بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پرویز نوروزی

پرویز نوروزی

پرویز نوروزی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112294
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ابوالقاسم بهشتی روی اصلاح مطالعات QSPR برروی خواص فلورانسی و پتانسیل ردوکس با کمک توصیف کنندهه های ساختاری مشتق شده از محاسبات شیمی - کوانتومی دکتری
طیبه میرزائی گرکانی روش نوین ترسیب الکتروشیمیایی نانو ساختار دراکسید سرب بااستفاده از روش FFT ولتامتری دکتری
زهرا مفیدی اندازه گیری بعضی داروهای دیابتی با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته ولتامتری چرخه‌ای و موج مربعی بر مبنای تبدیل فوریه بعد از جداسازی و پیش تغلیظ با سیستم های استخراج نانو الکترو غشایی دکتری
امید طبائی طراحی و ساخت ایمونوسنسورالکتروشیمیایی بدون نیاز به نشان جهت شناسایی و اندازه گیری ویروس درخت لیمو بر اساس الکترود طلای اصلاح شده توسط خودآرایی ترکیبات مرکاپتان کارشناسی ارشد
جواد یزدانی کاربرد ولتامتری سریع و پیوسته در طراحی و بهینه سازی مونیتورینگ سیستم های الکتروسنتز بر پایه کتکول و مشتقات آن در سیستم های جریانی دکتری
ماشااله زارع جوشقانی طراحی و ساخت پلیمرهای نانو حفره قالب یونی برای برخی فلزات سنگین از قبیل Hg و ... و برخی لانتانیدها و استفاده از تعدادی از آنها در ساخت سنسورهای ولتامتری دکتری
سجاد آقابالازاده میکرو استخراج فاز جامد پخشی بر پایه نانوساختارهای گرافن اکسید عامل دار شده با بازهای شیف برای پیش تغلیظ و جداسازی اربیوم و ایتربیوم و اندازه گیری آنها با استفاده از تکنیک الکتروترمال طیف سنجی جذب اتمی منبع پیوسته با قدرت تفکیک بالا بهینه شده با طراحی آزمایش دکتری دانلود 1396/06/27
زهرا آقائی طراحی روشی کارآمد جهت اندازه ‌گیری در محل تریمیپرامین در نمونه‌های خون کامل با استفاده از تکنیک ولتامتری موج مربعی با تبدیل فوریه سریع پس از پیش‌ تغلیظ به روش استخراج الکترو غشایی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
زهرا آقائی طراحی روشی کارآمد جهت اندازه ‌گیری در محل تریمیپرامین در نمونه‌های خون کامل با استفاده از تکنیک ولتامتری موج مربعی با تبدیل فوریه سریع پس از پیش‌ تغلیظ به روش استخراج الکترو غشایی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
هانا بیگی زاده Application of fast fourier transform square wave voltammetry for ultra-trace determination of some sulfonamides and nerve agents pharmaceutical based on morphological effects of the lanthanides and transition metals nano structures (Tb, Co …) as electrode modifiers دکتری دانلود 1397/07/09
اسما بنانژاد Application of Classical and Modern Electrochemical Techniques for Trace Determination of Some Pharmaceutical (Captopril, Glutathione, N acetylcysteine) and Environmental Pollutants (Hydrazine, Phenol and Nitrite) Using Carbon Electrodes modified with Nanomaterials, DNA, Conductive Polymers and New Synthesized Electroactive Mediators دکتری دانلود 1397/11/07
بهاره جعفری طراحی و ساخت الکترودهای کربنی اصلاح شده با نانو ذرات و نانو کامپوزیت‌های گرافنی به منظور اندازه‌گیری برخی داروهای الکتروفعال با روش‌های پیشرفته‌ی الکتروشیمیایی در نمونه‌های دارویی و بیولوژیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
هدیه حاجی هاشمی طراحی و ساخت ایمونوسنسورهای الکتروشیمیایی بدون نیاز به نشان جهت شناسایی و اندازه‌گیری برخی عوامل مهم بیماریزای گیاهی نظیر ویروس تریستزای مرکبات و ویروس موزائیک انجیر دکتری دانلود 1397/11/27
سارمین حمیدی مطالعه و بررسی اثر بازدارندگی بازشیف‌های سنتز شده‌ی بنزوهیدرازیدی بر خوردگی فولاد کربنی در محیط اسیدی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
میلاد رضایی اکمل کاربرد استخراج الکتروغشایی در جداسازی و اندازه‌گیری داروی گلی‌بن‌کلامید با استفاده از روش‌های الکتروشیمیایی پیشرفته کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
جواد یزدانی Application of fast and continuous voltammetry in design and optimization of electrosynthetic systems monitoring based on Catechol and it's derivitatives in flow systems دکتری دانلود 1397/07/18
معصومه سجادیان Application of supported liquid membranes in separation and determination of diclofenac drug using electrochemical techniques کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
امید طبائی Design and construction of a label-free electrochemical immunosensor for sensitive detection of Candidatus Phytoplasma Aurantifolia (CPA) based on gold electrode modified by self-assembled of mercapto compounds کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/26
احمد کریم‌پور Electrochemical Synthesis and Characterization of Metal-Nickel hydroxide-Graphene Nanocomposite and It’s Application as Electrode Material for Electrochemical supercapacitors دکتری دانلود 1398/11/19
اسماعیل محمدی پورحسینی بررسی رفتار ابرخازنی الکترودهای نانوکامپوزیتی خاکستر زیست‌توده / اکسید فلز با روشهای مدرن الکتروشیمی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
صابر میرزایی Identification of Bacterial Pathogen of Helicobacter Pylori in New Methods of Voltammetric in Aquatic Environment کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
زهرا مفیدی Determination of some diabetic drugs by modern cyclic and square wave voltammetry based on Fast Fourier Transform techniques after preconcentration and separation by nano electro membrane extraction systems. دکتری دانلود 1396/11/16
کاوه مولائی Designing and fabrication of electrochemical sensors and biosensors for determination of some important pharmaceuticals (methyldopa, levodopa and isoproterenol…) based on nanomaterials, new-synthesized ferrocene-derivative and DNA دکتری دانلود 1397/11/16
الهه هاشمیان Design and construction of label-free electrochemical immunosensor for detection and Measurement of Chickpea chlorotic dwarf virus (CpCDV) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
برزگر ابوالفضل مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و نانو ساختار پپتیدی آنزیم الکل دهیدروژناز
بهشتی روی ابوالقاسم مطالعه ساختار - ویژگی زمان مهاجرت نرمالایز شده برای داروها در کاپیلاری الکتروفورز به کمک توصیف کننده‌های شیمی کوانتومی کارشناسی ارشد
بهشتی روی ابوالقاسم اصلاح مطالعات QSPR‎ بر روی خواص فلورسانی و پتانسیل ردوکس با کمک توصیف کننده‌های ساختاری مشتق شده از محاسبات شیمی - کوانتومی
مائده آخوندیان ساخت الکترود های نانوکامپوزیتی حاوی نانو ذرات پلیمری قالب‌ دار شده و کاربرد آن‌ها در اندازه‌گیری یون‌ها و مولکول‌های دارای اهمیت نظیر (سریم، تریمیپرامین، تیامین و متامفتامین) با استفاده از تکنیک‌های ولتامتری و ولتامتری تبدیل فوریه سریع دکتری دانلود 1396/09/04
علی پور آیدین طراحی و ساخت الکترود غشایی برای اندازه گیری پتانسیومتری داروی نالترکسان هیدروکلراید کارشناسی ارشد
پریسا آریان راد عنوان به انگلیسی: Synthesis and electrochemical investigation of Eu2O3 nanostructures / graphene based nanomaterials کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
دفتری آزاده طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی برای یون بریلیوم کارشناسی ارشد
اصلاحی فر اسلام نشاندن الکتروشیمیایی نانو ساختار pbO2‎ با استفاده از ولتامتری چرخه‌ای مجهز به تبدیلات فوریه سریع و مطالعه اثر افزودنی‌های یونی و غیر یونی بر ساختار آن کارشناسی ارشد
پوربشیر اسلام کاربرد روش‌های جدید کمومتریکس در مطالعات ساختار - فعالیت ترکیبات نانو فلرن و برخی از ترکیبات ضد HIV‎ و ضد HCV‎
حق شناس اسماعیل کاربرد کولومتریک ولتامتری چرخه‌ای پیوسته با تبدیل فوریه‌ی سریع برای تعیین مقادیر کمتر از نانو مولار هروئین کارشناسی ارشد
کوشان پور اشکان اندازه گیری سریع داروی سدیم کرومولین در نمونه دارویی با استفاده از روش ادمیتانس ولتامتری و تبدیل فوریه سریع با جذب سطحی گونه روی سطح میکرو الکترود پلاتین در سیستم جاری کارشناسی ارشد
محیا اصغریان مرزآباد عنوان به انگلیسی: Separation and Determination of some Heavy Metal Ions like Copper with Supported Liquid Membrane (SLM) Optimized with Organic Ligands in Water Solutions کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/07
اسلام اصلاحی فر نشاندن الکتروشیمیایی نانو ساختار pbO2‎ با استفاده از ولتامتری چرخه‌ای مجهز به تبدیلات فوریه سریع و مطالعه اثر افزودنی‌های یونی و غیر یونی بر ساختار آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/10
بهروز اکبری اندازه گیری در سطح نانومولار تعدادی از گونه های زیست محیطی و دارویی و برخی از لانتانیدها(LU و Tm ) توسط روش های کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کوپل شده با ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع و پتانسیومتری با طراحی و ساخت میکروالکترودهای یون گزین دکتری دانلود 1386/12/22
علی اکبری صحت اندازه‌گیری داروی پروپیل تیواوراسیل با روش ولتامتری چرخه‌ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع در سیستم تزریق جریانی بوسیله میکروالکترود طلا کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/03
شمس اکرم کاربرد روش‌های پیشرفته الکتروشیمیایی با استفاده از الکترودهای اصلاح شده نانوکامپوزیتی برای‌ اندازه‌گیری داروهای دوپامین و خانواده دوپامینی کارشناسی ارشد
تزرورو امیرعباس تهیه اکسید آلومینیوم با تخلخل منظم و شناسایی آن با میکروسکوپ روبشی SPM و تکنیک الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد
کیهان امیرهمایون مطالعات بیوشیمی فیزیکی اثر مایعات یونی بر ساختار و عملکرد آنزیم کولین اکسیداز با استفاده از نانوکامپوزیت نانولوله کربنی/مایع یونی/ آبی پروس
اوردیخانی سیدلر امین طراحی و ساخت سنسور انتخابی پلیمر قالب مولکولی با روش الکترو پلیمریزاسیون پیرول بر روی الکترود کربن شیشه‌ای برای اندازه‌گیری انتخابی ریبوفلاوین در نمونه‌های دارویی کارشناسی ارشد
محمد حسن امینی سنتز و اصلاح نقاط کوانتومی با لیگاندهای آلی برای اندازه‌گیری برخی از فلزات سنگین در نمونه‌های حقیقی دکتری دانلود 1396/06/20
امین اوردیخانی سیدلر طراحی و ساخت سنسور انتخابی پلیمر قالب مولکولی با روش الکترو پلیمریزاسیون پیرول بر روی الکترود کربن شیشه‌ای برای اندازه‌گیری انتخابی ریبوفلاوین در نمونه‌های دارویی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
توانا بابک سنتز پلیمرهای قالب مولکولی برای تری نیتروتولوئن و تهیه سنسور ولتامتری آن بر مبنای الکترود خمیر کربن اصلاح شده کارشناسی ارشد
علیرضا بازماندگان اندازه گیری دی سدیم لارث - 3 سولفوسوکسینات تجارتی و کوکامیدو پروپیل بتائین توسط روشهای مدرن FFTCV و FFTSW ولتامتری کارشناسی ارشد دانلود 1384
کوثر باقر زاده اندازه‌گیری همزمان داروها در شربتها، قرص‌ها، سرم‌ها و پلاسما با استفاده از روش کمومتریکس کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/03
کوثر باقر زاده غربالگری محاسباتی، بررسی مکانیسم فعالیت و ارزیابی مهار کننده‌های آنزیم تیروزیناز به روش محاسباتی دکتری دانلود 1393/07/22
عبدالمجید بایندری مقدم کاربرد نانو مواد (نبکل اکسیدوکربن نانوتیوپ تک جداره) در بررسی الکتروشیمیایی پروتئین ها(Cytochrone c and Tyrosinase) دکتری دانلود 1387/02/18
سمیه سادات بدیعیان بررسی تثبیت DNA در سطح لایه نازک طلا به کمک روشهای وابسته به شناساگر کارشناسی ارشد دانلود 1385
رویا بذل بررسی تاثیر ترکیبات غیر کلئوزیدی بر فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز با استفاده از داکینگ و روشهای تجزیه ای دکتری دانلود 1392/06/23
ثنا بریجانی استخراج Dy+3‎ با استفاده از ترکیبات نانو متخلخل سیلیکایی به روش استخراج فاز جامد و میکرواستخراج امولسیونی برخی آفت کشها با کمک امواج اولتراسونیک و استفاده از کروماتوگرافی گازی و اسپکتروفلوریمتری دکتری دانلود 1391/07/30
ابوالفضل برزگر مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و نانو ساختار پپتیدی آنزیم الکل دهیدروژناز دکتری دانلود 1387/04/31
جعفری بهاره عنوان به انگلیسی: Design and Construction of Nanoparticles and Graphene Nanocomposites Modified Carbon Electrodes for the Sensitive Electrochemical Detection of Drugs in Pharmaceutical Samples and Biological Fluids by Advanced Electrochemical Methods. کارشناسی ارشد
ویس محمدی بهاره طراحی و ساخت حسگر نوری فلوئورسانس برای یون +Tb 3‎ و حسگر شیمیایی فلوئورسانس برای یونهای +Yb 3‎+ ،La 3‎ و -AcO‎ کارشناسی ارشد
مختاری بهرام مانیتورینگ خوردگی آلومینیوم آندایز شده رنگی کارشناسی ارشد
اکبری بهروز اندازه گیری در سطح نانومولار تعدادی از گونه های زیست محیطی و دارویی و برخی از لانتانیدها(LU و Tm ) توسط روش های کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کوپل شده با ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع و پتانسیومتری با طراحی و ساخت میکروالکترودهای یون گزین
ابوالقاسم بهشتی روی مطالعه ساختار - ویژگی زمان مهاجرت نرمالایز شده برای داروها در کاپیلاری الکتروفورز به کمک توصیف کننده‌های شیمی کوانتومی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/03
ابوالقاسم بهشتی روی اصلاح مطالعات QSPR‎ بر روی خواص فلورسانی و پتانسیل ردوکس با کمک توصیف کننده‌های ساختاری مشتق شده از محاسبات شیمی - کوانتومی دکتری دانلود 1391/11/09
مطلبی بهنام سنتز الکتروشیمیایی و تعیین خواص نانو ذرات نیمه هادی سولفید مس و کاربرد آنها در ساخت سنسور ولتامتری برای یون مس کارشناسی ارشد
مطلوبی پریسا اندازه گیـری الکتروشیمیایی متـوکلوپرامید و یون لانتانیوم به روشهای ولتامتری چرخه ای سریع در سطح طلا و پتانسیومتری کارشناسی ارشد
دانشگر پرندیس اندازه‌گیری برخی از داروها در سطح الکترود میکرو و نانو با روش‌های مدرن الکتروشیمیایی و مطالعه برهمکنش داروها با پروتئین سرم انسانی در حالت نرمال و قندی دکتری
رحیمی پروانه استفاده از نانولوله‌های کربنی عامل‌دار شده و مایعات یونی برای مطالعه الکتروشیمی آنزیم‌ها (کاتالاز، گلوکزاکسیداز) با استفاده از روش‌های نوین الکتروشیمیایی
زرآبادی پور پژمان سنتز و شناسایی ترکیبات نانو متخلخل کربنی و سیلیسی عامل دار شده با مشتقات نفتالن و بررسی خصوصیات لومینسانس آن ها
اسلام پوربشیر کاربرد روش‌های جدید کمومتریکس در مطالعات ساختار - فعالیت ترکیبات نانو فلرن و برخی از ترکیبات ضد HIV‎ و ضد HCV‎ دکتری دانلود 1390/08/04
محمد رضا پورجاوید جداسازی برخی لانتانیدها با بعضی از تکنیک های کروماتوگرافی و اندازه گیری آنها با روش های نوین ولتامتری دکتری دانلود 1388/06/31
نرجس تجرد سنتز الکتروشیمیاییBenzo ( 9-Crown-3) Triphenylen با استفاده از ولتامتری چرخه ای برروی الکترود Pt کارشناسی ارشد دانلود 1380
امیرعباس تزرورو تهیه اکسید آلومینیوم با تخلخل منظم و شناسایی آن با میکروسکوپ روبشی SPM و تکنیک الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1384
بابک توانا سنتز پلیمرهای قالب مولکولی برای تری نیتروتولوئن و تهیه سنسور ولتامتری آن بر مبنای الکترود خمیر کربن اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/08
مهدی توکلی الموتی طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی برای یون ساماریوم با استفاده از لیگاند شیف باز جدید کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/23
بریجانی ثنا استخراج Dy+3‎ با استفاده از ترکیبات نانو متخلخل سیلیکایی به روش استخراج فاز جامد و میکرواستخراج امولسیونی برخی آفت کشها با کمک امواج اولتراسونیک و استفاده از کروماتوگرافی گازی و اسپکتروفلوریمتری
بهاره جعفری عنوان به انگلیسی: Design and Construction of Nanoparticles and Graphene Nanocomposites Modified Carbon Electrodes for the Sensitive Electrochemical Detection of Drugs in Pharmaceutical Samples and Biological Fluids by Advanced Electrochemical Methods. کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
صفیه جعفری طراحی و ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی DNA با استفاده از الکترود کربنی اصلاح شده با نانوساختارها و نانوذرات کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/24
شعبانی شایه جواد بررسی رفتار ابرخازنی پلی‌آنیلین و پلی‌پیرول و نانوکامپوزیت‌های آنها با استفاده روش‌های تبدیل سریع فوریه
نادر حاتم بیگی طراحی وساخت یک الکترو دیون گزین برای مونوهیدروژن فسفات با استفاده از یک کمپلکس شیف‌باز کارشناسی ارشد دانلود 1385
لیلا حاجی آقابابائی اندازه گیری برخی فلزات واسطه، فلزات سنگین و دارو در حد قسمت در تریلیون با پلاسمای کوپل شده نشر اتمی، یا ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع ، با پیش تغلیظ یا بدون پیش تعلیظ با مزوپورهای اصلاح شده با ، یا بدون جداسازی به وسیله کروماتوگرافی ... دکتری دانلود 1384
هدیه حاجی هاشمی طراحی و ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی DNA‎ برای توالی مربوط به " پرایمر DG74‎ " کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/18
قربانی حامد طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی برای اندازه گیری یون ایتربیوم کارشناسی ارشد
گنجعلی حامد مطالعه بر همکنش دو باز شیف متقارن و نا متقارن با تعدادی از لانتیدها به روش ولتامتری رقابتب و مقایسه نتایج حاصل با روش اسپکتروسکوپی کارشناسی ارشد
قلی پور رنجبر حبیب عنوان به انگلیسی: Application of Functionalized Graphene and its Composite with Nanostructured Metal Oxides as a High Performance Electrode for Supercapacitors کارشناسی ارشد
محمدمهدی حبیبی طراحی و ساخت ایمونوسنسور الکتروشیمیایی بدون نشان برای اندازه‌گیری و شناسایی افکتور پروتئین PthA دانلود 1396/06/28
محمد مهدی حبیبی طراحی و ساخت ایمونوسنسور الکتروشیمیایی بدون نشان برای اندازه‌گیری و شناسایی افکتور پروتئین PthA کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مریم حریری طراحی و ساخت حسگر نوری بر پایه (5-(دی متیل آمینو)نفتالین-1-سولفونیل-4-فنیل سمی کاربازید)مشتق دنسیل کلرید برای اندازه گیری انتخابی یون اربیوم کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/09
داوری حسن اندازه گیری مقادیر بسیار جزئی داروی آنتی پیرن با روش ولتامتری عاری سازی کارشناسی ارشد
شفیعی حسن مطالعه الکتروشیمیایی واسرشته شدن سیتوکروم c در حالت محلول و تثبیت شده
فریدنوری حسن بهره گیری از نانو لوله های کربنی ومایعات یونی جهت بررسی رفتار الکتروشیمیائی و پایداری فعالیت آنزیم های اصلاح شده تیروزیناز و لاکاز
محمود حسینی طراحی و بهینه سازی سنسور ولتامتری خمیر کربنی اصلاح شده با پلیمرهای قالب یونی نانو حفره برای یون کادمیوم کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
مرتضی حسینی طراحی و ساخت الکترودهای غشایی یون گزین برای یونهای نیکل و سرب کارشناسی ارشد دانلود 1380
هدی حسینی بررسی اثر جوشکاری نقطه‌ای در میزان خوردگی میکروبی استیل توسط باکتری‌های احیا کننده سولفات کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/25
اسماعیل حق شناس کاربرد کولومتریک ولتامتری چرخه‌ای پیوسته با تبدیل فوریه‌ی سریع برای تعیین مقادیر کمتر از نانو مولار هروئین کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
نگین حمیدی Development of novel electrochemical sensors for heavy metal ions (such as Bismuth, Lead, Chromium and Mercury) based on nano-sized ion imprinted polymers (IIP) synthesized via the new arrangements of ion – ligand – monomer complexes دکتری دانلود 1396/06/02
رحیمی لنجی حمیدرضا مطالعه برهمکنش بین لیگاندهای شیف باز و یون های +3 Lu و +3 Tm بوسیله اسپکتروسکوپی UV-Vis در محلول استونیتریل و استفاده از آنها برای طراحی و ساخت سنسورهای نوری کارشناسی ارشد
معظمی حمید رضا ارائه روش جدید برای اندازه‌گیری مقادیر ناچیز کافئین در نوشابه‌ها و فرمولاسینهای دارویی با ولتامتری چرخه‌ای با تبدیل فوریه سریع در سیستمهای جریانی کارشناسی ارشد
علی حمزه پور اندازه گیری مقادیر بسیار جزئی از داروی متیل دوپا بوسیله روش ولتامتری برهنه سازی جذب سطحی با استفاده از میکروالکترود طلا در سیستم جریانی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/03
ملیحه خلیلی اندازه گیری سلنیم با روش FFT-FIA-CV و بررسی جذب آن بوسیله باکتری . Bacillus.sp کارشناسی ارشد دانلود 1384
سینایی داپنه اندازه‌گیری ولتامتری ادمیتانس تبدیل فوریه سریع به عنوان روشی نوین و حساس برای اندازه‌گیری سرترالین هیدروکلراید با استفاده از الکترود کربن شیشه‌ای کارشناسی ارشد
گرجی یداله بررسی رفتار الکترو شیمیایی ترکیبات پیریلیم و تیوپیریلیم و محاسبات EHOMO و ELUMO این ترکیبات کارشناسی ارشد
پرندیس دانشگر اندازه‌گیری برخی از داروها در سطح الکترود میکرو و نانو با روش‌های مدرن الکتروشیمیایی و مطالعه برهمکنش داروها با پروتئین سرم انسانی در حالت نرمال و قندی دکتری دانلود 1388
حسن داوری اندازه گیری مقادیر بسیار جزئی داروی آنتی پیرن با روش ولتامتری عاری سازی کارشناسی ارشد دانلود 1386
آزاده دفتری طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی برای یون بریلیوم کارشناسی ارشد دانلود 1382
محسن دودانگه طراحی و ساخت الکترودهای غشایی یون گزین جدید برای یون دیسپروزیم کارشناسی ارشد دانلود 1384
فائزه دوستی اندازه گیری همزمان داروهای ناپروکسن و پاراستامول و تعیین مقدار داروی دیفن هیدرامین با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو سیم دیسپروسیوم با استفاده از روش ولتاومتری موج مربعی نرمال و تبدیل فوریه سریع کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
میرشفیعیان راضیه طراحی و ساخت الکترود بر پایه نانو کامپوزیت برای مطالعه انتقال یون در سطح مشترک فاز آبی - غیر آبی و کاربرد آنها در ساخت نوع جدیدی از سنسورهای یون گزین ولتامتری
پروانه رحیمی استفاده از نانولوله‌های کربنی عامل‌دار شده و مایعات یونی برای مطالعه الکتروشیمی آنزیم‌ها (کاتالاز، گلوکزاکسیداز) با استفاده از روش‌های نوین الکتروشیمیایی دکتری دانلود 1390/04/19
حمیدرضا رحیمی لنجی مطالعه برهمکنش بین لیگاندهای شیف باز و یون های +3 Lu و +3 Tm بوسیله اسپکتروسکوپی UV-Vis در محلول استونیتریل و استفاده از آنها برای طراحی و ساخت سنسورهای نوری کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/25
سولماز رسولی پورخامنه طراحی و ساخت الکترود غشایی یون گزین جدید برای یون ایتربیوم کارشناسی ارشد 1384
نعمتی جوشقانی رضا طراحی و ساخت الکترود یون گزین برای یون هلمیوم با استفاده از یک لیگاندشیف باز کارشناسی ارشد
مرتضی رضاپور طراحی و ساخت الکترودهای غشایی یون گزین جدید برای یونهای(Ho(III), Gd(III), Tm(III) and Er(III دکتری دانلود 1386/12/01
سعید رضایی زارچی بررسی خصوصیات الکتروشیمیایی و ساختاری هموگلوبین تحت اثر اندرکنش با تعدادی از فسفاتهای آلی وکاربرد آن بعنوان بیوسنسور H2O2 دکتری دانلود 1386
طاهره رضوی طراحی و ساخت الکترود غشایی برای اندازه گیری پتانسیومتری داروهای ترامادول هیدروکلراید و دیلتیازم هیدروکلراید کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/03
بذل رویا بررسی تاثیر ترکیبات غیر کلئوزیدی بر فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز با استفاده از داکینگ و روشهای تجزیه ای دکتری
کیانی انبوهی رویا طراحی سلکتوفورهای جدید برای یونهای لانتانیم، ساماریوم و سریم با استفاده از روشهای محاسباتی کمومتریکس وارزیابی آنها به روش تجربی دکتری
فرخی روح الله طراحی روشی برای اندازه گیری داروی ماینوکسیدیل در مقادیر نانو مولار باروش ولتامتری چرخه ای, همراه با تبدیل فوریه سریع بوسیله تزریق در جریان بر روی میکروالکترود طلا کارشناسی ارشد
ماشااله زارع طراحی و ساخت دستگاه طیف سنجی تحرک یونی با منبع یونیزاسیون کرونا و آنالیز 10 ماده شیمیایی به وسیله آن کارشناسی ارشد دانلود 1386
ماشاالله زارع جوشقانی ساخت تجزیه‌گر تحرک یونی قابل حمل و نقل با ورودی غشایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/17
محسن زیب جداسازی، پیش تغلیظ و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز داروها و فلزات (تیامین، مس و روی) با استفاده از روش‌های میکرواستخراج فاز مایع همراه شده با روش‌های اسپکترومتری و اندازه‌گیری پنی سیل آمین با روش فاز گازی - اسپکترومتری FTIR‎ دکتری دانلود 1390/07/10
پژمان زرآبادی پور سنتز و شناسایی ترکیبات نانو متخلخل کربنی و سیلیسی عامل دار شده با مشتقات نفتالن و بررسی خصوصیات لومینسانس آن ها دکتری دانلود 1392/03/01
علی زراعتکار مقدم سنتز پلیمر قالب مولکولی برای پارانیتروفنل و طراحی سنسور ولتامتری پارانیتروفنل با انتخاب‌پذیری و حساسیت بالا بر پایه‌ی الکترود اصلاح شده خمیر کربن - پلیمر قالب مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
معماری زهرا طراحی و ساخت زیست حسگر نوری DNA بر مبنای نانو ذرات طلا و حسگر و نانو حسگر نوری برای یون‌های : +HPO42-, Zn2+, Hg2 دکتری
سحر سیار سنتز نقاط کوانتومی روی سلنید (ZnSe) و استفاده از آن بعنوان پروب فلورسانسی قوی در محیطهای بیولوژیکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
علی سپهری فرد اندازه گیری پارومومایسین و بریلیم به روش ولتامتری عاری سازی با تبدیل فوریه سریع و پتانسیومتری کارشناسی ارشد دانلود 1383
معصومه سجادیان کاربرد غشاهای مایع نگه داشته شده در جداسازی و اندازه‌گیری داروی دیکلوفناک با استفاده از روش‌های الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
سیار سحر سنتز نقاط کوانتومی روی سلنید (ZnSe) و استفاده از آن بعنوان پروب فلورسانسی قوی در محیطهای بیولوژیکی کارشناسی ارشد
میراحمدی سیده سمیه اندازه گیری داروی لوراتادین با روش ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع در سیستم تزریق جریانی بوسیله میکروالکترود کارشناسی ارشد
راحله سیر بررسی استفاده ترکیبی از گیاه پالایی و اصلاح الکتروسینتیکی در پاک سازی دشت خاتون آباد از فلزات سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
رضایی زارچی سعید بررسی خصوصیات الکتروشیمیایی و ساختاری هموگلوبین تحت اثر اندرکنش با تعدادی از فسفاتهای آلی وکاربرد آن بعنوان بیوسنسور H2O2
شیروانی سیمیندخت سنتز پلیمر قالب یونی نانو حفره برای جدا سازی رادیو داروهای جدید با روشهای کروماتوگرافی واستخراج به کارگیری کولومتری جذب سطحی با تبدیل فوریه سریع به عنوان روشی جدید برای سنجش والپروات سدیم دکتری
شیروانی سیمیندخت سنتز پلیمر یونی نانو حفره برای جداسازی رادیو داروهای جدید با روشهای کروماتوگرافی و استخراج به کارگیری کولومتری جذب سطحی با تبدیل فوریه سریع به عنوان روشی جدید برای سنجش والپر وات سدیم
بدیعیان سمیه سادات بررسی تثبیت DNA در سطح لایه نازک طلا به کمک روشهای وابسته به شناساگر کارشناسی ارشد
داپنه سینایی اندازه‌گیری ولتامتری ادمیتانس تبدیل فوریه سریع به عنوان روشی نوین و حساس برای اندازه‌گیری سرترالین هیدروکلراید با استفاده از الکترود کربن شیشه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/04
رسولی پورخامنه سولماز طراحی و ساخت الکترود غشایی یون گزین جدید برای یون ایتربیوم کارشناسی ارشد
محمد شیخی نژاد بررسی مکانیسم جذب کمپلکس [ Co (en) Cl] بر روی الکترود کربن تغییر یافته بوسیله سیلیس مزوپور و اندازه گیری مقادیر بسیار جزئی کبالت بوسیله روش ولتامتری عریانسازی اندی بر روی MMCPE کارشناسی ارشد دانلود 1381
لبافی شراره اندازه گیری مقادیر پیکومولارداروی پیروکسیکام با روش ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع در سطح میکروالکترود طلا (با پیش تغلیظ در کسری از ثانیه) توسط سیستم جریانی کارشناسی ارشد
امین شیرعلی زاده دزفولی Synthesis and electrochemical investigation of electro-active lanthanides/graphene based nanomaterials دکتری دانلود 1395/06/02
شهابی شیرین مطالعه خوردگی کربن استیل در محیط اسیدی در حضور و غیاب برخی ترکیبات باز شیف و مدلسازی رابطه بین ساختار و میزان بازدارندگی این ترکیبات دکتری
سیمیندخت شیروانی سنتز پلیمر قالب یونی نانو حفره برای جدا سازی رادیو داروهای جدید با روشهای کروماتوگرافی واستخراج به کارگیری کولومتری جذب سطحی با تبدیل فوریه سریع به عنوان روشی جدید برای سنجش والپروات سدیم دکتری دانلود 1387
سیمیندخت شیروانی سنتز پلیمر یونی نانو حفره برای جداسازی رادیو داروهای جدید با روشهای کروماتوگرافی و استخراج به کارگیری کولومتری جذب سطحی با تبدیل فوریه سریع به عنوان روشی جدید برای سنجش والپر وات سدیم دکتری دانلود 1387/07/14
معصوم شعبان سنتز نانو کریستال‌های نقاط کوانتومی و کاربرد آنها برای اندازه‌گیری آمینواسیدها و یونهای لانتانید توسط روش طیف‌سنجی فلورسانس کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/16
جواد شعبانی شایه بررسی رفتار ابرخازنی پلی‌آنیلین و پلی‌پیرول و نانوکامپوزیت‌های آنها با استفاده روش‌های تبدیل سریع فوریه دکتری دانلود 1394/07/01
حسن شفیعی مطالعه الکتروشیمیایی واسرشته شدن سیتوکروم c در حالت محلول و تثبیت شده دکتری دانلود 1387/04/22
اکرم شمس کاربرد روش‌های پیشرفته الکتروشیمیایی با استفاده از الکترودهای اصلاح شده نانوکامپوزیتی برای‌ اندازه‌گیری داروهای دوپامین و خانواده دوپامینی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
شیرین شهابی مطالعه خوردگی کربن استیل در محیط اسیدی در حضور و غیاب برخی ترکیبات باز شیف و مدلسازی رابطه بین ساختار و میزان بازدارندگی این ترکیبات دکتری دانلود 93/12/12
موسوی شهره بررسی الکتروشیمیائی تاثیر رنگدانه آلی (Erichrom Brown DKI) بر میزان مقاومت آلومینیوم در برابر خوردگی تاثیرپذیر از عوامل میکروبیولوژیکی (MIC) کارشناسی ارشد
معراج شوقی کلخوران عنوان به انگلیسی: Voltammetric determination of Catecholamine drugs (Entacapone, Levodopa and Carbidopa) using modified electrodes by graphene structures decorated lanthanide nanostructures کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
مهدیه صداقت کاربرد روش‌های پیشرفته¬ی الکتروشیمیایی با استفاده از الکترودهای نانوکامپوزیتی برای اندازه¬گیری داروهای کاتکولی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/08
کلثوم صفرپور طاهر اندازه‌گیری سریع و حساس داروی سیپروفلوکساسین با استفاده از روش ولتامتری ادمیتانس و تبدیل فوریه سریع به عنوان دیدگاه الکتروشیمیایی جدیدی در آنالیز داروها کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
جعفری صفیه طراحی و ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی DNA با استفاده از الکترود کربنی اصلاح شده با نانوساختارها و نانوذرات کارشناسی ارشد
علیزاده طاهر طراحی و ساخت سنسورهای یون گزین پتانسیومتری برای کاتیون های لانتانیدها و عناصر واسطه: اندازه‌گیری تزریق در جریان پنیسیلین‌ها با ولتامتری چرخه‌ای عالی سازی کوپل شده با تکنیک تبدیکل فوریه سریع: پلیمرهای قالب ملکولی: طراحی، سنتز، کاربرد و بهینه سازی ...
رضوی طاهره طراحی و ساخت الکترود غشایی برای اندازه گیری پتانسیومتری داروهای ترامادول هیدروکلراید و دیلتیازم هیدروکلراید کارشناسی ارشد
میرزائی گرکانی طیبه روش نوین ترسیب الکتروشیمیایی نانو ساختار دی اکسید سرب با استفاده از روش FFT‎ ولتامتری
مریم عباس قربانی طراحی و ساخت حسگر پتانسیومتری سولفات با استفاده از یکی از مشتقات پیریلیوم - اندازه گیری آمیکاسین در حد پیکو، به روش ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع کارشناسی ارشد دانلود 1383
بایندری مقدم عبدالمجید کاربرد نانو مواد (نبکل اکسیدوکربن نانوتیوپ تک جداره) در بررسی الکتروشیمیایی پروتئین ها(Cytochrone c and Tyrosinase) دکتری
مریم عزالدین اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم داروی کلینداماسین به روش ولتا متری چرخه‌ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/29
مهدی عسگری طراحی و ساخت سنسور پتانسیومتری (خمیر کربن) بر اساس نانوپورهای اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/23
حمزه پور علی اندازه گیری مقادیر بسیار جزئی از داروی متیل دوپا بوسیله روش ولتامتری برهنه سازی جذب سطحی با استفاده از میکروالکترود طلا در سیستم جریانی کارشناسی ارشد
زراعتکار مقدم علی سنتز پلیمر قالب مولکولی برای پارانیتروفنل و طراحی سنسور ولتامتری پارانیتروفنل با انتخاب‌پذیری و حساسیت بالا بر پایه‌ی الکترود اصلاح شده خمیر کربن - پلیمر قالب مولکولی کارشناسی ارشد
سپهری فرد علی اندازه گیری پارومومایسین و بریلیم به روش ولتامتری عاری سازی با تبدیل فوریه سریع و پتانسیومتری کارشناسی ارشد
غفارلو علی طراحی و ساخت حسگرهای فلورسانس برای یون‌های فلزات سنگین با استفاده از لیگاندهای باز شیف کارشناسی ارشد
آیدین علی پور طراحی و ساخت الکترود غشایی برای اندازه گیری پتانسیومتری داروی نالترکسان هیدروکلراید کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/18
بازماندگان علیرضا اندازه گیری دی سدیم لارث - 3 سولفوسوکسینات تجارتی و کوکامیدو پروپیل بتائین توسط روشهای مدرن FFTCV و FFTSW ولتامتری کارشناسی ارشد
طاهر علیزاده طراحی و ساخت سنسورهای یون گزین پتانسیومتری برای کاتیون های لانتانیدها و عناصر واسطه: اندازه‌گیری تزریق در جریان پنیسیلین‌ها با ولتامتری چرخه‌ای عالی سازی کوپل شده با تکنیک تبدیکل فوریه سریع: پلیمرهای قالب ملکولی: طراحی، سنتز، کاربرد و بهینه سازی ... دکتری دانلود 1385/07/29
علی غفارلو طراحی و ساخت حسگرهای فلورسانس برای یون‌های فلزات سنگین با استفاده از لیگاندهای باز شیف کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/18
مهرابی فاطمه تشخیص مشتقات تتراسایکلین بر پایهی نانوساختارهای کانژوگه شده با آپتامر کارشناسی ارشد
میرنقی فاطمه سادات اندازه گیری مقادیر پیکومولار داروی دیلتیازم در فرمولاسیون دارویی آن با روش ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع در سطح میکروالکترود طلا (با پیش تغلیظ در کسری از ثانیه) توسط سیستم جریانی کارشناسی ارشد
دوستی فائزه اندازه گیری همزمان داروهای ناپروکسن و پاراستامول و تعیین مقدار داروی دیفن هیدرامین با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو سیم دیسپروسیوم با استفاده از روش ولتاومتری موج مربعی نرمال و تبدیل فوریه سریع کارشناسی ارشد
روح الله فرخی طراحی روشی برای اندازه گیری داروی ماینوکسیدیل در مقادیر نانو مولار باروش ولتامتری چرخه ای, همراه با تبدیل فوریه سریع بوسیله تزریق در جریان بر روی میکروالکترود طلا کارشناسی ارشد دانلود 1386
فرنوش فریدبد طراحی و ساخت میکرو و نانو سنسورهای +Er 3+ ,HO 3+ ,Sm 3‎ و +Pb 2‎ و مطالعه برهمکنش آنها با آلبومین سرم انسانی و مقایسه نتایج با روشهای فلورسانس و نانوکالریمتری دکتری دانلود 1388/04/14
حسن فریدنوری بهره گیری از نانو لوله های کربنی ومایعات یونی جهت بررسی رفتار الکتروشیمیائی و پایداری فعالیت آنزیم های اصلاح شده تیروزیناز و لاکاز دکتری دانلود 1390/6/7
هادی فرمهینی فراهانی کاربرد روشهای ریز استخراج با حلال و کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی برای اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم برخی آلاینده‌های زیست محیطی دکتری دانلود 1388
فریدبد فرنوش طراحی و ساخت میکرو و نانو سنسورهای +Er 3+ ,HO 3+ ,Sm 3‎ و +Pb 2‎ و مطالعه برهمکنش آنها با آلبومین سرم انسانی و مقایسه نتایج با روشهای فلورسانس و نانوکالریمتری دکتری
نازنین قاهری تبریزی بررسی برهم کنش داروهای ضد سرطان دانوروبیسین و تاموکسیفن با DNA‎ توسط روش‌های ولتامتری چرخه‌ای و موج مربعی کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/12
حامد قربانی طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی برای اندازه گیری یون ایتربیوم کارشناسی ارشد دانلود 1385
حبیب قلی پور رنجبر عنوان به انگلیسی: Application of Functionalized Graphene and its Composite with Nanostructured Metal Oxides as a High Performance Electrode for Supercapacitors کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
زهرا قلعه قوند Fast Fourier Transformation Admittance voltammetry measurement as a modern and sensitive technique for determination of Imipenem cilastatin at surface of modified carbon paste electrode کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
رویا کیانی انبوهی طراحی سلکتوفورهای جدید برای یونهای لانتانیم، ساماریوم و سریم با استفاده از روشهای محاسباتی کمومتریکس وارزیابی آنها به روش تجربی دکتری دانلود 1393/12/12
محمدرضا کریمی‌پور طراحی و ساخت حسگر الکتروکمی لومینسانس اصلاح شده با نانوذرات برای اندازه‌گیری داروهای مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
صفرپور طاهر کلثوم اندازه‌گیری سریع و حساس داروی سیپروفلوکساسین با استفاده از روش ولتامتری ادمیتانس و تبدیل فوریه سریع به عنوان دیدگاه الکتروشیمیایی جدیدی در آنالیز داروها کارشناسی ارشد
امیرهمایون کیهان مطالعات بیوشیمی فیزیکی اثر مایعات یونی بر ساختار و عملکرد آنزیم کولین اکسیداز با استفاده از نانوکامپوزیت نانولوله کربنی/مایع یونی/ آبی پروس دکتری دانلود 1394/06/24
باقر زاده کوثر اندازه‌گیری همزمان داروها در شربتها، قرص‌ها، سرم‌ها و پلاسما با استفاده از روش کمومتریکس کارشناسی ارشد
باقر زاده کوثر غربالگری محاسباتی، بررسی مکانیسم فعالیت و ارزیابی مهار کننده‌های آنزیم تیروزیناز به روش محاسباتی
اشکان کوشان پور اندازه گیری سریع داروی سدیم کرومولین در نمونه دارویی با استفاده از روش ادمیتانس ولتامتری و تبدیل فوریه سریع با جذب سطحی گونه روی سطح میکرو الکترود پلاتین در سیستم جاری کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
یداله گرجی بررسی رفتار الکترو شیمیایی ترکیبات پیریلیم و تیوپیریلیم و محاسبات EHOMO و ELUMO این ترکیبات کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمود گل محمدی بررسی اثر رنگ های آلی بر روی خواص سطحی و مقاومت خوردگی آلومینیوم کارشناسی ارشد دانلود 1380
حامد گنجعلی مطالعه بر همکنش دو باز شیف متقارن و نا متقارن با تعدادی از لانتیدها به روش ولتامتری رقابتب و مقایسه نتایج حاصل با روش اسپکتروسکوپی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
شراره لبافی اندازه گیری مقادیر پیکومولارداروی پیروکسیکام با روش ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع در سطح میکروالکترود طلا (با پیش تغلیظ در کسری از ثانیه) توسط سیستم جریانی کارشناسی ارشد دانلود 1385
مریم لطیفی مطالعه مکانیسمی مشتقات دی هیدروکسی بنزن در واکنش های اکترو ارگانیک : کاربرد در سنتزهای الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/03
حاجی آقابابائی لیلا اندازه گیری برخی فلزات واسطه، فلزات سنگین و دارو در حد قسمت در تریلیون با پلاسمای کوپل شده نشر اتمی، یا ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع ، با پیش تغلیظ یا بدون پیش تعلیظ با مزوپورهای اصلاح شده با ، یا بدون جداسازی به وسیله کروماتوگرافی ...
زارع جوشقانی ماشاالله ساخت تجزیه‌گر تحرک یونی قابل حمل و نقل با ورودی غشایی کارشناسی ارشد
زارع ماشااله طراحی و ساخت دستگاه طیف سنجی تحرک یونی با منبع یونیزاسیون کرونا و آنالیز 10 ماده شیمیایی به وسیله آن کارشناسی ارشد
اصغریان مرزآباد محیا عنوان به انگلیسی: Separation and Determination of some Heavy Metal Ions like Copper with Supported Liquid Membrane (SLM) Optimized with Organic Ligands in Water Solutions کارشناسی ارشد
دودانگه محسن طراحی و ساخت الکترودهای غشایی یون گزین جدید برای یون دیسپروزیم کارشناسی ارشد
زیب محسن جداسازی، پیش تغلیظ و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز داروها و فلزات (تیامین، مس و روی) با استفاده از روش‌های میکرواستخراج فاز مایع همراه شده با روش‌های اسپکترومتری و اندازه‌گیری پنی سیل آمین با روش فاز گازی - اسپکترومتری FTIR‎
شیخی نژاد محمد بررسی مکانیسم جذب کمپلکس [ Co (en) Cl] بر روی الکترود کربن تغییر یافته بوسیله سیلیس مزوپور و اندازه گیری مقادیر بسیار جزئی کبالت بوسیله روش ولتامتری عریانسازی اندی بر روی MMCPE کارشناسی ارشد
منتصر اسدی محمد بررسی سینتیکی واکنش یون کبالت با هتروپلی آنیون پریسـلر حفـره دار با استفاده از تکنیک ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع FFT-CCV کارشناسی ارشد
نوید محمدیان تبریزی طراحی و ساخت DNA بیوسنسور الکتروشیمیایی با استفاده از روش‌های نوین تثبیت توالی بر پایه نانوساختارها کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
پورجاوید محمدرضا جداسازی برخی لانتانیدها با بعضی از تکنیک های کروماتوگرافی و اندازه گیری آنها با روش های نوین ولتامتری
کریمی‌پور محمدرضا طراحی و ساخت حسگر الکتروکمی لومینسانس اصلاح شده با نانوذرات برای اندازه‌گیری داروهای مخدر کارشناسی ارشد
حسینی محمود طراحی و بهینه سازی سنسور ولتامتری خمیر کربنی اصلاح شده با پلیمرهای قالب یونی نانو حفره برای یون کادمیوم کارشناسی ارشد
گل محمدی محمود بررسی اثر رنگ های آلی بر روی خواص سطحی و مقاومت خوردگی آلومینیوم کارشناسی ارشد
بهرام مختاری مانیتورینگ خوردگی آلومینیوم آندایز شده رنگی کارشناسی ارشد دانلود 1382
سیده سمیه میراحمدی اندازه گیری داروی لوراتادین با روش ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع در سیستم تزریق جریانی بوسیله میکروالکترود کارشناسی ارشد دانلود 1385
حسینی مرتضی طراحی و ساخت الکترودهای غشایی یون گزین برای یونهای نیکل و سرب کارشناسی ارشد
رضاپور مرتضی طراحی و ساخت الکترودهای غشایی یون گزین جدید برای یونهای(Ho(III), Gd(III), Tm(III) and Er(III
نوشین میرزانصیری طراحی و ساخت سنسور نورتابی الکتروشیمیایی اصلاح سطح شده توسط نانو مواد جهت اندازه گیری داروهای برپایه هیدروکینون کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
طیبه میرزائی گرکانی روش نوین ترسیب الکتروشیمیایی نانو ساختار دی اکسید سرب با استفاده از روش FFT‎ ولتامتری دکتری دانلود 1391/06/28
محبوبه مرشدی میان آباد کاربرد غشاهای مایع نگه‌داشته شده در جداسازی و اندازه‌گیری داروی استرادیول با استفاده از روش‌های الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
راضیه میرشفیعیان طراحی و ساخت الکترود بر پایه نانو کامپوزیت برای مطالعه انتقال یون در سطح مشترک فاز آبی - غیر آبی و کاربرد آنها در ساخت نوع جدیدی از سنسورهای یون گزین ولتامتری دکتری دانلود 1391/08/15
حریری مریم طراحی و ساخت حسگر نوری بر پایه (5-(دی متیل آمینو)نفتالین-1-سولفونیل-4-فنیل سمی کاربازید)مشتق دنسیل کلرید برای اندازه گیری انتخابی یون اربیوم کارشناسی ارشد
عباس قربانی مریم طراحی و ساخت حسگر پتانسیومتری سولفات با استفاده از یکی از مشتقات پیریلیوم - اندازه گیری آمیکاسین در حد پیکو، به روش ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع کارشناسی ارشد
عزالدین مریم اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم داروی کلینداماسین به روش ولتا متری چرخه‌ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع کارشناسی ارشد
لطیفی مریم مطالعه مکانیسمی مشتقات دی هیدروکسی بنزن در واکنش های اکترو ارگانیک : کاربرد در سنتزهای الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد
فاطمه سادات میرنقی اندازه گیری مقادیر پیکومولار داروی دیلتیازم در فرمولاسیون دارویی آن با روش ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع در سطح میکروالکترود طلا (با پیش تغلیظ در کسری از ثانیه) توسط سیستم جریانی کارشناسی ارشد دانلود 1384
بهنام مطلبی سنتز الکتروشیمیایی و تعیین خواص نانو ذرات نیمه هادی سولفید مس و کاربرد آنها در ساخت سنسور ولتامتری برای یون مس کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
پریسا مطلوبی اندازه گیـری الکتروشیمیایی متـوکلوپرامید و یون لانتانیوم به روشهای ولتامتری چرخه ای سریع در سطح طلا و پتانسیومتری کارشناسی ارشد دانلود 1383
شعبان معصوم سنتز نانو کریستال‌های نقاط کوانتومی و کاربرد آنها برای اندازه‌گیری آمینواسیدها و یونهای لانتانید توسط روش طیف‌سنجی فلورسانس کارشناسی ارشد
حمید رضا معظمی ارائه روش جدید برای اندازه‌گیری مقادیر ناچیز کافئین در نوشابه‌ها و فرمولاسینهای دارویی با ولتامتری چرخه‌ای با تبدیل فوریه سریع در سیستمهای جریانی کارشناسی ارشد دانلود 1385
زهرا معماری طراحی و ساخت زیست حسگر نوری DNA بر مبنای نانو ذرات طلا و حسگر و نانو حسگر نوری برای یون‌های : +HPO42-, Zn2+, Hg2 دکتری دانلود 1392/11/20
محمدرضا مقدم عنوان به انگلیسی: Application of multivariate calibration in nanomaterial modified electrochemical sensors for simultaneous determination of phenolic compounds (catechol, hydroquinone and …) by modern electrochemical methods. دکتری دانلود 1397/07/11
خلیلی ملیحه اندازه گیری سلنیم با روش FFT-FIA-CV و بررسی جذب آن بوسیله باکتری . Bacillus.sp کارشناسی ارشد
محمد منتصر اسدی بررسی سینتیکی واکنش یون کبالت با هتروپلی آنیون پریسـلر حفـره دار با استفاده از تکنیک ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع FFT-CCV کارشناسی ارشد دانلود 1384
توکلی الموتی مهدی طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی برای یون ساماریوم با استفاده از لیگاند شیف باز جدید کارشناسی ارشد
عسگری مهدی طراحی و ساخت سنسور پتانسیومتری (خمیر کربن) بر اساس نانوپورهای اصلاح شده کارشناسی ارشد
صداقت مهدیه کاربرد روش‌های پیشرفته¬ی الکتروشیمیایی با استفاده از الکترودهای نانوکامپوزیتی برای اندازه¬گیری داروهای کاتکولی کارشناسی ارشد
صداقت مهدیه کاربرد روش‌های پیشرفته‌ی الکتروشیمیایی با استفاده از الکترودهای نانوکامپوزیتی برای اندازه‌گیری داروهای کاتکولی/ کارشناسی ارشد
فاطمه مهرابی تشخیص مشتقات تتراسایکلین بر پایهی نانوساختارهای کانژوگه شده با آپتامر کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
شهره موسوی بررسی الکتروشیمیائی تاثیر رنگدانه آلی (Erichrom Brown DKI) بر میزان مقاومت آلومینیوم در برابر خوردگی تاثیرپذیر از عوامل میکروبیولوژیکی (MIC) کارشناسی ارشد دانلود 1382
حاتم بیگی نادر طراحی وساخت یک الکترو دیون گزین برای مونوهیدروژن فسفات با استفاده از یک کمپلکس شیف‌باز کارشناسی ارشد
حمیدرضا نادری بررسی رفتار ابرخازنی نانوکامپوزیت‌های کربنی/ اکسید فلزات منگنز، کبالت و آهن با استفاده از تکنیک‌های الکتروشیمیایی بر پایه تبدیل فوریه سریع دکتری دانلود 1395/07/07
قاهری تبریزی نازنین بررسی برهم کنش داروهای ضد سرطان دانوروبیسین و تاموکسیفن با DNA‎ توسط روش‌های ولتامتری چرخه‌ای و موج مربعی کارشناسی ارشد
تجرد نرجس سنتز الکتروشیمیاییBenzo ( 9-Crown-3) Triphenylen با استفاده از ولتامتری چرخه ای برروی الکترود Pt کارشناسی ارشد
رضا نعمتی جوشقانی طراحی و ساخت الکترود یون گزین برای یون هلمیوم با استفاده از یک لیگاندشیف باز کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/24
میرزانصیری نوشین طراحی و ساخت سنسور نورتابی الکتروشیمیایی اصلاح سطح شده توسط نانو مواد جهت اندازه گیری داروهای برپایه هیدروکینون کارشناسی ارشد
فرمهینی فراهانی هادی کاربرد روشهای ریز استخراج با حلال و کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی برای اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم برخی آلاینده‌های زیست محیطی دکتری
حسینی هدی بررسی اثر جوشکاری نقطه‌ای در میزان خوردگی میکروبی استیل توسط باکتری‌های احیا کننده سولفات کارشناسی ارشد
حاجی هاشمی هدیه طراحی و ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی DNA‎ برای توالی مربوط به " پرایمر DG74‎ " کارشناسی ارشد
زهرا هرندی کاریز Evaluation of electrochemical synthesis of 7,8-dihydroxy-3,3-dimethyl-3,4-dihydrodibenzo[b,d]furan-1(2H)-one using fast Fourier transform continuous cyclic voltammetry in flow systems کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
بهاره ویس محمدی طراحی و ساخت حسگر نوری فلوئورسانس برای یون +Tb 3‎ و حسگر شیمیایی فلوئورسانس برای یونهای +Yb 3‎+ ،La 3‎ و -AcO‎ کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/21
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های نوین الکتروشیمی 6102655 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
الکتروشیمی تجزیه ای 6102629 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کاربرد روش های محاسباتی در شیمی تجزیه 6102631 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
متون علمی شیمی 6102553 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
شیمی تجزیه 2 6102530 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روش های نوین الکتروشیمی 6102655 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
الکتروشیمی تجزیه ای 6102629 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
کاربرد روش های محاسباتی در شیمی تجزیه 6102631 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
متون علمی شیمی 6102553 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
شیمی تجزیه 2 6102530 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش های نوین الکتروشیمی 6102655 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کاربرد روش های محاسباتی در شیمی تجزیه 6102631 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شیمی تجزیه پیشرفته 6102174 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
روش های نوین الکتروشیمی 6102655 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1