بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن به نژاد

حسن به نژاد

حسن به نژاد    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61113639
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
راضیه ابوعلی زاده بررسی سینتیک تخریب آلاینده های آب توسط فتوکاتالیست جدید بر پایه Tio2 و بهبود عملکرد آن کارشناسی ارشد
نگار امیری بررسی نقش نانو پوشش های گرافنی در سینتیک اکسایش ابر گرمایی بستر فلزی نیکل با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی واکنش پذیر کارشناسی ارشد
مهدی عسگری ً شبیه سازی فرآیند ذوب و تشکیل نانوخوشه های دو فلزی مس- نقره و سدیم- پتاسیم دکتری
امین بخشنده معادله حالت عام چلیپایی برای سیستمهای ایزینگ مانند دکتری
صحرا بلیله وند بررسی رفتار تجزیه ی و حرارتی و استخراج پارامترهای سینتیک ماده ی منفجره ی پلاستیکی جدید PBXW-108 و مقایسه با مواد منفجره ی متداول A-4, H-6 دکتری
طه قرنی ارزیابی و محاسبه ی کمیت ترمودینامیکی مشتق مرتبه ی اول و دوم ترکیبات با زنجیره هیدروکربنی با استفاده از معادله حالت PC-SAFT کارشناسی ارشد
سیده حوا هاشمی دکتری
بهناز حرّی مطالعه ترموفیزیکی سیستم جذب و واجذب داروهایی (مانند اریترومایسین ) روی پلیمرهای قالب مولکولی (MIPs ) با استفاده از حسگر های دارویی کارشناسی ارشد
فرنوش جاهدپارسا -- کارشناسی
نگار خبوشان بررسی خواص ترمودینامیکی جذب و سینتیک رهایش پیپرین روی حامل های مزوپور سیلیکاتی کارشناسی ارشد
فاطمه یحیائی موید -- کارشناسی
اسماء جمالی رفسنجانی بررسی کمیت های ترمودینامیکی سیالات با زنجیره هیدروکربنی با بکارگیری معادلات حالت سیالات تجمعی و مکعبی عبوری دکتری دانلود 1398/04/12
اسما صوفی مطالعه الگوی پیوندی پروتئین کلودین-‎15 غشایی موجود در سد خونی مغزی به روش دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
جلالی بهرام احسان بررسی و مقایسه رفتار دینامیکی نانو ذرات فولرن ایندوهدرال (NH3@C60, H2O@C60, H2S@C60) از طریق شبیه‌سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد
فرامرزی احسان نظریه اصطکاک در محاسبه ویسکوزیته سیالات : مدل SAFT کارشناسی ارشد
یگانه جبری آزاد محاسبه پارامترهای سینتیکی واکنش تجزیه حرارتی پلی یورتان با تکنیک ترموگراویمتری و پیرولیز- کروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد
جمالی رفسنجانی اسماء بررسی رفتار نامتقارن بحرانی سیستم‌های دوجزئی با استفاده از مقیاس کامل و اصل همریختی کارشناسی ارشد
وهابی یاسمن سادات بررسی نظری مکانیسم واکنش یون + PtIR با متان در فاز گازی با محاسبات آغازین و نظریه تابعی چگالی کارشناسی ارشد
میترا آشوری محاسبه‌ی مستقیم انرژی پتانسیل برهم کنش بین مولکولی گاز N2O خالص و مخلوط‌های گازی O2-CF4, N2-CF4 با استفاده از اصل حالت‌های متناظر کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/28
غزاله افصحی تعیین خواص انتقالی ترکیبات یونی در پلاسمای گازهای نجیب کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
پاشایی میانجی الهام بررسی قاعده‌مندی های ترمودینامیکی در مایعات یونی با استفاده از معادلات حالات Extended-SAFT-BACK و hetro-SAFT-BACK کارشناسی ارشد
نگار امیری بررسی نقش نانو پوشش‌های گرافنی در سینتیک اکسایش ابر گرمایی بستر فلزی نیکل با استفاده از شبیه ساری دینامیک مولکولی واکنش پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
تزرورو امیرعباس تهیه اکسید آلومینیوم با تخلخل منظم و شناسایی آن با میکروسکوپ روبشی SPM و تکنیک الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد
بخشنده امین تعمیم معادله حالت عام عبوری برای سیستمهای آیزینگ مانند و بررسی نظری اثر قدرت میدان الکتریکی بر کلوئیدهای قطبش پذیر
هادی بابایی محاسبه ضریب دوم و پـریـال مولکولهای غیــرکروی و مخلوط دوتایی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1383
امین بخشنده تعمیم معادله حالت عام عبوری برای سیستمهای آیزینگ مانند و بررسی نظری اثر قدرت میدان الکتریکی بر کلوئیدهای قطبش پذیر دکتری دانلود 1391/09/29
الهام پاشایی میانجی بررسی قاعده‌مندی های ترمودینامیکی در مایعات یونی با استفاده از معادلات حالات Extended-SAFT-BACK و hetro-SAFT-BACK کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
عبدالرحیم پدرام محاسبـه هدایت گرمایی گاز هیـدروژن در چگالـی های متوسط و بالا کارشناسی ارشد دانلود 1384
معینی پیمان محاسبه سهم غیرکروی ضریب دوم ویریال وقانون حالتهای متناظر توسعه یافته برای مخلوطهای هیدروژن و گازهای نادر کارشناسی ارشد
امیرعباس تزرورو تهیه اکسید آلومینیوم با تخلخل منظم و شناسایی آن با میکروسکوپ روبشی SPM و تکنیک الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1384
احسان جلالی بهرام بررسی و مقایسه رفتار دینامیکی نانو ذرات فولرن ایندوهدرال (NH3@C60, H2O@C60, H2S@C60) از طریق شبیه‌سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/01
اسماء جمالی رفسنجانی بررسی رفتار نامتقارن بحرانی سیستم‌های دوجزئی با استفاده از مقیاس کامل و اصل همریختی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/08
سوران جهانگیری توسعه معادله حالت ISM برای سیالات قطبی و محاسبه خواص ترموفیزیکی سردکننـده ها با استفـاده از داده‌هـای سـرعت صوت کارشناسی ارشد دانلود 1384
هاشم چشم پاک استخراج معادله حالت برای شش سیال در ناحیه‌ی بحرانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
محمدرضا چهل امیرانی بررسی رفتار سیالات به کمک معادلات حالت عبوری اصلاح شده‌ی واندروالس کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/13
بهناز حری مطالعه ترموفیزیکی سیستم جذب و واجذب داروهایی (مانند اریترومایسین) روی پلیمرهای قالب مولکولی (MIPs) با استفاده از حسگرهای دارویی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
خالد حسینی بررسی خواص ترمودینامیکی گازهای سرد کننده در نزدیکی نقطه‌ی بحرانی با استفاده از معادله حالت مقیاسی کامل کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
فهیمه حسینخانی عنوان به انگلیسی: Equation of state for five Refrigerants in critical region کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
طیبه حسین نژاد محاسبه مستقیم انرژی پتانسیل بر همکنش CO2-CO2 و CO2-N2 با استفاده از اصل حالتهای متناظر کارشناسی ارشد دانلود 1382
طیبه حسین نژاد محاسبه ضرایب انتقالی برخی از سیستمهای فیزیکی در نواحی چگالی های پایین, متوسط و بالا با استفاده از قانون حالت های متناظر دکتری دانلود 1386
حسینی خالد بررسی خواص ترمودینامیکی گازهای سرد کننده در نزدیکی نقطه‌ی بحرانی با استفاده از معادله حالت مقیاسی کامل کارشناسی ارشد
فائقه خرمی فر بررسی اثر الکترون دهنده ها روی نگهدارنده کاتالیست زیگلرناتا کارشناسی ارشد دانلود 1386
کاغذچی رامبد بررسی اثرات چگالی و فشار بر روی ضرایب ویسکوزیته سیالات مولکولی کارشناسی ارشد
راحله رستمیان ‎۱.مطالعات سینتیکی، ترمودینامیکی و شبیه‌سازی مولکولی جذب سطحی برخی آنتی‌بیوتیک‌ها بر روی نانوصفحه گرافن و نانواکسید گرافن و ‎۲.افزایش انرژی نور با نانوذرات برای کاربردهای درمانی دکتری دانلود 1395/12/24
سهیلا رضایی عنوان به انگلیسی: Three-dimensional quantitative structure activity relationship modeling of the rate of penetration of diverse drugs through the human skin by using GRIND descriptors کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
محمد رعد مطالعات جذب سطحی برخی از ترکیبات آروماتیک بر روی صفحات نانو گرافن: تجربی و شبیه سازی دینامیک مولکولی دکتری دانلود 1394/03/27
علی رفیع درگاهی محاسبه تعادل فاز سیستم‌های قطبی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
علی رفیع درگاهی بررسی خواص ترموفیزیکی الیگومرهای پلی‌استایرنی نانومحدودشده ما بین صفحات گرافنی از طریق شبیه‌سازی دینامیک مولکولی دکتری دانلود 1396/07/04
معین اسلام زینب پیش بینی خواص ترمودینامیکی برخی سیالات خالص در ناحیه بحرانی با استفاده از معادله حالت عبوری پاتل-تجا کارشناسی ارشد
صفائی زهرا ارزیابی معادله SAFT برای سیالات قطبی و تجمعی از طریق بررسی برخی قاعده مندیهای ترمودینامیکی و معنی‌های وارونگی ژول - تامسون کارشناسی ارشد
فراهانی سارا محاسبه سطح انرژی پتانسیل Ar-H2 به روش ab initio کارشناسی ارشد
سرهنگیان سپیده نظریه آماری سیالات مشارکتی ( SAFT ) برای n - آلکانها و بررسی قاعده‌مندی آنها کارشناسی ارشد
سپیده سرهنگیان نظریه آماری سیالات مشارکتی ( SAFT ) برای n - آلکانها و بررسی قاعده‌مندی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1384
جهانگیری سوران توسعه معادله حالت ISM برای سیالات قطبی و محاسبه خواص ترموفیزیکی سردکننـده ها با استفـاده از داده‌هـای سـرعت صوت کارشناسی ارشد
همتی اندرزیانی صادق محاسبه سطح منحنی پتانسیل برهمکنش +ArCO‎ و +ArNO‎ با استفاده از محاسبات کوانتومی ab initio‎/ کارشناسی ارشد
زهرا صفائی ارزیابی معادله SAFT برای سیالات قطبی و تجمعی از طریق بررسی برخی قاعده مندیهای ترمودینامیکی و معنی‌های وارونگی ژول - تامسون کارشناسی ارشد دانلود 1385
منا ضرابی ترمودینامیک محلولهای آبی پلی وینیل کاپرولاکتوم؛ تعادل فازی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/28
حسین نژاد طیبه محاسبه ضرایب انتقالی برخی از سیستمهای فیزیکی در نواحی چگالی های پایین, متوسط و بالا با استفاده از قانون حالت های متناظر
حسین نژاد طیبه محاسبه مستقیم انرژی پتانسیل بر همکنش CO2-CO2 و CO2-N2 با استفاده از اصل حالتهای متناظر کارشناسی ارشد
علی عباسپورتمیجانی محاسبه انرژی پتانسیل برهمکنش و خواص انتقالی سیستمهای یون- مولکول با استفاده از روش وارونگی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
پدرام عبدالرحیم محاسبـه هدایت گرمایی گاز هیـدروژن در چگالـی های متوسط و بالا کارشناسی ارشد
مهدی عسگری شبیه‌سازی فرایند ذوب و تشکیل نانوخوشه‌های دوفلزی مس-نقره و سدیم-پتاسیم دکتری دانلود 1393/03/07
رفیع درگاهی علی محاسبه تعادل فاز سیستم‌های قطبی کارشناسی ارشد
عباسپورتمیجانی علی محاسبه انرژی پتانسیل برهمکنش و خواص انتقالی سیستمهای یون- مولکول با استفاده از روش وارونگی کارشناسی ارشد
کیانی دوست علیرضا شبیه‌سازی دینامیک مولکولی بنزن محدود شده در فضای نانومتری بین صفحات گرافنی کارشناسی ارشد
مهتاب غریبی محاسبه تصحیحات کوانتومی بر روی انتگرالهای برخورد و تاثیر آن در خواص انتقالی گازهای رقیق کارشناسی ارشد دانلود 1380
افصحی غزاله تعیین خواص انتقالی ترکیبات یونی در پلاسمای گازهای نجیب کارشناسی ارشد
میرحسینی طباطبائی فاطمه شبیه‌سازی دینامیک مولکولی سیال لنارد- جونز و محاسبه ضریب دوم ویریال ویسکوزیته کارشناسی ارشد
خرمی فر فائقه بررسی اثر الکترون دهنده ها روی نگهدارنده کاتالیست زیگلرناتا کارشناسی ارشد
منوچهر فتح اللهی مطالعه و بررسی رفتار تخریب حرارتی و احتراقی ترکیبات پرانرژی پلیمری و ترمیتی با استفاده از روش های آنالیز حرارتی دکتری دانلود 1394
احسان فرامرزی نظریه اصطکاک در محاسبه ویسکوزیته سیالات : مدل SAFT کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/27
سارا فراهانی محاسبه سطح انرژی پتانسیل Ar-H2 به روش ab initio کارشناسی ارشد دانلود 1384
حسینخانی فهیمه عنوان به انگلیسی: Equation of state for five Refrigerants in critical region کارشناسی ارشد
لیلا فومژی محاسبه تعادلات فلزی ومعادلات حالت N2 و برخی هیدروکربنها و مخلوطهای آنها کارشناسی ارشد دانلود 1383
سمیرا قنبرزاده Investigation thermodynamic properties of binary mixtures contains supercritical fluids such as co2 using PC–SAFT Equation of state کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
رامبد کاغذچی بررسی اثرات چگالی و فشار بر روی ضرایب ویسکوزیته سیالات مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1384
علیرضا کیانی دوست شبیه‌سازی دینامیک مولکولی بنزن محدود شده در فضای نانومتری بین صفحات گرافنی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
آزاد یگانه جبری محاسبه پارامترهای سینتیکی واکنش تجزیه حرارتی پلی یورتان با تکنیک ترموگراویمتری و پیرولیز- کروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد دانلود 1384/11/09
فومژی لیلا محاسبه تعادلات فلزی ومعادلات حالت N2 و برخی هیدروکربنها و مخلوطهای آنها کارشناسی ارشد
آشوری میترا محاسبه‌ی مستقیم انرژی پتانسیل برهم کنش بین مولکولی گاز N2O خالص و مخلوط‌های گازی O2-CF4, N2-CF4 با استفاده از اصل حالت‌های متناظر کارشناسی ارشد
وحدت محب ملکی پیش بینی خواص ترموفیزیکی سیالات درحضور پتانسیل های چند یوکاوایی کارشناسی ارشد دانلود 1385
رعد محمد مطالعات جذب سطحی برخی از ترکیبات آروماتیک بر روی صفحات نانو گرافن: تجربی و شبیه سازی دینامیک مولکولی دکتری
وحید محمدی خواص انتقالی برخی سیالات در نزدیکی نقطه‌ی بحرانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
چهل امیرانی محمدرضا بررسی رفتار سیالات به کمک معادلات حالت عبوری اصلاح شده‌ی واندروالس کارشناسی ارشد
فاطمه میرحسینی طباطبائی شبیه‌سازی دینامیک مولکولی سیال لنارد- جونز و محاسبه ضریب دوم ویریال ویسکوزیته کارشناسی ارشد دانلود 1387
مهسا میر علی نقی محاسبه ویسکوزیته گاز هیدروژن و ارائه اصل حالتهای متناظر توسعه یافته در فشارهای بالا کارشناسی ارشد دانلود 1380
پیمان معینی محاسبه سهم غیرکروی ضریب دوم ویریال وقانون حالتهای متناظر توسعه یافته برای مخلوطهای هیدروژن و گازهای نادر کارشناسی ارشد دانلود 1380
زینب معین اسلام پیش بینی خواص ترمودینامیکی برخی سیالات خالص در ناحیه بحرانی با استفاده از معادله حالت عبوری پاتل-تجا کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/27
ضرابی منا ترمودینامیک محلولهای آبی پلی وینیل کاپرولاکتوم؛ تعادل فازی کارشناسی ارشد
فتح اللهی منوچهر مطالعه و بررسی رفتار تخریب حرارتی و احتراقی ترکیبات پرانرژی پلیمری و ترمیتی با استفاده از روش های آنالیز حرارتی دکتری
غریبی مهتاب محاسبه تصحیحات کوانتومی بر روی انتگرالهای برخورد و تاثیر آن در خواص انتقالی گازهای رقیق کارشناسی ارشد
عسگری مهدی شبیه‌سازی فرایند ذوب و تشکیل نانوخوشه‌های دوفلزی مس-نقره و سدیم-پتاسیم
میر علی نقی مهسا محاسبه ویسکوزیته گاز هیدروژن و ارائه اصل حالتهای متناظر توسعه یافته در فشارهای بالا کارشناسی ارشد
نوری گلمایی نادیا تعیین خواص انتقالی و پتانسیل برهم کنش سیستم های یون مولکولی در پلاسمای گازهای نجیب کارشناسی ارشد
نوری گلمایی نادیا تعیین خواص انتقالی و پتانسیل برهم کنش سیستم‌های یون مولکولی در پلاسمای گازهای نجیب کارشناسی ارشد
امیری نگار بررسی نقش نانو پوشش‌های گرافنی در سینتیک اکسایش ابر گرمایی بستر فلزی نیکل با استفاده از شبیه ساری دینامیک مولکولی واکنش پذیر کارشناسی ارشد
نادیا نوری گلمایی تعیین خواص انتقالی و پتانسیل برهم کنش سیستم های یون مولکولی در پلاسمای گازهای نجیب کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/12
بابایی هادی محاسبه ضریب دوم و پـریـال مولکولهای غیــرکروی و مخلوط دوتایی آنها کارشناسی ارشد
چشم پاک هاشم استخراج معادله حالت برای شش سیال در ناحیه‌ی بحرانی کارشناسی ارشد
صادق همتی اندرزیانی محاسبه سطح منحنی پتانسیل برهمکنش +ArCO‎ و +ArNO‎ با استفاده از محاسبات کوانتومی ab initio‎/ کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
محمدی وحید خواص انتقالی برخی سیالات در نزدیکی نقطه‌ی بحرانی کارشناسی ارشد
محب ملکی وحدت پیش بینی خواص ترموفیزیکی سیالات درحضور پتانسیل های چند یوکاوایی کارشناسی ارشد
یاسمن سادات وهابی بررسی نظری مکانیسم واکنش یون + PtIR با متان در فاز گازی با محاسبات آغازین و نظریه تابعی چگالی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر به نژاد پژوهشی 61113639 طبقه دوم دانشکده شیمی
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طیف سنجی مولکولی 6102299 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
شیمی فیزیک 1 6102534 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
طیف سنجی مولکولی 6102299 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
شیمی فیزیک 1 6102534 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مکانیک آماری پیشرفته 6102605 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
شیمی فیزیک 2 6102536 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
طیف سنجی مولکولی 6102299 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ترمودینامیک آماری 6102632 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شیمی فیزیک پیشرفته 6102238 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مکانیک آماری پیشرفته 6102605 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ترمودینامیک آماری 6102632 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 11 نتیجه
از 1