بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرنوش فریدبد

فرنوش فریدبد

فرنوش فریدبد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61113813
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حامد احمدی طراحی و ساخت سنسور فلورسانسی بر پایه گرافن کوانتوم دات های پوشانده شده با پلیمر قالب مولکولی سیلیکاتی برای تشخیص انتاکاپون کارشناسی ارشد
محمود عاملی ساخت سنسورهی پتانسیومتری بر پایه کارشناسی
پویه اسدی اتوئی طراحی و ساخت حسگر نوری فلورسانسی برای فلز روی بر پایه فلوروفور جدید کارشناسی ارشد
زهرا اصغریان -- کارشناسی
مینا بهمن طراحی و ساخت حسگر شیمیایی برای برخی از فلزات سنگین ( مس ، جیوه ) در نمونه های زیست محیطی بر پایه سلکتوفرهای جدید کارشناسی ارشد
مریم دارستانی فراهانی معرفی پروب فلورسنتی جدید برای زیست حسگرهای DNA نوری کارشناسی ارشد
اسیه دریایی مطالعه اسپکتروسکوپی برخی از ترکیبات آلی به منظور استفاده در سنسورهای نوری کارشناسی
زهراسادات قائمی نیری ساخت حسگر غشایی پتانسیومتری برای برخی از داروها کارشناسی
زهرا قربانی جهانی تهیه،مشخصه یابی و بررسی فعالیت فتوکاتالیزوری تعدادی نانو کامپوزیت های جدید بر پایه Tio2 کارشناسی
احسان حمزه پور سنتز و اصلاح گرافن کوانتوم دات و کاربرد آن در ساخت نانو سنسورهای فلوئورسنس کارشناسی
هانیه حسن زاده خلفی ساخت سنسور های پتانسیومتری برای یونها کارشناسی
الهه هاشمیان ساخت سنسور های پتانسیومتری یون گزین کارشناسی
آرین هدایتی فر ساخت سنورهای غشایی کارشناسی
عباس جمالی طراحی و ساخت نانوحسگر فلوئورسانس شیمیایی بر پایة نقاط کوانتومی اصلاح سطح شده (Cds,Zns) برای اندازه گیری برخی کاتیون های واسطه کارشناسی ارشد
زهرا کریمی طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی برای دارو تریمیپرامین بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی کارشناسی ارشد
محمدرضا کریمی پور طراحی و ساخت حسگر زیستی نورتابی الکتروشیمیایی بدون برچسب بر پایه الکترود های چاپی اصلاح شده با آپتامر و نانو کامپوزیت های گرافنی – لانتانیدی برای رد یابی نشان گرهای زیستی در فرآیندهای زیستی (مرگ سلولی دکتری
اعظم کاوسی جداسازی و پیش تغلیظ تعدادی از لانتانیدها در نمونه های زیست محیطی با کمک SBA-15 اصلاح شده کارشناسی ارشد
هاله خسروی ساخت الکترود پتانسیومتری برای اندازه گیری داروها کارشناسی
افسانه لعل صنعتی اصلاح هدفمند نقاط کوانتومی گرافن جهت طراحی و ساخت حسگرهای شیمیایی برای برخی ترکیبات دارویی مانند سروتونین و لوودوپا دکتری
سکینه مهدیان -- کارشناسی
ساناز ملالی ساخت الکترودهای غشایی PVC برای داروها کارشناسی
مریم میرهاشمی روته سنتز و مشخصه یابی نقاط پلیمری و کاربرد آن در طراحی نانو حسگر نوری کارشناسی ارشد
لیلا میرشی طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی برای اندازه گیری داروی ایزوکسوپرین بر پایه نانو مواد لانتانیدی (سریم دی کرومات و سریم پرمنگنات) کارشناسی ارشد
نگین سادات معافی مدنی تهیه سنسور دارویی برای داروی دنپزیل کارشناسی
محمدرضا مقدم طراحی و ساخت سنسور الکترو کمی لومینسانس اصلاح شده با نانو ذرات برای اندازه گیری بیو مولکولها کارشناسی ارشد
نوید محمدیان تبریزی طراحی و ساخت DNA بیو سنسور الکتروشیمیایی با استفاده از روشهای نوین تثبیت توالی بر پایه نانو ساختارها کارشناسی ارشد
فاطمه نورهاشمی پروژه کارشناسی کارشناسی
زینب پیری پروژه کارشناسی
نیلوفر پورقاضی مطالعه طیف بینی فلورسانس مولکولی و UV-Vis برهمکنش مولکولهای آلی با کاتیون های فلزی به منظور استفاده در سنسورهای شیمیایی کارشناسی
زهرا رضاپور فشتالی طراحی و ساخت حسگر الکتروشیمیایی برای اندازه گیری هیدروکورتیزون کارشناسی ارشد
سیده رضوانه سادات دیلمانی پروژه کارشناسی
شکیبا سیفی طراحی و ساخت حسگر غشایی برای اندازه گیری داروها کارشناسی
زهرا سپاسی ساخت سنسور های پتانسیومتری غشایی برای داروی متوکلروپرامیدون کارشناسی
شکوفه شیبانی طراحی و ساخت زیست حسگر نوری DNA کارشناسی ارشد
ابتسام سبحانی طراحی و ساخت سنسور های الکتروکمی لومینسانسی بر پایه نانو کامپوزیت های الکترو سنتزی پلیمر های هادی و کاربرد آن ها جهت اندازه گیری مولکول های زیستی دکتری
محیا سروش نژاد تهیه الکترودهای خمیر کربنی به منظور اندازه گیری دارو های الکتروفعال کارشناسی
مریم السادات تنکابنی تهیه سنسور دارویی برای داروی سیبوترامین کارشناسی
فرزاد ترابی کاربرد زبان الکترونیک جهت اندازه گیری همزمان آنالیت های مختلف در نمونه های حقیقی متنوع دکتری
جواد ترکاشوند طراحی و ساخت آپتاحسگر برای اندازه گیری هورمون تیروکسین (T4) در نمونه های بیولوژیکی کارشناسی ارشد
فرزانه یاری طراحی و ساخت سنسور پتانسیومتری برای داروها کارشناسی
مریم یکه فلاح آشنایی با طراحی و ساخت سنسور های پتانسیومتری برای یون مس کارشناسی
فرزانه یاری طراحی و ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی برای miR-21 به عنوان بیومارکر در تشخیص زودهنگام سرطان کارشناسی ارشد 1399/6/26
پویه اسدی اتویی طراحی و ساخت حسگر نوری فلورسانسی برای فلز روی بر پایه فلوروفور جدید کارشناسی ارشد 1395/7/7
محبوبه اسکندری طراحی و ساخت ژنو سنسور برای تشخیص توالی های خاصی از DNA ژن های سرطانی بر پایه الکترودهای رایج و چاپی اصلاح شده با ترکیبات گرافنی و نانو ساختار های لانتانیدی دکتری 1398/7/8
امین الهویردیان مطالعه تجربی و تئوری تابعی چگالی سطح نانوکامپوزیت اکسید مس - اکسید سریم/اکسید گرافن و برهمکنش آن با تایروزین به منظور کاربردهای حسگری کارشناسی ارشد 1401/3/10
امیر امیری تهیه نقاط کوانتومی کربنی و استفاده از آن در ساخت نانو حسگر فلورسانسی بر پایه تکنیک قالب زنی مولکولی با پلیمر سیلیکاتی برای تشخیص آنتی بیوتیک سفتازیدیم کارشناسی ارشد 1398/10/30
بی تا اوستادحسن زاده ملکی طراحی و ساخت یک نانو زیست حسگر مبتنی بر نانو ساختار DNA - نانو ذره به منظور تشخیص زود هنگام جنسیت جنین کارشناسی ارشد 1398/6/31
سیدحمیدرضا بهشتی طراحی و به کاربردن سیستم گوگرد زدایی از برش گازوئیل بر پایه نانو جاذب های MOF کارشناسی ارشد 1393/6/22
فرزاد ترابی کاربرد زبان الکترونیک جهت اندازه گیری همزمان آنالیت های مختلف در نمونه های حقیقی متنوع دکتری 1399/6/16
جواد ترکاشوند طراحی و ساخت آپتاحسگر برای اندازه گیری هورمون تیروکسین (T4) در نمونه های بیولوژیکی کارشناسی ارشد 1402/6/20
بهاره جعفری طراحی و ساخت الکترودهای کربنی اصلاح شده با نانو ذرات و نانو کامپوزیت های گرافنی به منظور اندازه گیری برخی داروهای الکترو فعال با روش های پیشرفته الکترو شیمیایی در نمونه های دارویی و بیولوژیکی کارشناسی ارشد 1394/11/17
بهاره جعفری طراحی و ساخت الکترودهای کربنی اصلاح شده با نانو ذرات و نانو کامپوزیت‌های گرافنی به منظور اندازه‌گیری برخی داروهای الکتروفعال با روش‌های پیشرفته‌ی الکتروشیمیایی در نمونه‌های دارویی و بیولوژیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
حسین جعفری اندازه گیری برخی ترکیبات نورواکتیو و نوروترانسمیترها در حضور گونه های مزاحم بیولوژیکی به کمک الکترودهای اصلاح شده با ساختارهای گرافنی آراسته شده با نانو ذره های لانتانیدی کارشناسی ارشد 1395/7/10
صفیه جعفری طراحی و ساخت زیست حسگر الکتروشیمیاییDNA با استفاده از الکترود کربنی اصلاح شده با نانوساختارها و نانو ذرات کارشناسی ارشد 1394/3/24
عباس جمالی طراحی و ساخت نانوحسگر فلوئورسانس شیمیایی بر پایة نقاط کوانتومی اصلاح سطح شده (Cds,Zns) برای اندازه گیری برخی کاتیون های واسطه کارشناسی ارشد 1392/6/31
مینا حیدرزاده طراحی و ساخت نانوسنسور فلورسانی برای تشخیص و شناسایی کوئینولونها در مواد غذایی کارشناسی ارشد 1400/6/30
شیدا ذوقی طراحی و ساخت نانو حسگر فلورسانسی بر پایه کربن دات هاو پایمر قالب مولکولی سیلیکاتی برای اندازه گیری تارترازین کارشناسی ارشد 1398/6/31
زهرا رضاپور فشتالی طراحی و ساخت حسگر الکتروشیمیایی برای اندازه گیری هیدروکورتیزون کارشناسی ارشد 1400/6/29
ابتسام سبحانی طراحی و ساخت سنسور های الکتروکمی لومینسانسی بر پایه نانو کامپوزیت های الکترو سنتزی پلیمر های هادی و کاربرد آن ها جهت اندازه گیری مولکول های زیستی دکتری 1399/7/30
فاطمه سرحدی اندازه گیری ولتامتری داروی ضدصرع (کاربامازپین) با استفاده از الکترود پایه کربنی اصلاح شده با نانو ساختار های لانتانیدی کارشناسی ارشد 1396/6/27
عاطفه شفاعت طراحی و ساخت سنسور/ بیوسنسور بر پایه الکترود های نرمال و چاپی اصلاح شده با آمپتامر ،پلیمر های هادی و قالب مولکولی الکترو سنتزی و نانو ذرات طلا برای برخی داروها (ترامادول و متادون) و مولکول های زیستی (سیتوکروم C) دکتری 1398/4/31
فواد صالح نیا سنتز و اصلاح نانو مواد مبتنی بر کربن و کاربرد آنها در ساخت بیوسنسور های لومینسانسی جهت اندازه گیری مولکول های زیستی (سیتوکروم سی و گلوکز) دکتری 1397/11/27
کلثوم صفرپورطاهر اندازه گیری سریع و حساس داروی سیپروفلوکساسین با استفاده از تکنیک ولتامتری ادمیتانس و تبدیل فوریه سریع به عنوان دیدگاه الکتروشیمیایی جدیدی در آنالیز داروها کارشناسی ارشد 1394/6/31
محمود عاملی سنتز نقاط کوانتومی گرافن دوپ شده با نیتروژن و احاطه شده با پلیمر قالب ملکولی و مطالعه کاربرد آن ها به عنوان حسگر نوری کارشناسی ارشد 1398/7/10
سیدامیرحسین عراقچی سنتز نانو کامپوزیت های سریم فسفات /گرافن جهت طراحی و ساخت سنسورهای ترکیبات نورواکتیو دوپامینی کارشناسی ارشد 1395/7/10
بتول عرب سرخی میشابی سنتز سریع نانو ذرات نقاط کوانتومی با استفاده از اولتراسونیک پروب دار و کاربرد آنها بعنوان سنسور فلورسانسی کارشناسی ارشد 1391/11/15
سّیده سارا عقیلی طراحی و ساخت الکترودهای اصلاح شده نانوکامپوزیتی برای اندازه گیری داروهای خانواده مورفین توسط روش های پیشرفته الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد 1392/11/12
اکرم فلاح آهنگرکلایی بررسی فلوئورسانس آلبومین سرم نرمال با گلیکولیزه و تغییرات فلوئورسانس آنها در برهمکنش با داروی آتورواستاتین کارشناسی ارشد 1390/11/19
فاطمه فولادی تالاری طراحی وساخت بیوسنسور برای تشخیص سموم ارگانوفسفره (دیازینون ) درآب دکتری 1397/11/29
سناء قیم طراحی و ساخت آپتاسنسورهای فلورسنتی بر پایه کربن دات ها و نانو مواد لانتانیدی جهت اندازه گیری مولکول ها و سلول های زیستی دکتری 1398/11/28
فرنوش کاکاوند سنتز و مشخصه یابی نانو مواد لانتانیدی فعال نوری ( نانو مواد تبدیل افزایشی) به عنوان نانو پروبهای نوری کارشناسی ارشد 1400/6/29
اعظم کاوسی جداسازی و پیش تغلیظ تعدادی از لانتانیدها در نمونه های زیست محیطی با کمک SBA-15 اصلاح شده کارشناسی ارشد 1393/11/29
محمدرضا کریمی پور طراحی و ساخت حسگر زیستی نورتابی الکتروشیمیایی بدون برچسب بر پایه الکترود های چاپی اصلاح شده با آپتامر و نانو کامپوزیت های گرافنی – لانتانیدی برای رد یابی نشان گرهای زیستی در فرآیندهای زیستی (مرگ سلولی دکتری 1397/7/9
افسانه لعل‌صنعتی اصلاح هدفمند نقاط کوانتومی گرافن جهت طراحی و ساخت حسگرهای شیمیایی برای برخی ترکیبات دارویی مانند سروتونین و لوودوپا دکتری 1397/12/13
سمیرا ماله میرچگینی طراحی و ساخت نانوحسگر فلورسانسی بر پایه نقاط پلیمری و پلیمر های قالب مولکولی کارشناسی ارشد 1400/7/11
مریم میرهاشمی روته سنتز و مشخصه یابی نقاط پلیمری و کاربرد آن در طراحی نانو حسگر نوری کارشناسی ارشد 1400/10/11
علی معمری طراحی و ساخت حسگرهای زیستی بر پایه ی الکترودهای نانوکامپوزیتی به منظور سنجش هورمون B-17 استرادیول در مایعات زیستی کارشناسی ارشد 1400/7/10
مینا مهرزاد ثمرین طراحی و ساخت نانو سنسورهای نوری بر پایه پلیمرهای قالب ملکولی و گرافن کوانتوم دات برای اندازه گیری برخی ترکیبات دارویی (مانند مترونیدازول) دکتری 1399/6/25
سیداحمد موسوی فر طراحی و ساخت الکترودهای اصلاح شده با نانو قریت های جدید بعنوان کاتد در باتریهای لیتیوم -هوا دکتری 1399/12/24
فاطمه نقاش پور اپچی مطالعه اسپکتروسکوپی فلورسانس برهمکنش فلاونوئیدهای دارای خاصیت آنتی اکسیدانی(کوئرستین) گیاه انار با برخی کربوهیدرات ها (گلوکز وفروکتوز) کارشناسی ارشد 1396/10/9
حامد احمدی طراحی و ساخت سنسور فلورسانسی بر پایه گرافن کوانتوم دات های پوشانده شده با پلیمر قالب مولکولی سیلیکاتی برای تشخیص انتاکاپون کارشناسی ارشد 1395/11/27
پویه اسدی اتویی Design and construction of a fluorescence optical sensor for Zinc based on a new fluorophore کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
رافعه اکبرشاهی سنتز نانوذرات سریم اکساید و مطالعه عملکرد آنها بعنوان نانو حسگرهای نوری کارشناسی ارشد 1396/11/28
فلاح آهنگر کلایی اکرم مطالعه فلوئورسانس آلبومین سرم نرمال با گلیکولیزه و تغییرات فلوئورسانس آنها در برهمکنش با داوری آتورو استاتین کارشناسی ارشد
محمد حسن امینی سنتز و اصلاح نقاط کوانتومی با لیگاندهای آلی برای اندازه گیری برخی از فلزات سنگین در نمونه های حقیقی دکتری 1396/6/20
عرب سرخی میشایی بتول سنتز سریع نقاط کوانتومی با استفاده از پروب اولتراسونیک و بکارگیری آن در طراحی و ساخت نانوسنسور فلورسانسی کارشناسی ارشد
زکیه بربری طراحی و ساخت حسگرهای پتانسیومتری برای اندازه گیری برخی آنیونها بر پایه کمپلکسهای لانتانیدی کارشناسی ارشد 1395/12/9
جعفری بهاره عنوان به انگلیسی: Design and Construction of Nanoparticles and Graphene Nanocomposites Modified Carbon Electrodes for the Sensitive Electrochemical Detection of Drugs in Pharmaceutical Samples and Biological Fluids by Advanced Electrochemical Methods. کارشناسی ارشد
حمیدرضا بهشتی طراحی و به کار بردن سیستم گوگردزدایی از برش گازوئیل بر پایه‌ی نانو جاذب‌های MOF کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
مینا بهمن طراحی و ساخت حسگر شیمیایی برای برخی از فلزات سنگین ( مس ، جیوه ) در نمونه های زیست محیطی بر پایه سلکتوفرهای جدید کارشناسی ارشد 1395/7/10
بهاره جعفری عنوان به انگلیسی: Design and Construction of Nanoparticles and Graphene Nanocomposites Modified Carbon Electrodes for the Sensitive Electrochemical Detection of Drugs in Pharmaceutical Samples and Biological Fluids by Advanced Electrochemical Methods. کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
سمیه جعفری طراحی و ساخت سنسورهای پتانسیومتری دارویی برای اندازه گیری ماده موثره دارو ( تروپیکامید ) در فرمولاسیون دارویی کارشناسی ارشد 1395/9/20
عباس جمالی طراحی و ساخت نانو حسگر فلوئورسانس شیمیایی بر پایه‌ی طراحی و ساخت نانو حسگر فلوئورسانس شیمیایی بر پایه‌ی نقاط کوانتومی اصلاح سطح شده (CdS ,Zns) برای اندازه‌گیری برخی کاتیون‌های فلزات واسطه نقاط کوانتومی اصلاح سطح شده (CdS ,Zns) برای اندازه‌گیری برخی کاتیون‌های فلزات واسطه کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/31
طاهره جمشید پور طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی نانو کامپوزیتی برای داروی دوپینگی فورزماید بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی کارشناسی ارشد 1394/6/31
مونا حبیبی کول قشلاقی آنالیز الکتروشیمیایی داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای (ایمیپرامین و کاربامازپین) با استفاده از الکترود های کربنی اصلاح شده با نانو ساختار های فلزات واسطه کارشناسی ارشد 1397/6/27
بهناز حری مطالعه ترموفیزیکی سیستم جذب و واجذب داروهایی (مانند اریترومایسین ) روی پلیمرهای قالب مولکولی (MIPs ) با استفاده از حسگر های دارویی کارشناسی ارشد 1396/11/29
بهشتی حمیدرضا طراحی و به کار بردن سیستم گوگردزدایی از برش گازوئیل بر پایه‌ی نانو جاذب‌های MOF کارشناسی ارشد
مریم دارستانی فراهانی معرفی پروب فلورسنتی جدید برای زیست حسگرهای DNA نوری کارشناسی ارشد 1394/11/27
فاطمه رحمتی سنتز نانو کامپوزیت کربن سرامیک سل- ژلی به منظور استفاده در سنسورهای الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد 1394/11/26
پریسا رفیعی مطالعه اسپکتروسکوپی برهمکنش ماکرومولکولهای حلقوی جدید با کاتیونهای فلزی به منظور معرفی سلکتوفورهای جدید برای اندازه گیری فلزات سنگین کارشناسی ارشد 1395/7/7
کریمی زهرا طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی برای داروی تریمیپرامین بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی کارشناسی ارشد
فاطمه سرحدی Voltammetric Determination of Antiepileptic Drug (Carbamazepine) by Lanthanide Nanostructures Carbon-based Modified Electrode کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/11
شکوفه شیبانی طراحی و ساخت زیست حسگر نوری DNA کارشناسی ارشد 1393/6/23
امین شیرعلی زاده دزفولی سنتز و بررسی الکتروشیمیایی نانو مواد مبتنی بر گرافن/ لانتانیدهای الکترو فعال دکتری 1395/6/2
مریم شریفی سیستانی طراحی و ساخت سنسور غشائی پنانسیومتری برای داروی تریمیراپین در فرمولاسیون داروئی کارشناسی ارشد 1393/12/9
احسان شکری طراحی و ساخت نانوزیست حسگر بمنظور تشخیص ساده و سریع ویروس تریستیزای مرکبات دکتری 1397/3/30
شیبانی شکوفه طراحی و ساخت زیست حسگر نوری DNA( برای توالی از ژن aerA) کارشناسی ارشد
شیما شهریوری طراحی و ساخت حسگر رنگ سنجی بر پایه نانو ذرات طلا اصلاح شده برای شناسایی یون +Cr3 کارشناسی ارشد 1395/7/7
معراج شوقی کلخوران اندازه گیری ولتامتری داروهای کاتکول آمینی (لوودوپا، انتاکاپون، کربی دوپا ) با استفاده از الکترودهای اصلاح شده با نانو کامپوزیت های گرافنی آراسته شده با نانو ذرات لانتانیدی کارشناسی ارشد 1395/11/27
جمشید پور طاهره طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی نانو کامپوزیتی برای داروی دوپینگی فورزماید بر پایه‌ی پلیمرهای قالب مولکولی کارشناسی ارشد
جمالی عباس طراحی و ساخت نانو حسگر فلوئورسانس شیمیایی بر پایه‌ی طراحی و ساخت نانو حسگر فلوئورسانس شیمیایی بر پایه‌ی نقاط کوانتومی اصلاح سطح شده (CdS ,Zns) برای اندازه‌گیری برخی کاتیون‌های فلزات واسطه نقاط کوانتومی اصلاح سطح شده (CdS ,Zns) برای اندازه‌گیری برخی کاتیون‌های فلزات واسطه کارشناسی ارشد
امیرحسین عراقچی Synthesis of Cerium Phosphate/Graphene Nano-composites to design and fabrication of dopamine neuroactive compounds sensors کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
بتول عرب سرخی میشایی سنتز سریع نقاط کوانتومی با استفاده از پروب اولتراسونیک و بکارگیری آن در طراحی و ساخت نانوسنسور فلورسانسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
رحمتی فاطمه سنتز نانوکامپوزیت کربن سرامیک سل-ژلی به منظور استفاده در سنسورهای الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد
اکرم فلاح آهنگر کلایی مطالعه فلوئورسانس آلبومین سرم نرمال با گلیکولیزه و تغییرات فلوئورسانس آنها در برهمکنش با داوری آتورو استاتین کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
زهرا کریمی طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی برای دارو تریمیپرامین بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی کارشناسی ارشد 1394/10/29
نوید محمدیان تبریزی طراحی و ساخت DNA بیو سنسور الکتروشیمیایی با استفاده از روشهای نوین تثبیت توالی بر پایه نانو ساختارها کارشناسی ارشد 1395/6/15
مقدم محمدرضا طراحی و ساخت سنسور الکتروکمی لومینسانس اصلاح شده با نانوذرات برای اندازه‌گیری بیومولکول‌ها کارشناسی ارشد
لیلا میرشی طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی برای اندازه گیری داروی ایزوکسوپرین بر پایه نانو مواد لانتانیدی (سریم دی کرومات و سریم پرمنگنات) کارشناسی ارشد 1396/6/27
شریفی سیستانی مریم Potentiometric Determination of Trimipramine, based on PVC membrane Electrodes کارشناسی ارشد
محمدرضا مقدم طراحی و ساخت سنسور الکترو کمی لومینسانس اصلاح شده با نانو ذرات برای اندازه گیری بیو مولکولها کارشناسی ارشد 1393/6/23
پریناز هاتفی اندازه گیری الکتروشیمیایی داروهای آملودیپاین و والزارتان با استفاده از الکترودهای کربن اصلاح شده بر پایه نانو مواد لانتانیدی (Sm2(CrO7)3) کارشناسی ارشد 1396/6/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی تجزیه 1 6102528 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 6102531 2 02 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 6102531 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 6102529 1 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 6102529 1 02 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1401
متون علمی شیمی 6102553 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 6102531 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
شیمی تجزیه 2 6102530 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
متون علمی شیمی 6102553 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
مباحث ویژه در نانوشیمی 6102006 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
شیمی تجزیه 1 6102528 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته پنج شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
شیمی تجزیه در محلول های غیر آبی 6102657 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 6102654 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
متون علمی شیمی 6102553 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
شیمی عمومی 2 6102519 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شیمی تجزیه 3 6102532 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 6102654 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
متون علمی شیمی 6102553 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
شیمی تجزیه 3 6102532 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
شیمی سوپرامولکولی پیشرفته 6102715 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2