بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

معصومه فروتن

معصومه فروتن

معصومه فروتن    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112896
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهتاب علی بالازاده مطالعه برخی از خواص انتقالی سیستمهای حاوی نانو لوله های کربنی و مخلوطی از حلال ها کارشناسی ارشد
سیدمحمود فاطمی ششده بررسی رفتار تجمعی سورفکتانت ها در محلولهای حاوی نانو لوله های بورونیترید کارشناسی ارشد
رقیه حدیدی ماسوله مطالعه دینامیکی حرکات نوسانی در نانوتیوپ های کربنی کارشناسی ارشد
مریم حمزه جونقانی بررسی رفتار سطح مشترک در سیستم­های دو فازی با رویکرد شبیه سازی دینامیک مولکولی: سیستم­های نانو حباب و نانو قطره مایع یونی کارشناسی ارشد
فاطمه میرزائی میلانی بررسی پدیده تجمع در محول های حاوی نانولوله های کربنی و سورفکتانت ها کارشناسی ارشد
مهشاد مشاری شبیه سازی حلالیت نانو لوله های کربنی استخلاف دارشده در آب کارشناسی ارشد
وحید ستاری فرد مطالعه عبور DNA تک زنجیره از نانو حفره گرافن با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی با نیروی هدایت شده کارشناسی ارشد
محمدرضا زهره وند بررسی عبور آب و یون‌ها از ولتاژ - کانال‌های مخصوص عبور یون در حضور برخی از نانوساختارها با رویکرد شبیه‌سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
حمزه یعقوبی کنترل ترشوندگی و تبخیر برخی از نانوقطره‌ها : مطالعه شبیه‌سازی دینامیک مولکولی دکتری دانلود 1397/10/18
ابوالفضل علی زاده صحرائی بررسی خواص مکانیکی-الکتریکیِ موثر نانوکامپوزیت اپوکسی/ نانولوله کربنی تحت کشش: رهیافت تجربی و محاسباتی دکتری دانلود 1398/07/03
وحید فدائی نائینی تغییر شکل ساختاری کانال های غشایی حساس به عامل مکانیکی با رسانایی بالا با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی دکتری دانلود 1397/11/29
فهیمه اکبری بررسی شبیه‌سازی دینامیک مولکولی نانوقطرات حاوی تک‌رشته‌های DNA در مجاورت گرافن دکتری دانلود 1397/05/09
تقوی نصرآبادی امیر بررسی جذب سطحی برخی سیستم‌ها بر روی نانو تیوب‌های کربنی با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد
مهدیه انصاریان بررسی سینتیک تخریب حرارتی نانو کامپوزیتهای پلیمری با استفاده از روش‌های نوین شیمی سنجی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/07
حمیده بابازاده کمانگر Investigation of wettability behaviour of titanium dioxide nanocrystals by water and oil mixture کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
سپیده پیرزاده بررسی مولکولی جداسازی آب و نفت با استفاده از نانوذرات با رویکرد شبیه‌سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/18
سعید پوراسد محاسبه ضرایب انتقالی و زمان آسایش سیالات از طریق نظریه انسکوگ اصلاح شده و مدل SAFT کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/15
امیر تقوی نصرآبادی بررسی جذب سطحی برخی سیستم‌ها بر روی نانو تیوب‌های کربنی با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/11
رقیه حدیدی ماسوله مطالعه دینامیکی حرکات نوسانی در نانوتیوب‌های کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/19
مرمر حقیقی خمامی تاثیر ساختار زنجیر بر خواص ترمودینامیکی محلولهای دوتایی کوپلیمر کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/28
مهسا حق گو عنوان به انگلیسی: Adsorption of DNA on Graphene Oxide and it’s Translocation Studied by Molecular Dynamic Simulation کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
سیروس درخشان فر بررسی سطح مشترک میان سیلیکون و آب با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
مهدی درویشی مطالعه ترشوندگی و عبور آب و برخی از سیالات نفتی از گرافن با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
میمنت ذکائی مطالعه رفتار شیمی فیزیکی آب بین نانو صفحات گرافن اکساید از طریق شبیه‌سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
حدیدی ماسوله رقیه مطالعه دینامیکی حرکات نوسانی در نانوتیوب‌های کربنی کارشناسی ارشد
حجت زاهدی بررسی پخش‌ شوندگی و جدا سازی آب و نفت با استفاده از نانو ساختارها از طریق شبیه‌ سازی دینامیک مولکولی دکتری دانلود 1397/06/25
نیکویی زهرا بررسی روابط بین مشخصه‌های دینامیک کیاتیک گازهای غیر کروی با خواص انتقالی آنها کارشناسی ارشد
وحید ستاریفرد مطالعه عبور DNA تک زنجیره از نانو حفره گرافن با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی با نیروی هدایت شده کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
مهسا ستاره شبیه‌سازی خواص انتقالی مایعات یونی در نانو لوله‌های کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
پوراسد سعید محاسبه ضرایب انتقالی و زمان آسایش سیالات از طریق نظریه انسکوگ اصلاح شده و مدل SAFT کارشناسی ارشد
ابراهیم سلیمانی بررسی جداسازی نمک سدیم کلرید از محلول آب نمک توسط گرافن چند لایه حفره‌دار از طریق شبیه‌سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
فهیمه شکوه بررسی تعادلات فازی آب - یخ محصور شده در ساختارهای نانو کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/03
منا ضرابی ترمودینامیک محلولهای آبی پلی وینیل کاپرولاکتوم؛ تعادل فازی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/28
مهتاب علی بالازاده مطالعه برخی از خواص انتقالی سیستم‌های حاوی نانو لوله‌های کربنی و مخلوطی از حلال‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
محمود فاطمی ششده بررسی رفتار تجمعی سورفکتانت‌ها در محلول‌های حاوی نانولوله‌های بورونیتریدی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
میرزایی میلانی فاطمه بررسی پدیده تجمع در محلول‌های حاوی نانو لوله‌های کربنی و سورفکتانت‌ها کارشناسی ارشد
شکوه فهیمه بررسی تعادلات فازی آب - یخ محصور شده در ساختارهای نانو کارشناسی ارشد
مختاری میثم بررسی برخی از خواص شیمی فیزیکی سیستم‌های حاوی نانو لوله‌های کربنی و مواد تغییر فاز دهنده با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد
مرتضی محمدی مطالعه رفتار پراکندگی نانولوله‌های کربنی متجمع در مایعات یونی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
مژده محمدپور محاسبه خواص انتقالی گازهای نیتروژن، اکسیژن و مخلوط دوتایی آنها در دماهای بالا و چگالی پائین با استفاده از حالت های الکترونی مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
فاطمی ششده محمود بررسی رفتار تجمعی سورفکتانت‌ها در محلول‌های حاوی نانولوله‌های بورونیتریدی کارشناسی ارشد
میثم مختاری بررسی برخی از خواص شیمی فیزیکی سیستم‌های حاوی نانو لوله‌های کربنی و مواد تغییر فاز دهنده با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/03
محمدی مرتضی مطالعه رفتار پراکندگی نانولوله‌های کربنی متجمع در مایعات یونی کارشناسی ارشد
فاطمه میرزایی میلانی بررسی پدیده تجمع در محلول‌های حاوی نانو لوله‌های کربنی و سورفکتانت‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/03
حقیقی خمامی مرمر تاثیر ساختار زنجیر بر خواص ترمودینامیکی محلولهای دوتایی کوپلیمر کارشناسی ارشد
محمدپور مژده محاسبه خواص انتقالی گازهای نیتروژن، اکسیژن و مخلوط دوتایی آنها در دماهای بالا و چگالی پائین با استفاده از حالت های الکترونی مولکولی کارشناسی ارشد
مهشاد مشاری شبیه‌سازی حلالیت نانو لوله‌های کربنی استخلاف‌دار در آب کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/12
ساناز ملالی مطالعه سطح مشترک مایعات یونی/ تیتان و آب/ تیتان بوسیله‌ی شبیه سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/08
ذکائی میمنت مطالعه رفتار شیمی فیزیکی آب بین نانو صفحات گرافن اکساید از طریق شبیه‌سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد
ضرابی منا ترمودینامیک محلولهای آبی پلی وینیل کاپرولاکتوم؛ تعادل فازی کارشناسی ارشد
علی بالازاده مهتاب مطالعه برخی از خواص انتقالی سیستم‌های حاوی نانو لوله‌های کربنی و مخلوطی از حلال‌ها کارشناسی ارشد
درویشی مهدی مطالعه ترشوندگی و عبور آب و برخی از سیالات نفتی از گرافن با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد
انصاریان مهدیه بررسی سینتیک تخریب حرارتی نانو کامپوزیتهای پلیمری با استفاده از روش‌های نوین شیمی سنجی کارشناسی ارشد
حق گو مهسا بررسی رفتار دینامیکی جذب DNA بر روی سطح گرافن اکسید و عبور آن با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد
ستاره مهسا شبیه‌سازی خواص انتقالی مایعات یونی در نانو لوله‌های کربنی کارشناسی ارشد
مشاری مهشاد شبیه‌سازی حلالیت نانو لوله‌های کربنی استخلاف‌دار در آب کارشناسی ارشد
زهرا نیکویی بررسی روابط بین مشخصه‌های دینامیک کیاتیک گازهای غیر کروی با خواص انتقالی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
ستاریفرد وحید مطالعه عبور DNA تک زنجیره از نانو حفره گرافن با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی با نیروی هدایت شده کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر فروتن پژوهشی 61112896
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک آماری پیشرفته 6102605 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
شیمی فیزیک 2 6102536 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
سینتیک و دینامیک شیمیایی 6102458 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ترمودینامیک آماری 6102632 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
شیمی فیزیک پیشرفته 6102238 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
سینتیک و دینامیک شیمیایی 6102458 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
شیمی فیزیک 1 6102534 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مکانیک آماری پیشرفته 6102605 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
شیمی فیزیک 1 6102534 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ترمودینامیک آماری 6102632 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
شیمی فیزیک 2 6102536 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 09:30) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
شیمی فیزیک 3 6102538 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مکانیک آماری پیشرفته 6102605 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 2 6102181 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
ترمودینامیک آماری 6102632 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
شیمی فیزیک پیشرفته 6102238 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1395
شیمی فیزیک 2 6102536 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 2 6102181 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/30 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
سینتیک و دینامیک شیمیایی 6102458 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/31 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 19 نتیجه
از 1