بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرزانه شمیرانی

فرزانه شمیرانی

فرزانه شمیرانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 02161112481
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی اکبری صحت بهبود الکترود آنزیمی با گرافن عامل دار شده برای بیوسنسورهای الکتروشیمیایی دکتری
علی اکبری صحت بهبود الکترود آنزیمی با گرافن عامل دار شده برای بیوسنسورهای الکتروشیمیایی دکتری
مجید بغدادی ارائه ریز استخراج مایع-مایع هموژن بر اساس مایعات یونی و مقاوم در برابر محتوای بالای نمک : روشی مناسب جهت آماده سازی نمونه به منظور اندازه گیری فلزات سمی در شورابها و محصولات نمکی دکتری
فاطمه فریادرس کاربردنانوسیال های مغناطیسی بر پایه گرافن و مایع یونی در میکرواستخراج فاز جامد پخشی فلزات سنگین آلاینده محیط زیست (جیوه و ...) و اندازه گیری به روش اسپکتروفوتومتری کارشناسی ارشد
ارسام هاشم پوربختیاری پروژه کارشناسی کارشناسی
ساناز جعفروند میکرو استخراج مایع- مایع پخشی بر پایه سوپراملکول ها: روشی نوین جهت آماده سازی و پیش تغلیظ نمونه دکتری
ساناز جعفروند میکرو استخراج مایع- مایع پخشی بر پایه سوپراملکول ها: روشی نوین جهت آماده سازی و پیش تغلیظ نمونه دکتری
عباس جمالی سنتز و کاربرد چارچوب های فلز – آلی در جداسازی ، پیش تغلیظ و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی دکتری
نرمین کنعانی سنتز و بکارگیری نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده برای جداسازی ، پیش تغلیظ و اندازه گیری فلزات سنگین و رنگ ها از نمونه های حقیقی کارشناسی ارشد
روح اله خانی توسعه و کاربرد روش های کمومتریکس مرتبه دوم و اول برای اندازه گیری همزمان چند جزئی برخی فلزات، نگهدارنده ها، فنولیک اسیدها و رنگ های خوراکی در نمونه های حقیقی دکتری
سمانه معدن نژاد حذف آلاینده های کلر دار و فلز سنگین کادمیوم از آب و نمونه های حقیقی با استفاده از نانو ساختارهای کربنی کارشناسی ارشد
بهروز مجیدی اصلاح و بهبود روشهای ریز استخراج با مایعات یونی در اندازه گیری آلاینده های محیط زیست دکتری
ریحانه نایبی کاربرد گرافن اکساید مغناطیسی در استخراج و پیش تغلیظ ترکیبات آلی و معدنی (نیتریت و...) در نمونه های حقیقی مختلف کارشناسی ارشد
علی شریف توسعه نانو کامپوزیت های بر پایه نانوساختارهای کربنی برای حذف یا پیش تغلیظ آلاینده های زیست محیطی دکتری
سحر شگفتی تهیه و کاربرد نانوکامپوزیت ها و مواد هیبریدی مغناطیسی برای استخراج و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی دکتری
مهسا شیرخدائی دکتری
پریسا سیری استفاده از روش های ریز استخراج جامد پخشی (با استفاده از سورفکتانت ها)جفت شده با روش های اسپکترومتری به منظور اندازه گیری مواد رنگی (نظیر کریستال وایولت...)در محلول های آبی کارشناسی ارشد
ابراهیم زمانی جداسازی و شناسایی ترکیبات گیاه قدومه شیرازی کارشناسی ارشد
پرستو جمشیدی ساخت و شناسایی نانو ساختارهای چند فلزی با استفاده از آهن، منگنز و تنگستن و کاربرد آن در جداسازی و اندازه‌گیری آلاینده های محیط زیست دکتری دانلود 1397/07/09
مینا دانا ساخت و بکارگیری نانوکامپوزیت های مغناطیسی - نانولوله های کربنی به منظور جذب واندازه گیری آلاینده های زیست محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
علی شریف Development of Nanocomposite Based on Carbon Nanostructure for Removal or Preconcentration of Environmental Pollutants دکتری دانلود 1397/07/02
مرضیه عبدالحسینی کاربرد کربن نیترید گرافیتی مغناطیسی شده در استخراج و پیش تغلیظ ترکیبات آلی و معدنی در نمونه‌ حقیقی‌های مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
مریم عزالدین استفاده از انواع روشهای میکرو استخراج و نانو مواد اصلاح شده جدید در پیش تغلیظ جداسازی و اندازه گیری کاتیون های سرب کادمیم کروم و مس در نمونه های گیاهی و آب در حد نانوگرم و ... دکتری
فاطمه فریادرس استفاده از نانوفلوئید‌های مغناطیسی بر پایه‌ ی گرافن و مایع یونی در میکرو استخراج فاز جامد مغناطیسی پخشی به منظور پیش‌تغلیظ فلزات سنگین آلاینده‌ی زیست محیطی (جیوه و ...) و ‌اندازه گیری به روش اسپکتروفوتومتری کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
ریحانه نایب Application of modified magnetic graphene oxide for preconcentration and determination of organic and inorganic compounds (Nitrite, etc) in various real samples کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
مصطفی نوروزی سنتز و بکارگیری نانوذرات مغناطیسی برای جداسازی، پیش‌ تغلیظ و اندازه‌گیری فلزات سنگین از نمونه‌های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
مصطفی نوروزی سنتز و بکارگیری نانوذرات مغناطیسی برای جداسازی، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری فلزات سنگین از نمونه‌های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
میثم واعظ زاده زرنق اندازه گیری در حد نانوگرام فلزات سنگین با استفاده از روش های پیش تغلیظ مبتنی بر مایعات یونی کارشناسی ارشد
اسحاق وزیری‌سراشک جداسازی و شناسایی ترکیبات با ویژگی سمیت سلولی از عصاره میوه گیاه رازیانه (Feoniculum vulgare) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
حمید رضا احمدپور بهینه‌سازی روش‌های میکرو استخراج مایع- مایع پخشی و میکرو استخراج همگن، کوپل شده با اسپکتروسکوپی جذبی مرئی- فرابنفش فیبر نوری جهت استخراج و اندازه‌گیری مواد فنولی در نمونه‌های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
اعظم آذرکهن سنتز و به کارگیری جاذب های نانو ساختار سیلیکاتی به منظوراستخراج و پیش تغلیظ دارو ها و رنگدانه های کاتیونی و اندازه گیری آن با روش اسپکتروسکوپی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مریم اسکندرپور استفاده از طراحی آزمایش در بهینه‌سازی پارامترهای استخراج فلزات سنگین با استفاده از نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی در نمونه‌های حقیقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
محمدرضا اسلامی پیش تغلیظ و اندازه گیری سرب و گونه شناسی کروم (III) و (VI) با استفاده از بیوماس کارشناسی ارشد دانلود 1383
پریسا یاسینی ادغام روش استخراج فاز جامد در محل و طیف بینی جذب اتمی برای پیش تغلیظ و اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های حقیقی و بهینه‌سازی با رش های کمومتریکس کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/18
علیرضا اصغری استفاده از سیستم میسل تری یدید - هگزاد سیل پیریدینیوم کلراید جهت اندازه گیری مقادیر بسیارکم تنگستن (VI) کارشناسی ارشد دانلود 1375
علیرضا اعتمادیان اندازه گیری غیرمستقیم دیز وپیرامید به روش طیف سنجی جذب اتمی شعله ای کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمد جواد آقا گلی Synthesis and application of layered molybdenum disulfide nanoparticles and its composites as a novel sorbent for the extraction and detection of pharmaceutical compounds and heavy metals دکتری دانلود 1397/01/29
بهروز اکبری اندازه گیری در سطح نانومولار تعدادی از گونه های زیست محیطی و دارویی و برخی از لانتانیدها(LU و Tm ) توسط روش های کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کوپل شده با ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع و پتانسیومتری با طراحی و ساخت میکروالکترودهای یون گزین دکتری دانلود 1386/12/22
مه روز الوند روش‌های نوین بر پایه نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی گرافن جهت استخراج و اندازه‌گیری آلاینده‌های محیطزیست دکتری دانلود 1395/07/12
مهرنوش بیات سنتز نانوذرات مغناطیسی وکاربرد آن‌ها در پیش‌تغلیظ فلزات سنگین و حذف رنگدانه آنیونی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/06
مهرنوش بیات Multivariate curve resolution and second order calibrations in quantitative determination and chemical equilibria investigation by using nanoparticle دکتری دانلود 1398/06/30
مجید بغدادی ارائه روش ریز استخراج مایع- مایع همگن بر اساس مایعات یونی و مقاوم در برابر محتوای بالای نمک: روشی مناسب جهت آماده سازی نمونه به منظور اندازه گیری عناصر سمی در شورابها و محصولات نمکی دکتری دانلود 1388
میترا پیروی سرشکه اندازه گیری غیر مستقیم آنتازولین فسفات به روش جذب اتمی شعله ای کارشناسی ارشد دانلود 1378
محسن تازیکی کاربرد روش میکرو استخراج مایع - مایع پخشی بر پایه مایعات یونی مقاوم شده در برابر نمک در استخراج و پیش تغلیظ یون کروم (VI‎) و رنگدانه رودامین B‎ و تعیین آنها با استفاده از ذستگاه جذب اتمی شعله‌ای و اسپکتروفتومتر آرایه خطی کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/09
بهزاد ترابی استخراج مقادیر ناچیز رتینوئیک اسید، ‌هپارین و استیل سالیسیلیک اسید توسط کوانتوم دات های کادمیوم سلنید و اندازه گیری آنها با روش های اسپکتروسکوپی دکتری دانلود 1393/10/07
مهدی توکلی الموتی کاربرد نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن در استخراج و پیش تلغیظ رنگ دانه‌های افزودنی به مواد غذایی و سموم نباتی دکتری دانلود 1393/06/29
مژگان جعفری پیروز سنتز و بکارگیری بسترهای مغناطیسی به منظور جداسازی، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست‌محیطی از نمونه‌های حقیقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/14
ساناز جعفروند میکرواستخراج مایع - مایع پخشی بر پایه سوپرامولکول‌ها: روشی نوین جهت آماده‌سازی و پیش تغلیظ نمونه دکتری دانلود 1391/10/17
عباس جمالی سنتز و کاربرد چارچوب‌های فلز-آلی در جداسازی، پیش‌ تغلیظ و اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست‌ محیطی دکتری دانلود 1398/07/07
محمدرضا جمالی استفاده از روشهاس استخراج مایع- مایع هموژن، استخراج نقطه ابری و سایر روشهای جداسازی در تغلیظ و اندازه گیری مقادیر خیلی کم عناصر نقره، کبالت، مس، نیکل، پالادیوم و اورانیوم دکتری دانلود 1385
محمدرضا جمالی پیش تغلیظ و اندازه گیری کاتیونهای فلزی ( CU Pb, Ni) با استفاده از استخراج با فاز جامد و غشاء مایع از محلولهای آبی کارشناسی ارشد دانلود 1381
نادر حاتم بیگی طراحی وساخت یک الکترو دیون گزین برای مونوهیدروژن فسفات با استفاده از یک کمپلکس شیف‌باز کارشناسی ارشد دانلود 1385
مصطفی حسین بکی جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم کاتیونهای فلزات سنگین از نمونه‌های حقیقی با استفاده از نانو ذرات اصلاح شده و بیو جاذبها و اندازه‌گیری با روشهای اسپکترومتری کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مصطفی حسین بیکی بهبود گزینش‌پذیری روشهای استخراج فاز جامد به منظور جداسازی و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز آلاینده‌های زیست‌محیطی با استفاده از نانوذرات و نانوکامپوزیتهای پلیمری مغناطیسی دکتری دانلود 1395/07/06
اسماعیل حق شناس کاربرد کولومتریک ولتامتری چرخه‌ای پیوسته با تبدیل فوریه‌ی سریع برای تعیین مقادیر کمتر از نانو مولار هروئین کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
علی حمزه پور اندازه گیری مقادیر بسیار جزئی از داروی متیل دوپا بوسیله روش ولتامتری برهنه سازی جذب سطحی با استفاده از میکروالکترود طلا در سیستم جریانی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/03
روح الله خانی توسعه و کاربرد روش های کمومتریکس مرتبه اول و دوم برای اندازه گیری همزمان چند جزئی برخی فلزات، نگهدارنده ها، فنولیک اسیدها و رنگ های خوراکی در نمونه های حقیقی دکتری دانلود 1393/03/27
روح اله خانی کاربرد روش میکرواستخراج مایع - مایع پخشی با استفاده از مایعات یونی و اسپکترومتری جذب اتمی شعله‌ای برای پیش تغلیظ و اندازه‌گیری کاتیون‌های فلزی (مس، نیکل و منگنز) در نمونه‌های آب طبیعی و غذایی و بهینه سازی پارامترهای موثر به وسیله روش‌های کمومتری کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
غزاله دانشور طریق کاربرد نانولوله های کربنی مغناطیسی اصلاح شده برای استخراج و پیش تغلیظ ترکیبات آلی و معدنی در نمونه¬های حقیقی مختلف دکتری دانلود 1393
ملیحه داودآبادی فراهانی بهبود روشهای ریز استخراج بر پایه نانوذرات مغناطیسی آهن اصلاح شده، برای پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست محیطی دکتری دانلود 1392/06/31
ملیحه داود آبادی فراهانی اندازه گیری مقادیر بسیار کم سریم (IV) با استفاده از سیستم میسل تری یدید- هگزادسیل پیریدینیوم کلراید کارشناسی ارشد دانلود 1382
حسن داوری اندازه گیری مقادیر بسیار جزئی داروی آنتی پیرن با روش ولتامتری عاری سازی کارشناسی ارشد دانلود 1386
شیوا دهقان آبکنار استفاده از واکنشگرا -(2- پیریدیل آزو) 2- نفتل (PAN) تثبیت شده بر روی آلومینای پوشیده شده با سدیم دودسیل سولفات (SDS) به منظور پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر کم نیکل واورانیل کارشناسی ارشد دانلود 1379
شیوا دهقان آبکنار استفاده از روشهای پیش تغلیظ (استخراج نقطه ابری و میکرو استخراج با فاز جامد) به منظور اندازه گیری آلاینده های محیط زیست و ترکیبات فرار گیاهی دکتری دانلود 1384
ریحانه راهنماکوزانی استفاده از روشهای استخراج نقطه ابری و میکرواستخراج مایع- مایع پخشی در پیش تغلیظ و اندازه گیری کاتیونهای فلزی (اورانیوم, نقره و پالادیوم) و برخی آلاینده های زیست محیطی دکتری دانلود 1385
ریحانه راهنما کوزانی استخراج کاتیونهای فلزی (نیکل، کبالت، منگنز) به وسیله فاز جامد و اندازه گیری آنها به روش های دستگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1382
مریم رجبی طراحی و ساخت پروب های SPHE ایمینوافینیتی برای تجزیه دیازپام و اگزازپام و اندازه گیری مقادیر خیلی کم عناصر کبالت, کادمیم و روی توسط روش ولتامتری عاری سازی جذبی کاتدی دکتری دانلود 1386
زینب رجب‌پور نیکنام استخراج و پیش تغلیظ یون‌های فلزات سنگین (کبالت، نیکل و کادیوم) با استفاده از روش‌های نوین ریزاستخراج کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
امیر رحمانی استخراج کاتیونهای شبه فلزی (آنتیموان و ژرمانیوم) به روش ریز استخراج تشکیل حلال در محل با استفاده از مایعات یونی و اندازه‌گیری به روش اسپکتروفتومتری و اسپکتروسکوپی جذب اتمی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
فاطمه رزاز رحمتی اندازه گیری سینتکی - کاتالپتیکی مقادیر بسیار کم منگنز (11) به روش اسپکتروفتومتری بر اساس واکنش اکسیداسیون هیتل اورانثر توسط پریدات کارشناسی ارشد دانلود 1377
علی اصغر رضایی استفاده از فروفلوئیدها در پیش تغلیظ و اندازه‌گیری رنگدانه و بعضی فلزات در نمونه‌های حقیقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/04
مرتضی رضاپور طراحی و ساخت الکترودهای غشایی یون گزین جدید برای یونهای(Ho(III), Gd(III), Tm(III) and Er(III دکتری دانلود 1386/12/01
احسان رکرک پیش تغلیظ و اندازه گیری کاتیون های سمی و رنگدانه های آلاینده محیط زیست توسط نانو ذرات اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
حمیدرضا زارع سنتز و بکارگیری مایعات یونی تثبیت‌ شده بر سطح نانولوله‌ های آلومینا مغناطیسی به منظور جذب مقادیر کم فلزات سنگین و رنگدانه‌ ها از محلولهای آبی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
ماشااله زارع طراحی و ساخت دستگاه طیف سنجی تحرک یونی با منبع یونیزاسیون کرونا و آنالیز 10 ماده شیمیایی به وسیله آن کارشناسی ارشد دانلود 1386
زهره زارعی اندازه‌گیری فلزات سنگین پس از استخراج و پیش تغلیظ با استفاده از روشهای جدید و کوپل آنها با متدهای نوین اسپکتروسکوپی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/12
روح اله زارع دورابی طراحی و ساخت سنسورهای نوری برای اندازه‌گیری یونهای گادلونیم، سریوم و دیسپرسیوم با استفاده از لیگاندهای شیف باز دکتری دانلود 1389/04/22
طاهره سادات اخوی پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر کم کادمیم با استفاده از واکنشگر 1- (2- پیریدل ازو) 2- نفتل (PAN ) تثبیت شده برروی آلومینای پوشیده شده با سدیم دودسیل سولفات (SDS) کارشناسی ارشد دانلود 1378
نصیبه سعیدزاده امیری کاربرد روش‌های میکرواستخراج و پیش تغلیظ با استفاده از مایعات یونی و اسپکتروسکپی جذب اتمی شعله‌ای برای اندازه‌گیری کاتیون‌های فلزی (مس، سرب و کادمیوم) در نمونه‌های آب طبیعی و مواد غذایی و بهینه سازی پارامترهای موثر به وسیله روش‌های کمومتری کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/18
زهرا شاکری کاردر ساخت کلی نانوکامپوزیت و نانوسیم‌های تیتانیوم دی اکسید اصلاح‌شده مغناطیسی و کاربرد آن‌ها جهت پیش تغلیظ یون‌های سرب و مس در نمونه‌های حقیقی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
مهسا شیر خدایی سنتز نانو ذرات مغناطیسی و کاربرد آن‌ها در پیش تغلیظ فلزات سنگین و حذف رنگدانه آنیونی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
مهدی شیرزاده اندازه گیری مقادیر ناچیز مالاشیت سبز در نمونه‌های آبی به روش ریزاستخراج مایع مایع همگن وتشکیل حلال در محل با استفاده از زوج یون توسط اسپکتروفتومتری فیبر نوری کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
نادر شکوفی طراحی و ساخت اسپکترومتر ترمال لنز- لیزری و بکارگیری آن و اسپکتروفتومتر آشکار ساز آرایه ای خطی- فیبر نوری برای اندازه گیری آنالیت در فاز باقیمانده از روشهای پیش تغلیط دکتری دانلود 1386
سحر شگفتی تهیه و کاربرد نانوکامپوزیت‌ها و مواد هیبریدی مغناطیسی برای استخراج و اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست محیطی دکتری دانلود 1394/11/20
علی اکبر صحت بهبود الکترود آنزیمی با گرافن عامل‌دارشده برای بیوسنسورهای الکتروشیمیایی دکتری دانلود 1394/03/03
میرجواد طباطبایی چهاربرج جداسازی و شناسایی ترکیبات توکسیک عصاره میوه گیاه زیره سبز (Cuminum cyninum) کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/12
مریم عزالدین استفاده از انواع روشهای میکرو استخراج و نانو مواد اصلاح شده جدید در پیش تغلیظ، جداسازی، و اندازه‌گیری کاتیونهای سرب، کادمیوم، کروم و مس در نمونه‌های گیاهی و آب در حد نانو گرم دکتری دانلود 1389/10/04
میثم عیسی پور اندازه گیری کریستال ویولت و فنول با استفاده از روشهای نوین ریز استخراج مبتنی بر مایعات یونی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
الناز علیاری سنتز و بکارگیری نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی گرافن اصلاح‌شده برای جداسازی، پیش تغلیظ و اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست‌محیطی از نمونه‌های حقیقی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
روح الله فرخی طراحی روشی برای اندازه گیری داروی ماینوکسیدیل در مقادیر نانو مولار باروش ولتامتری چرخه ای, همراه با تبدیل فوریه سریع بوسیله تزریق در جریان بر روی میکروالکترود طلا کارشناسی ارشد دانلود 1386
نگین فصیح رامندی عنوان به انگلیسی: Novel extraction techniques based on ferrofluids for determination of environmental pollutants (heavy metals and organic species) and medicine drug دکتری دانلود 1394/10/21
فوژان فلکی استفاده از سیستم پیروگالول ردـ پتاسیم پراکسی دی سولفات جهت اندازه گیری سینکی ـ اسپکتر وفتومتری مقادیر بسیارکم آهن (II) کارشناسی ارشد دانلود 1377
فوژان فلکی جداسازی و انتقال انتخابی یک و یا چند آنالیت از طریق غشاء مایع توده‌ای و غشاء مایع نگهدارنده دکتری دانلود 1394/12/12
زهرا قاسمی استخراج با فاز جامد مقادیر بسیار کم مس توسط دیسکهای اکتادسیل سیلیکای اصلاح شده با بازهای شیف و اندازه گیری آن به روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای کارشناسی ارشد دانلود 1380
میثم قره باغی استخراج کاتیونهای فلزی (کبالت و جیوه ) به روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی با استفاده از مایعات یونی و اندازه گیری به روش اسپکتروفتومتری کارشناسی ارشد دانلود 1386
میثم قره باغی روش‌هایی نوین بر پایه‌ی مایعات یونی برای ریز استخراج و اندازه گیری گزینشی فلزات سنگین و جداسازی یک رنگینه‌ی آلاینده دکتری دانلود 1391/04/20
الهه کاظمی پیش تغلیظ به روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی اندازه‌گیری اسپکترومتری عناصر واسطه (In‎،...) کارشناسی ارشد دانلود 1387
مجتبی کیانی استخراج کاتیون فلزی کبالت به روش استخراج نقشه ابری و میکرو استخراج مایع- مایع پخشی یا استفاده از مایعات یونی و اندازه گیری به روش اسپکتروفتومتری کارشناسی ارشد دانلود 1386
نرمین کنعانی Synthesis and application of modified magnetic nanoparticles for separation, preconcentration and determination of heavy metals and dyes in real samples کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
رعنا گلشائی استخراج و پیش تغلیظ فلزات سنگین نیکل و پالادیوم توسط نانو جاذبها و اندازه‌گیری آنها توسط روش‌های اسپکتروسکوپی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
شراره لبافی اندازه گیری مقادیر پیکومولارداروی پیروکسیکام با روش ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع در سطح میکروالکترود طلا (با پیش تغلیظ در کسری از ثانیه) توسط سیستم جریانی کارشناسی ارشد دانلود 1385
شکوه ماه پیشانیان استخراج و پیش تغلیظ یون‌های فلزی طلا و کادمیوم با استفاده از روش‌های نوین ریز استخراج کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/01
بهروز مجیدی اصلاح و بهبود روشهای ریز استخراج بر پایه مایعات یونی ... کاربرد در پیش تغلیظ و اندازه‌گیری (AS(III), AS(V), AU(III), Cr(III), Cr(Vr), and pd (II‎ دکتری دانلود 1391/04/18
سیده سمیه میراحمدی اندازه گیری داروی لوراتادین با روش ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع در سیستم تزریق جریانی بوسیله میکروالکترود کارشناسی ارشد دانلود 1385
اعظم السادات میرروشندل استخراج و اندازه گیری کاتیونهای فلزی (کادمیوم و مس و روی ونیکل وسرب) بااستفاده ازفازهای جامد(سیلیکاژل ودیسکهای اکتادسیل سیلیکا وسلولهای تثبیت شده Saccaromyces Cerevisiae باروش جذب اتمی شعله ای کارشناسی ارشد دانلود 1382
سمانه معدن نژاد حذف آلاینده‌های کلردار و فلز سنگین کادمیوم از آب و نمونه‌های حقیقی با استفاده از نانو ساختارهای کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
حمید رضا معظمی ارائه روش جدید برای اندازه‌گیری مقادیر ناچیز کافئین در نوشابه‌ها و فرمولاسینهای دارویی با ولتامتری چرخه‌ای با تبدیل فوریه سریع در سیستمهای جریانی کارشناسی ارشد دانلود 1385
زهرا معماری طراحی و ساخت الکترود غشایی برای اندازه گیری پتانسیومتری یون ساماریوم کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/09
منصور مفسری جداسازی و شناسایی ترکیبات عصاره میوه گیاه گلپر (Heracleum persicum) و بررسی اثرات بیولوژیک آن بر روی لارو میگو کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
محمدحسن ملاح استفاده از روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی برای اندازه‌گیری همزمان بعضی از لانتانیدها (همچون: ساماریم، ائروپیم و....) دکتری دانلود 1387/11/30
رضا نعمتی جوشقانی طراحی و ساخت الکترود یون گزین برای یون هلمیوم با استفاده از یک لیگاندشیف باز کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/24
میثم واعظ زاده اندازه گیری در حد نانوگرم فلزات سنگین (پالادیوم و نقره) با استفاده از روش های پیش تغلیظ مبتنی بر مایعات یونی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/01
رضا یوسفی اندازه‌گیری سریم ( IV ) با اسپکترومتر نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی بعداز استخراج با نقطه ابری و اندازه گیری زیرکونیوم با اسپکترو فوتومتر بعداز استخراج با فلوتاسیون کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/29
رضا یوسفی استفاده از روش‌های ریز استخراج و مزوپورهای سیلیسی اصلاح شده، در استخراج و پیش تغلیظ کاتیون‌های فلزات سنگین دکتری دانلود 1389/04/22
سیده‌محبوبه یوسفی توسعه روش‌های جدید ریزاستخراج برپایه باکی‌ژل‌های مغناطیسی و حلال‌های اتکتیک عمیق به منظور اندازه‌گیری مقادیر ناچیز آلاینده‌های زیست‌محیطی دکتری دانلود 1398/04/12
محبوبه یوسفی استفاده از روش های ریز استخراج به منظور پیش تغلیظ و گونه شناسی کروم و ترکیبات فنولی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر شمیرانی پژوهشی 61112481 طبقه اول دانشکده شیمی
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طیف بینی تجزیه ای پیشرفته 6102656 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
طیف بینی مولکولی تجزیه ای 6102475 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طیف بینی اتمی تجزیه ای 6102295 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
طیف بینی تجزیه ای پیشرفته 6102656 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
طیف بینی مولکولی تجزیه ای 6102475 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
طیف بینی اتمی تجزیه ای 6102295 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
طیف بینی تجزیه ای پیشرفته 6102656 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
طیف بینی مولکولی تجزیه ای 6102475 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
طیف بینی مولکولی تجزیه ای 6102475 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
طیف بینی تجزیه ای پیشرفته 6102656 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
طیف بینی اتمی تجزیه ای 6102295 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 11 نتیجه
از 1