بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پرویز رشیدی رنجبر

پرویز رشیدی رنجبر

پرویز رشیدی رنجبر    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112726
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدصادق عسگری واکنش های دومینوی هک – سوزوکی میاورا با نانو کاتالیزگر پالادیم برای تشکیل حلقه 6عضوی و بررسی تشکیل ایزومرهای سیس و ترانس دکتری
نجیب الله حسنی سنتز برخی از ترکیبات پیریدو [d-3,2] پیریمیدین به عنوان داروهای ضد سالک کارشناسی ارشد
ملیحه آذرنیا Application of nanofibers in controlled release of drug for use in the reconstruction of skin damages کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
فاطمه حسنی Fabrication and Characterization of Nano-structured Composites from Chitosan/Amniotic Membrane/Nano-hydroxy Apatite کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
نجیب‌الله حسنی سنتز برخی از ترکیبات پیریدو [3،2-d] پیریمیدین به عنوان داروهای ضد سالک کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/13
حسن سرشتی اندازه گیری زمان آسایش اسپین - شبکه در مولکولهای دارای گروه چرخنده سریع و ارتباط آن باسرعت وارونه زدن مولکول کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمدصادق عسگری Heck-Suzuki Miaura domino reactions catalyzed by Pd nanocatalyst for the synthesis of the 6-membered ring, investigation of cis and trans isomers formation. دکتری دانلود 1398/11/26
حمیده نیکوکار طراحی و سنتز گیرنده مولکولی بر اساس برهم کنش های stacking π-π دکتری دانلود 1398/09/24
کیانمهر ابراهیم بررسی استرئوشیمی دیاسترئومرهای کنفورمیشنی پایدار در سیستم های دی هیدرودی بنزو [CF,KL] هپتالنهای استخلاف شده. سنتز،تعیین ساختار واندازه گیری سه انرژی مورد نیاز جهت دیاستر ئومری شدن کنفورمیشنی
کیان مهر ابراهیم سنتز ومطالعه بی آنتریل های دارای ممانعت فضایی کارشناسی ارشد
فهیمه یاحسینی موسوی سنتزسولفات گوانین ازکربنات باریم و مطالعه برهم کنش بازهای پورین و پیریمیدین و پذیرنده های مصنوعی با استفاده ازمدل سازی و محاسبات مکانیک مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1378
خرم آبادی زاد احمد تجزیه وتحلیل برهم کنشهای میزبان - میهمان بیس نفتولها با حلال به کمک طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته وپراش اشعه X وآنالیز صورتبندی حلقه های هشت عضوی هتروسیکل دارای کروموفوربیس نفتیل
نعمت الله ارشدی برهم کنشهای میزبان - مهمان به عنوان مدلی برای بررسی اثر های حلال پوشی جستجوی فضای چهره ای [2020202] پاراسیکلوفان وبررسی اثر حال بر توزیع جمعیت چهره بندی های آن دکتری دانلود 1378
وحید اروج پور بررسی و سنتز آلدوکسیم و کتوکسیم‌ها در استخراج مس از لیچ لیکور کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/08
حمید استیری سنتز مشتقات ترکیب پیرولو [۱،۲- a‎] ایزوکینولین در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
مهدی اسدی سنتز سه جزئی مشتقات کوینازولین‌ها در آب کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
عطاردی کاشانی آسیه حلقه بندی همراه با کربونیل دار شدن برخی از آلکن و آلکین‌ها بوسیله ارتو یدو آنیلین‌های N‎- استخلاف شده با کاتالیزور پالادیم
ارسلان اشتری عنوان به انگلیسی: Synthesis of Imidazo[1,2-a]imidazole derivatives as potent inhibitors of Lymphocyte function – associated antigen-1 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
رجبی اعظم افزایش آریل بورونیک اسیدها به آریل ایزو سیانات ها کاتالیز شده توسط پالادیم کارشناسی ارشد
زهرا بدری مطالعه آروماتیسیته ی مغناطیسی در نانو خوشه های فلزی و فولرین غیر کلاسیک D7d- C84‎ و بررسی منشا ایجاد خطا در تعیین آروماتیسیته ی مغناطیسی دکتری دانلود 1392/06/23
وفاکیش بهاره بررسی طیف CD و H-NMR ،‎1درسیستم های شامل کروموفور بی نفتیل- مدلسازی، آنالیز کنفورمیشن و سنتز حفره های مولکولی در سیستم های دارای واحدهای بی نفتیل کارشناسی ارشد
وفاکیش بهاره سنتز و مطالعه بر هم‌کنش میزبان- میهمان در انبرک‌های مولکولی و هم کریستال‌ها
سعیده به پژوه عامل‌دار کردن مستقیم C-H‎ ایندول‌ها با استفاده از کاتالیست پالادیم: بررسی تاثیر استخلافات روی نیتروژن کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
حسیبه پاسازاده سنتز و تعیین ساختار بنزیل ((‎2 -(E‎- کلرو- ‎7‎ ،8‎ دی کلرو- سیکلوپروپا- ‎1H1‎- سیکلوهپتا [def‎] فنانترن اتیل سولفان کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
فریده پیری واکنشهای اکسی پالادیه کردن با استفاده از پی اریل دیول ها وانالیز حلقه های هفت تابی دکتری دانلود 1377
سعید تقوایی اکسیداسیون انتخابی مولکولهای پلی آروماتیک ومطالعه سینتیک نوآرایی در 7و 7 دی کلرو(ع.a) دی بنز و(0و 1و4) بای سیکلوهپتان دکتری دانلود 1374
سعید تقوایی گنجعلی مطالعه دیاسترومرهای کنفورماسیونی در مشتقات تک استخلافی 5H، 5R، 6- کلرو - دی بنزو-(aو C)- سیکلو - هپتن دکتری دانلود 1380
فاطمه تورانی طراحی و مدل‌سازی نانو سوئیچ‌های مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/06
فرناز جعفرپور مقایسه واکنش فتوشیمیایی 4H - تیوپیران- 1- اکسیدها با 4H - تیوپیران -1, 1- دیاکسیدها دکتری دانلود 1385
نجف پور جمشید آنالیز جابجائی شیمیائی کربن سیزده به روش مکانیک کرانتومی نیمه تجربی برای تعیین پارامترهای موثر در تغییرات شیمیایی ناشی از تغییر کنفورماسیون مولکولها کارشناسی ارشد
مریم یحیایی انزهایی روشی جدید برای تبدیل آریل بورونیک اسیدها به فنول ها کارشناسی ارشد دانلود 1385
زهرا حیدری طراحی، سنتز و مدل سازی نانو تارهای مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
زهرا حیدری طراحی، مدل سازی و سنتز پذیرنده های مولکولی عقرب مانند دکتری دانلود 1398/06/31
علی حیدری سنتیز N- فنیل- N و ( 1،3 - دی متیل بوتیل) - پارا- فنیلن دی آمین(‎6-PPD) کارشناسی ارشد دانلود 1381
پاسازاده حسیبه سنتز و تعیین ساختار بنزیل ((‎2 -(E‎- کلرو- ‎7‎ ،8‎ دی کلرو- سیکلوپروپا- ‎1H1‎- سیکلوهپتا [def‎] فنانترن اتیل سولفان کارشناسی ارشد
سرستی حسن اندازه گیری زمان آسایش اسپین - شبکه در مولکولهای دارای گروه چرخنده سریع و ارتباط آن باسرعت وارونه زدن مولکول کارشناسی ارشد
سرشتی حسن میکرواستخراج و آنالیز اسانسها با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی و روشهای کمومتریکس
کیان فرد حسین سنتز پیریمیدین‌های پراستخلاف مهار کننده بالقوه استیل کولین استراز کارشناسی ارشد
لیجان حسین سنتز مشتقات ‎۱،۵ بنزو دی آزپین کارشناسی ارشد
رسول حسن زاده سورشجانی سنتز مشتقات پیرازینو ایندول کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
استیری حمید سنتز مشتقات ترکیب پیرولو [۱،۲- a‎] ایزوکینولین در محیط آبی کارشناسی ارشد
روشن حمید سنتز و بررسی ساختار مشتقات 10 - کلرو -H،9 - سیلکوهپتا[ def ] فنانترن کارشناسی ارشد
روشن حمید سنتز و بررسی صورت بندی های مشتقات ‎۸- کلرو- ‎۲- آلکیل-۹ - (‎۷- آلکیل ۳، ‎۴- دی هیدرو- ‎۱- نفتیل)- ۶، ‎۷- دی هیدرو- ‎۵ H‎- بنزو [a‎] سیکلوهپتان
شکوهی مهر حمیده سنتز مشتقات آریل و ینیل تیواتر کارشناسی ارشد
نیکوکار حمیده تبدیل موثر گاز سنتز به اتانول و الکل‌های سنگین با استفاده از نانو کاتالیزگرها بر پایه نانو لوله کربنی کارشناسی ارشد
هدی یحیوی سنتز و بررسی مشتقات اسیدهای آمینه به عنوان پیش ساز نانو ذرات برای انتقال دارو کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
احمد خرم آبادی زاد تجزیه وتحلیل برهم کنشهای میزبان - میهمان بیس نفتولها با حلال به کمک طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته وپراش اشعه X وآنالیز صورتبندی حلقه های هشت عضوی هتروسیکل دارای کروموفوربیس نفتیل دکتری دانلود 1378
خوشنود خنجرسیم سنتز` N ,N - اتیلن دی آمین دی (ارتوهیدروکسی فنیل) استیک اسید (EDDHA) در مقیاس Bench کارشناسی ارشد دانلود 1380
خنجرسیم خوشنود سنتز` N ,N - اتیلن دی آمین دی (ارتوهیدروکسی فنیل) استیک اسید (EDDHA) در مقیاس Bench کارشناسی ارشد
میرمهدی دیده ور عنوان به انگلیسی: Synthesis and cytotoxic evaluation of novel imidazo[1,2-a]quinoxalin derivatives کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
اعظم رجبی افزایش آریل بورونیک اسیدها به آریل ایزو سیانات ها کاتالیز شده توسط پالادیم کارشناسی ارشد دانلود 1387
حسن زاده سورشجانی رسول سنتز مشتقات پیرازینو ایندول کارشناسی ارشد
محمدعلی رسولی تهیه نانوذرات پالادیوم بر روی بستر کایرال و بررسی واکنش‌های جفت شدن کربن- کربن کاتالیزشده با پالادیوم در سنتزهای طراحی شده یوگی- هک دکتری دانلود 1392/06/31
محمدعلی رسولی سنتز مشتقات فعال سطح فتی اسید آمیدو آلکیل کربوکسیلات /سولفونات کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمود روحی سنتزو آنالیز کانفورماسیونی برخی ترکیبات هتروسیکل با اندازه متوسط کارشناسی ارشد دانلود 1378
حمید روشن سنتز و بررسی ساختار مشتقات 10 - کلرو -H،9 - سیلکوهپتا[ def ] فنانترن کارشناسی ارشد دانلود 1381
حمید روشن سنتز و بررسی مشتقات ‎10- کلرو- ‎9H- سیکلو هپتا[DEF]فنانترن دکتری دانلود 1389/06/31
بدری زهرا مطالعه آروماتیسیته ی مغناطیسی در نانو خوشه های فلزی و فولرین غیر کلاسیک D7d- C84‎ و بررسی منشا ایجاد خطا در تعیین آروماتیسیته ی مغناطیسی دکتری
حیدری زهرا طراحی، سنتز و مدل سازی نانو تارهای مولکولی کارشناسی ارشد
محمـدباقـر سبـزعلیان سنتز و فتوایزومریزاسیون 4- t-بوتیل - 2و4 و 6- تری فنیل - ‎4H - تیـوپیــران کارشناسی ارشد دانلود 1384
عبدالرضا سجادی بررسی توتومری والانس تعدادی از ترکیبات تری سیکلیک به روش محاسباتی ABLNITLO کارشناسی ارشد دانلود 1378
حسن سرستی اندازه گیری زمان آسایش اسپین - شبکه در مولکولهای دارای گروه چرخنده سریع و ارتباط آن باسرعت وارونه زدن مولکول کارشناسی ارشد دانلود 1376
حسن سرشتی میکرواستخراج و آنالیز اسانسها با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی و روشهای کمومتریکس دکتری دانلود 1386
تقوایی سعید اکسیداسیون انتخابی مولکولهای پلی آروماتیک ومطالعه سینتیک نوآرایی در 7و 7 دی کلرو(ع.a) دی بنز و(0و 1و4) بای سیکلوهپتان
تقوایی گنجعلی سعید مطالعه دیاسترومرهای کنفورماسیونی در مشتقات تک استخلافی 5H، 5R، 6- کلرو - دی بنزو-(aو C)- سیکلو - هپتن
مددی حقیقی سعید سنتزو آنالیز کانفور ماسیونی ترکیب 3، 4، 2، 4 تتراهیدرو 1، 1- بی نفتیل وواکنشهای آن کارشناسی ارشد
به پژوه سعیده عامل‌دار کردن مستقیم C-H‎ ایندول‌ها با استفاده از کاتالیست پالادیم: بررسی تاثیر استخلافات روی نیتروژن کارشناسی ارشد
میری نمکفروش سیمین سنتز نانو ذرات پالادیم تثبیت شده و کاربرد آنها در سنتز ترکیبات آلی کارشناسی ارشد
فروتن نژاد سینا بررسی تاثیر چگالی الکترونی بر جا به جایی شیمیایی غیر وابسته به هسته در تعیین آروماتیسیته
فروتن نژاد سینا بررسی ساختار محصولات واکنش باز شدن حرارتی حلقه سیکلوپروپان در ۹، ‎۹ - دی کلرو- ‎۹H‎- سیکلوپروپا [e‎] پایرن کارشناسی ارشد
علیزاده‌بزازی شادی مطالعه نظری ساختارهای کربوکسیلات‌های آلی قلع کارشناسی ارشد
عارفه شفیعی سنتز، ارزیابی فارماکولوژیک و داکینگ مولکولی مشتقات جدیدی از ‎۱،۴-بنزو دی آزپین کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
حمیده شکوهی مهر سنتز مشتقات آریل و ینیل تیواتر کارشناسی ارشد دانلود 1386
مریم صباغان سنتز مشتقات دیفنیک اسید: بررسی سینتیکی دینامیکNMR و محاسبات مکانیک کوانتمی نیمه تجربی کارشناسی ارشد دانلود 1375
مرادپور طاهره بررسی ساختاری نو از خانواده نانوتیوبهای کربنی کارشناسی ارشد
سجادی عبدالرضا بررسی توتومری والانس تعدادی از ترکیبات تری سیکلیک به روش محاسباتی ABLNITLO کارشناسی ارشد
آسیه عطاردی کاشانی حلقه بندی همراه با کربونیل دار شدن برخی از آلکن و آلکین‌ها بوسیله ارتو یدو آنیلین‌های N‎- استخلاف شده با کاتالیزور پالادیم دکتری دانلود 1389/12/15
حیدری علی سنتیز N- فنیل- N و ( 1،3 - دی متیل بوتیل) - پارا- فنیلن دی آمین(‎6-PPD) کارشناسی ارشد
مهاجری علی سنتز، محاسبات AM1 و مطالعات X - ray پیش سازهای انبرک های ملکولی حاصل از تراکم آلدهیدها با B- نفتول ها
شادی علیزاده‌بزازی مطالعه نظری ساختارهای کربوکسیلات‌های آلی قلع کارشناسی ارشد دانلود 1384
منیژه علیمدد بررسی مواد و ترکیبات منشکله اسانس meliSSA off ieinALIS کارشناسی ارشد دانلود 1376
تورانی فاطمه طراحی و مدل‌سازی نانو سوئیچ‌های مولکولی کارشناسی ارشد
فروغی فرد فاطمه Evaluation of sustainability of stemness potential of in vitro cultured stem cells through characterization of shed microvesicles کارشناسی ارشد
پیری فریده واکنشهای اکسی پالادیه کردن با استفاده از پی اریل دیول ها وانالیز حلقه های هفت تابی
جعفرپور فرناز مقایسه واکنش فتوشیمیایی 4H - تیوپیران- 1- اکسیدها با 4H - تیوپیران -1, 1- دیاکسیدها
کیومرث فرهادی سنتز پلی وینیل نیترات و بررسی خواص شیمی فیزیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/20
مریم فرهمندی تبدیل موثر گاز سنتز به بنزین، کروسن و سوخت دیزل با استفاده از نانو کاتالیست بر پایه نانولوله‌های کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/11
سینا فروتن نژاد بررسی ساختار محصولات واکنش باز شدن حرارتی حلقه سیکلوپروپان در ۹، ‎۹ - دی کلرو- ‎۹H‎- سیکلوپروپا [e‎] پایرن کارشناسی ارشد دانلود 1384/06/23
سینا فروتن نژاد بررسی تاثیر چگالی الکترونی بر جا به جایی شیمیایی غیر وابسته به هسته در تعیین آروماتیسیته دکتری دانلود 1389/12/15
فاطمه فروغی فرد بررسی ماندگاری توانمندی بنیادی بودن سلولهای بنیادی در محیط in vitro با استفاده از سنجش میکرووزیکولهای جداشده از آنها کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/01
یاحسینی موسوی فهیمه سنتزسولفات گوانین ازکربنات باریم و مطالعه برهم کنش بازهای پورین و پیریمیدین و پذیرنده های مصنوعی با استفاده ازمدل سازی و محاسبات مکانیک مولکولی کارشناسی ارشد
محسن قدرت بیگی طراحی، مدلسازی و سنتز گیرنده های مولکولی بر پایه ی برهمکنش های π –π وکاتیون- π با استفاده از فاصله ساز دای بنزو زانتن و بازو های آروماتیکی دکتری دانلود 1389/12/15
معصومه قلبی آهنگری سنتز و بکارگیری نانو کاتالیست SAPO-34 اصلاح شده با عناصر فلزات واسطه در فرایند تبدیل متانول به پروپیلن (MTP) دکتری دانلود 1396/11/30
علی کاکش پور Study of inter- and intra- molecular interactions on conformational stability of N-(1,3-thiazol-2-yl) benzamide کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
حسین کیان فرد سنتز پیریمیدین‌های پراستخلاف مهار کننده بالقوه استیل کولین استراز کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
ابراهیم کیانمهر بررسی استرئوشیمی دیاسترئومرهای کنفورمیشنی پایدار در سیستم های دی هیدرودی بنزو [CF,KL] هپتالنهای استخلاف شده. سنتز،تعیین ساختار واندازه گیری سه انرژی مورد نیاز جهت دیاستر ئومری شدن کنفورمیشنی دکتری دانلود 1380
ابراهیم کیان مهر سنتز ومطالعه بی آنتریل های دارای ممانعت فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1374
محمدهادی کمالی سنتز متیل دوپا در مقیاس صنعتی و جداسازی انانتیومرهای آن کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/03
فرهادی کیومرث سنتز پلی وینیل نیترات و بررسی خواص شیمی فیزیکی آن کارشناسی ارشد
حسین لیجان سنتز مشتقات ‎۱،۵ بنزو دی آزپین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
قدرت بیگی محسن طراحی، مدلسازی و سنتز گیرنده‌های مولکولی بر پایه‌ی بر همکنش‌های n-n‎ و کاتیون - n‎ با استفاده از فاصله ساز دای بنزو و زانتن و بازوهای آروماتیکی دکتری
قدرت بیگی محسن طراحی، مدلسازی و سنتز گیرنده های مولکولی بر پایه ی برهمکنش های π –π وکاتیون- π با استفاده از فاصله ساز دای بنزو زانتن و بازو های آروماتیکی
قدرت بیگی محسن مطالعه باز شدن حلقه سیکلوپروپیل در ‎9،‎9- دی کلرو - ‎9H - سیکلوپروپا [e] پایرن و مشتق فنانترن آن به کمک نکلئوفیل های دودندانه کارشناسی ارشد
یوسفی محمد اندازه گیری تری هالومتانها در آب آشامیدنی تهران کارشناسی ارشد
سبـزعلیان محمـدباقـر سنتز و فتوایزومریزاسیون 4- t-بوتیل - 2و4 و 6- تری فنیل - ‎4H - تیـوپیــران کارشناسی ارشد
رسولی محمدعلی سنتز مشتقات فعال سطح فتی اسید آمیدو آلکیل کربوکسیلات /سولفونات کارشناسی ارشد
رسولی محمدعلی تهیه نانوذرات پالادیوم بر روی بستر کایرال و بررسی واکنش‌های جفت شدن کربن- کربن کاتالیزشده با پالادیوم در سنتزهای طراحی شده یوگی- هک دکتری
کمالی محمدهادی سنتز متیل دوپا در مقیاس صنعتی و جداسازی انانتیومرهای آن کارشناسی ارشد
روحی محمود سنتزو آنالیز کانفورماسیونی برخی ترکیبات هتروسیکل با اندازه متوسط کارشناسی ارشد
سعید مددی حقیقی سنتزو آنالیز کانفور ماسیونی ترکیب 3، 4، 2، 4 تتراهیدرو 1، 1- بی نفتیل وواکنشهای آن کارشناسی ارشد دانلود 1378
طاهره مرادپور بررسی ساختاری نو از خانواده نانوتیوبهای کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/21
یحیایی انزهایی مریم روشی جدید برای تبدیل آریل بورونیک اسیدها به فنول ها کارشناسی ارشد
صباغان مریم سنتز مشتقات دیفنیک اسید: بررسی سینتیکی دینامیکNMR و محاسبات مکانیک کوانتمی نیمه تجربی کارشناسی ارشد
فرهمندی مریم تبدیل موثر گاز سنتز به بنزین، کروسن و سوخت دیزل با استفاده از نانو کاتالیست بر پایه نانولوله‌های کربنی کارشناسی ارشد
سیمین میری نمکفروش سنتز نانو ذرات پالادیم تثبیت شده و کاربرد آنها در سنتز ترکیبات آلی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/17
علیمدد منیژه بررسی مواد و ترکیبات منشکله اسانس meliSSA off ieinALIS کارشناسی ارشد
علی مهاجری سنتز، محاسبات AM1 و مطالعات X - ray پیش سازهای انبرک های ملکولی حاصل از تراکم آلدهیدها با B- نفتول ها دکتری دانلود 1380
اسدی مهدی سنتز سه جزئی مشتقات کوینازولین‌ها در آب کارشناسی ارشد
جمشید نجف پور آنالیز جابجائی شیمیائی کربن سیزده به روش مکانیک کرانتومی نیمه تجربی برای تعیین پارامترهای موثر در تغییرات شیمیایی ناشی از تغییر کنفورماسیون مولکولها کارشناسی ارشد دانلود 1374
ارشدی نعمت الله برهم کنشهای میزبان - مهمان به عنوان مدلی برای بررسی اثر های حلال پوشی جستجوی فضای چهره ای [2020202] پاراسیکلوفان وبررسی اثر حال بر توزیع جمعیت چهره بندی های آن
حمیده نیکوکار تبدیل موثر گاز سنتز به اتانول و الکل‌های سنگین با استفاده از نانو کاتالیزگرها بر پایه نانو لوله کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
یحیوی هدی سنتز و بررسی مشتقات اسیدهای آمینه به عنوان پیش ساز نانو ذرات برای انتقال دارو کارشناسی ارشد
اروج پور وحید بررسی و سنتز آلدوکسیم و کتوکسیم‌ها در استخراج مس از لیچ لیکور کارشناسی ارشد
محمد یوسفی اندازه گیری تری هالومتانها در آب آشامیدنی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1373
بهاره وفاکیش بررسی طیف CD و H-NMR ،‎1درسیستم های شامل کروموفور بی نفتیل- مدلسازی، آنالیز کنفورمیشن و سنتز حفره های مولکولی در سیستم های دارای واحدهای بی نفتیل کارشناسی ارشد دانلود 1382
بهاره وفاکیش سنتز و مطالعه بر هم‌کنش میزبان- میهمان در انبرک‌های مولکولی و هم کریستال‌ها دکتری دانلود 1388/06/31

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر رشیدی رنجبر پژوهشی 61112726
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
NMR پیشرفته 6102612 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اصول بیوشیمی 6102547 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
استرئوشیمی 6102022 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مباحثی در استرئوشیمی 6102345 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
NMR پیشرفته 6102612 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اصول بیوشیمی 6102547 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مباحثی در استرئوشیمی 6102345 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
NMR پیشرفته 6102612 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مباحثی در نانو شیمی و نانو فناوری 6102689 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مباحثی در استرئوشیمی 6102345 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
NMR پیشرفته 6102612 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول بیوشیمی 6102547 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول بیوشیمی 6102547 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/22(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مباحثی در استرئوشیمی 6102345 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
NMR پیشرفته 6102612 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
NMR پیشرفته 6102612 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/17 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
مباحثی در استرئوشیمی 6102345 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/31 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
نمایش 17 نتیجه
از 1