بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرنوش فریدبد

فرنوش فریدبد

فرنوش فریدبد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61113813
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پویه اسدی اتوئی طراحی و ساخت حسگر نوری فلورسانسی برای فلز روی بر پایه فلوروفور جدید کارشناسی ارشد
زهرا اصغریان -- کارشناسی
مریم عظیم زاده آرانی تمرین و پژوهش و تهیه گزارش کارشناسی
مینا بهمن طراحی و ساخت حسگر شیمیایی برای برخی از فلزات سنگین ( مس ، جیوه ) در نمونه های زیست محیطی بر پایه سلکتوفرهای جدید کارشناسی ارشد
محبوبه اسکندری طراحی و ساخت ژنو سنسور برای تشخیص توالی های خاصی از DNA ژن های سرطانی بر پایه الکترودهای رایج و چاپی اصلاح شده با ترکیبات گرافنی و نانو ساختار های لانتانیدی دکتری
احسان حمزه پور سنتز و اصلاح گرافن کوانتوم دات و کاربرد آن در ساخت نانو سنسورهای فلوئورسنس کارشناسی
الهه هاشمیان ساخت سنسور های پتانسیومتری یون گزین کارشناسی
آرین هدایتی فر ساخت سنورهای غشایی کارشناسی
عباس جمالی طراحی و ساخت نانوحسگر فلوئورسانس شیمیایی بر پایة نقاط کوانتومی اصلاح سطح شده (Cds,Zns) برای اندازه گیری برخی کاتیون های واسطه کارشناسی ارشد
هاله خسروی ساخت الکترود پتانسیومتری برای اندازه گیری داروها کارشناسی
لیلا میرشی طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی برای اندازه گیری داروی ایزوکسوپرین بر پایه نانو مواد لانتانیدی (سریم دی کرومات و سریم پرمنگنات) کارشناسی ارشد
فاطمه نورهاشمی پروژه کارشناسی کارشناسی
زینب پیری پروژه کارشناسی
نیلوفر پورقاضی مطالعه طیف بینی فلورسانس مولکولی و UV-Vis برهمکنش مولکولهای آلی با کاتیون های فلزی به منظور استفاده در سنسورهای شیمیایی کارشناسی
زهرا رضاپور فشتالی طراحی و ساخت حسگر الکتروشیمیایی برای اندازه گیری هیدروکورتیزون کارشناسی ارشد
شیما شهریوری طراحی و ساخت حسگر رنگ سنجی بر پایه نانو ذرات طلا اصلاح شده برای شناسایی یون +Cr3 کارشناسی ارشد
محیا سروش نژاد تهیه الکترودهای خمیر کربنی به منظور اندازه گیری دارو های الکتروفعال کارشناسی
مریم السادات تنکابنی تهیه سنسور دارویی برای داروی سیبوترامین کارشناسی
فرزاد ترابی کاربرد زبان الکترونیک جهت اندازه گیری همزمان آنالیت های مختلف در نمونه های حقیقی متنوع دکتری
مریم یکه فلاح آشنایی با طراحی و ساخت سنسور های پتانسیومتری برای یون مس کارشناسی
پویه اسدی اتویی طراحی و ساخت حسگر نوری فلورسانسی برای فلز روی بر پایه فلوروفور جدید کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
محبوبه اسکندری طراحی و ساخت ژنوسنسور برای تشخیص توالی های خاصی از DNA ژن های سرطانی بر پایه الکترودهای رایج و چاپی اصلاح شده با ترکیبات گرافنی و نانو ساختارهای لانتانیدی دکتری دانلود 1398/07/08
امیر امیری تهیه نقاط کوانتومی کربنی و استفاده از آن در ساخت نانوحسگر فلورسانسی بر پایه تکنیک قالب‌زنی مولکولی با پلیمر سیلیکاتی برای تشخیص آنتی‌بیوتیک سفتازیدیم کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/30
بهاره جعفری طراحی و ساخت الکترودهای کربنی اصلاح شده با نانو ذرات و نانو کامپوزیت‌های گرافنی به منظور اندازه‌گیری برخی داروهای الکتروفعال با روش‌های پیشرفته‌ی الکتروشیمیایی در نمونه‌های دارویی و بیولوژیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
حسین جعفری Determination of some Neuroactive and Neurotransmitters in Presence of Their Biological Interferences using Electrodes Modified by Graphene Structures Decorated Lanthanide Nanoparticles کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
عاطفه شفاعت Design and Fabrication of Sensor/Biosensor based on Normal and Screen-Printed Electrodes Modified by Aptamer, Electrochemically Synthesized Conducting and Molecularly Imprinted Polymers and Gold Nanoparticles for Some Pharmaceutical (e.g. Tramadol, Methadone) and Biological Molecules (e.g. Cytochrome C) دکتری دانلود 1398/04/31
فواد صالح نیا Synthesis and modification of carbon-based nanomaterials and their applications in fabrication of luminescence biosensors for biomolecules determination دکتری دانلود 1397/11/27
محمدرضا کریمی پور عنوان به انگلیسی: Design and fabrication of label-free electrochemiluminescence biosensor based on screen-printed electrodes modified by aptamer and graphene - lanthanoid nanocomposites for the detection of biomarkers in biological processes (e.g. cell apoptosis) دکتری دانلود 1397/07/09
افسانه لعل‌صنعتی اصلاح هدفمند نقاط کوانتومی گرافن جهت طراحی و ساخت حسگرهای شیمیایی برای برخی ترکیبات دارویی مانند: سروتونین و لوودوپا دکتری دانلود 1397/12/13
فاطمه نقاش پور اپچی مطالعه اسپکتروسکوپی فلورسانس برهمکنش فلاونوئیدهای دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی (کوئرستین) گیاه انار با برخی کربوهیدرات‌ها (گلوکز و فروکتوز) کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/09
حامد احمدی عنوان به انگلیسی: Design and manufacture a fluorescent sensor based on graphene quantum dots coated with silicate molecularly imprinted polymer for determination of Entacapone کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
پویه اسدی اتویی Design and construction of a fluorescence optical sensor for Zinc based on a new fluorophore کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
رافعه اکبرشاهی Synthesis of cerium oxide nanoparticles and study of their performance as optical nanosensors کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
فلاح آهنگر کلایی اکرم مطالعه فلوئورسانس آلبومین سرم نرمال با گلیکولیزه و تغییرات فلوئورسانس آنها در برهمکنش با داوری آتورو استاتین کارشناسی ارشد
محمد حسن امینی سنتز و اصلاح نقاط کوانتومی با لیگاندهای آلی برای اندازه‌گیری برخی از فلزات سنگین در نمونه‌های حقیقی دکتری دانلود 1396/06/20
عرب سرخی میشایی بتول سنتز سریع نقاط کوانتومی با استفاده از پروب اولتراسونیک و بکارگیری آن در طراحی و ساخت نانوسنسور فلورسانسی کارشناسی ارشد
زکیه بربری عنوان به انگلیسی: Design and construction of potentiometric sensors for the measurement of some anions based on lanthanide complexes کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/09
جعفری بهاره عنوان به انگلیسی: Design and Construction of Nanoparticles and Graphene Nanocomposites Modified Carbon Electrodes for the Sensitive Electrochemical Detection of Drugs in Pharmaceutical Samples and Biological Fluids by Advanced Electrochemical Methods. کارشناسی ارشد
حمیدرضا بهشتی طراحی و به کار بردن سیستم گوگردزدایی از برش گازوئیل بر پایه‌ی نانو جاذب‌های MOF کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
مینا بهمن طراحی و ساخت حسگر شیمیایی برای برخی از فلزات سنگین (مس، جیوه) در نمونه‌های زیست‌محیطی بر پایه سلکتوفرهای جدید کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
بهاره جعفری عنوان به انگلیسی: Design and Construction of Nanoparticles and Graphene Nanocomposites Modified Carbon Electrodes for the Sensitive Electrochemical Detection of Drugs in Pharmaceutical Samples and Biological Fluids by Advanced Electrochemical Methods. کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
سمیه جعفری طراحی و ساخت سنسورهای پتانسیومتری دارویی برای اندازه‌گیری ماده موثره دارو (تروپیکامید) در فرمولاسیون دارویی کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/20
عباس جمالی طراحی و ساخت نانو حسگر فلوئورسانس شیمیایی بر پایه‌ی طراحی و ساخت نانو حسگر فلوئورسانس شیمیایی بر پایه‌ی نقاط کوانتومی اصلاح سطح شده (CdS ,Zns) برای اندازه‌گیری برخی کاتیون‌های فلزات واسطه نقاط کوانتومی اصلاح سطح شده (CdS ,Zns) برای اندازه‌گیری برخی کاتیون‌های فلزات واسطه کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
طاهره جمشید پور طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی نانو کامپوزیتی برای داروی دوپینگی فورزماید بر پایه‌ی پلیمرهای قالب مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
مونا حبیبی کول قشلاقی Electroanalysis of Tricyclic Anti-depressant drugs (Imipramine & carbamazepine) using Carbon Electrodes Modified by transition metals nanostructures کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
بهناز حری مطالعه ترموفیزیکی سیستم جذب و واجذب داروهایی (مانند اریترومایسین) روی پلیمرهای قالب مولکولی (MIPs) با استفاده از حسگرهای دارویی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
بهشتی حمیدرضا طراحی و به کار بردن سیستم گوگردزدایی از برش گازوئیل بر پایه‌ی نانو جاذب‌های MOF کارشناسی ارشد
مریم دارستانی فراهانی معرفی پروب فلورسنتی جدید برای زیست‌حسگرهای DNA نوری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
فاطمه رحمتی سنتز نانوکامپوزیت کربن سرامیک سل-ژلی به منظور استفاده در سنسورهای الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
پریسا رفیعی مطالعه‌ی طیف‌بینی برهم‌کنش ماکرومولکول‌های حلقوی جدید با کاتیون‌های فلزی به منظور معرفی سلکتوفورهای جدید برای اندازه‌گیری فلزات سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
کریمی زهرا طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی برای داروی تریمیپرامین بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی کارشناسی ارشد
فاطمه سرحدی Voltammetric Determination of Antiepileptic Drug (Carbamazepine) by Lanthanide Nanostructures Carbon-based Modified Electrode کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/11
شکوفه شیبانی طراحی و ساخت زیست حسگر نوری DNA( برای توالی از ژن aerA) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
امین شیرعلی زاده دزفولی Synthesis and electrochemical investigation of electro-active lanthanides/graphene based nanomaterials دکتری دانلود 1395/06/02
مریم شریفی سیستانی Potentiometric Determination of Trimipramine, based on PVC membrane Electrodes کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/09
احسان شکری Design and Fabrication of Nano-Biosensor for Simple and Rapid Detection of Citrus Tristeza Virus. دکتری دانلود 1397/03/30
شیبانی شکوفه طراحی و ساخت زیست حسگر نوری DNA( برای توالی از ژن aerA) کارشناسی ارشد
شیما شهریوری طراحی و ساخت سنسور رنگ‌سنجی بر پایه نانوذرات طلا اصلاح‌شده برای شناسایی یون +Cr3 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
معراج شوقی کلخوران عنوان به انگلیسی: Voltammetric determination of Catecholamine drugs (Entacapone, Levodopa and Carbidopa) using modified electrodes by graphene structures decorated lanthanide nanostructures کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
جمشید پور طاهره طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی نانو کامپوزیتی برای داروی دوپینگی فورزماید بر پایه‌ی پلیمرهای قالب مولکولی کارشناسی ارشد
جمالی عباس طراحی و ساخت نانو حسگر فلوئورسانس شیمیایی بر پایه‌ی طراحی و ساخت نانو حسگر فلوئورسانس شیمیایی بر پایه‌ی نقاط کوانتومی اصلاح سطح شده (CdS ,Zns) برای اندازه‌گیری برخی کاتیون‌های فلزات واسطه نقاط کوانتومی اصلاح سطح شده (CdS ,Zns) برای اندازه‌گیری برخی کاتیون‌های فلزات واسطه کارشناسی ارشد
امیرحسین عراقچی Synthesis of Cerium Phosphate/Graphene Nano-composites to design and fabrication of dopamine neuroactive compounds sensors کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
بتول عرب سرخی میشایی سنتز سریع نقاط کوانتومی با استفاده از پروب اولتراسونیک و بکارگیری آن در طراحی و ساخت نانوسنسور فلورسانسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
رحمتی فاطمه سنتز نانوکامپوزیت کربن سرامیک سل-ژلی به منظور استفاده در سنسورهای الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد
اکرم فلاح آهنگر کلایی مطالعه فلوئورسانس آلبومین سرم نرمال با گلیکولیزه و تغییرات فلوئورسانس آنها در برهمکنش با داوری آتورو استاتین کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
زهرا کریمی طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی برای داروی تریمیپرامین بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
نوید محمدیان تبریزی طراحی و ساخت DNA بیوسنسور الکتروشیمیایی با استفاده از روش‌های نوین تثبیت توالی بر پایه نانوساختارها کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
مقدم محمدرضا طراحی و ساخت سنسور الکتروکمی لومینسانس اصلاح شده با نانوذرات برای اندازه‌گیری بیومولکول‌ها کارشناسی ارشد
لیلا میرشی عنوان به انگلیسی: Design and fabrication of electrochemical sensors based on lanthanoids nanomaterials for the determination of Isoxuprine drug کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
شریفی سیستانی مریم Potentiometric Determination of Trimipramine, based on PVC membrane Electrodes کارشناسی ارشد
محمدرضا مقدم طراحی و ساخت سنسور الکتروکمی لومینسانس اصلاح شده با نانوذرات برای اندازه‌گیری بیومولکول‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
پریناز هاتفی Electrochemical Determination of Amlodipine and Valsartan drugs using carbon electrode modified with lanthanide nanomaterial (Sm2(Cr2O7)3) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/11
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی تجزیه 2 6102530 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
متون علمی شیمی 6102553 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
مباحث ویژه در نانوشیمی 6102006 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
شیمی تجزیه 1 6102528 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته پنج شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
شیمی تجزیه در محلول های غیر آبی 6102657 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 6102654 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
متون علمی شیمی 6102553 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
شیمی عمومی 2 6102519 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شیمی تجزیه 3 6102532 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 6102654 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
متون علمی شیمی 6102553 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
شیمی تجزیه 3 6102532 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
شیمی سوپرامولکولی پیشرفته 6102715 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
متون علمی شیمی 6102553 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
شیمی عمومی 2 6102519 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
شیمی تجزیه 1 6102528 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 09:30) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
متون علمی شیمی 6102553 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
متون علمی شیمی 6102553 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
شیمی عمومی 2 6102519 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 09:30) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
شیمی عمومی 2 6102519 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2