانو متخلخل سیلیسی اصلاح‌شده با گروه‌های فلوئوروفور مشتقات آمینو و سولفونو نفتالین و ‎۸- هیدروکسی کوینولین دکتری
رحمان مولود بررسی نظری پایداری و خواص الکترووشیمیایی ترکیبات فولرنی اندوهدرال حاوی خوشه‌های فلز - نیتریدی به روش نظریه تابعی چگالی (DFT‎) کارشناسی ارشد
فرنوش نوری قیماسی محاسبه منحنی‌های انرژی پتانسیل برای حالت‌های پایه و برانگیخته مولکول AgH با تصحیحات نسبیتی و جفت‌شدگی اسپین - اوربیت کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
یاسمن سادات وهابی بررسی نظری مکانیسم واکنش یون + PtIR با متان در فاز گازی با محاسبات آغازین و نظریه تابعی چگالی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر شایسته پژوهشی 61113706 طبقه دوم دانشکده شیمی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک کوانتومی 6102633 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آشنایی با صنایع شیمیایی ایران 6102614 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
طیف سنجی مولکولی پیشرفته 6102670 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مکانیک کوانتومی پیشرفته 6102668 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
شیمی کوانتومی و طیف سنجی 6102555 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مکانیک کوانتومی 6102633 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 7 نتیجه
از 1