بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا بدیعی

علیرضا بدیعی

علیرضا بدیعی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61113672
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسن علیجانی استخر پشتی سنتز نانولوله های کربنی با روش CVD با بکار بردن پایه آلومینا-سیلیکا و بارگذاری فلز کارشناسی ارشد
نسیم بیگلی پروژه کارشناسی کارشناسی
طاهره قلیان اول تهیه کامپوزیت معدنی از مواد بازدارنده پرتو فرابنفش و سیلیس نانو متخلخل کارشناسی ارشد
سپیده حقی تهیه و شناسایی ترکیبات نانو متخلخل سیسیلی عامل دار شده با لیگاندهای چند دندانه و کاربرد آن در حذف یون آهن از محلول های بیولوژیکی کارشناسی ارشد
مرتضی جعفرآبادی تهیه و کاربرد ترکیبات نانو متخلخل سیسیلی عامل دار شده با مشتقات تیواوره کارشناسی ارشد
مهدی کریمی ساخت حسگرهای نوری نوین بر پایه بسترهای نانو متخلخل سیلیسی اصلاح شده با گروه های فلوئوروفور مشتقات آمینو و سولفونو نفتالین و 8 – هیدروکسی کوینولین دکتری
فائزه خدابخشی " اصلاح سطح گرافن با ترکیب2،1-بیس-(2- بنزایمیدازولیل) -2،1 –اتان دی ال و کاربرد آن به عنوان حسگر نوری " کارشناسی ارشد
امیر کولیوند سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی هیدروترمال با استفاده از کمک سورفکتانت آنیونی و کاربرد صنعتی آن در جداسازی اتیل فنیل الکل از گلاب کارشناسی ارشد
فاطمه مهدی تمرین وپژوهش وتهیه گزارش کارشناسی
بهنام مجیدی " طراحی هدفمند مواد نانو متخلخل ارگانوسیلیکاتی( از نوع PMO) عامل دار شده با مشتقات 1 و 10- فنانترولین و کاربرد آن به عنوان سنسور نوری دکتری
روح اله موردینی نژاد سنتز و اصلاح مواد نانو متخلخل برای جداسازی و پیش تغلیظ برخی از فلزات گرانبها دکتری
سمانه ناظردیلمی طراحی و سنتز نانو مواد کربنی اصلاح شده با ترکیبات آلی مانند سیکلودکسترین و مشتقات آن به عنوان نانو سنسور نوری دکتری
قاسم شیراوند سنتز مواد نانو متخلخل سیلیس اصلاح شده به روش پسا سنتز و کاربرد آن به عنوان نانو راکتور در هیدروکسیلاسیون بنزن کارشناسی ارشد
سهیل سجده سنتز تک مرحله ای سیلیس نانو متخلخل کروی بدون قالب از طریق فرآیند پیرولیز بخار سرد دردمای بالا کارشناسی ارشد
منصوره زارع زاده مهریزی سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی عامل دار شده و مطالعه آنها به عنوان بستر برای جذب رنگهای آلی دکتری
ناهید باقرزاده مطالعه تجربی تغییر فاز کائولینیت، پیروفیلیت در شرایط هیدروترمال قلیایی سدیم و باریم‌دار کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
الهام بوربور عظیمی اول سنتز و اصلاح نانوساختارهای کربن نیتریدی و کاربرد آن به عنوان فتوکاتالیست در تخریب آلاینده های آلی (رنگدانه‌ها) دکتری دانلود 1397/10/09
الهام بوربور عظیمی اول سنتز و اصلاح نانوساختارهای کربن نیتریدی و کاربرد آن به عنوان فتوکاتالیست در تخریب آلاینده های آلی (رنگدانه‌ها) دکتری دانلود 1397/10/09
فرنوش توکلی بررسی خواص فوتوکاتالیستی کامپوزیت های سه گانه ی گرافنی بر پایه ی TiO2 در کاربردهای بیولوژیکی و تصفیه آب دکتری دانلود 1397/07/01
ابوالفضل زیارتی عنوان به انگلیسی: Advanced Nanoarchitectonics of Titanium dioxide for Improvement of Photocatalytic Activity دکتری دانلود 1397/10/09
سهیل سجده One-pot template free synthesis of spherical nanoporous silica via cold vapor pyrolysis process at high temperature کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/24
صالح غلام بررسی اثر افزودن نانوذرات اکسیدی بر خواص خوردگی پوشش‌های سیلانی نانوکامپوزیتی اعمال‌شده بر روی زیرآیندهای فولادی به روش سُل-ژل کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
معصومه فرجی کیوی تغییر فازهای پیروفیلیت و کائولینیت تحت تاثیر محلول‌های قلیایی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
نجما کمالی سنتز گرافن کروی با استفاده از اولتراسوند برای حذف آلاینده های شیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/06
مجتبی میرزائی ارزیابی عملکرد مایعات یونی نشانده شده بر روی بستر نانومتخلخل سیلیسی در شیرین‌سازی گاز طبیعی دکتری دانلود 1396/04/20
علیرضا معینی بررسی تأثیر نانو ذرات سیلیسی بر عملکرد قیر و مخلوط‌ های آسفالتی دکتری دانلود 1398/06/30
روح الله موردینی نژاد Synthesis and modification of SBA-15 nanoporous materials for separation and preconcentration of some precious metal ions دکتری دانلود 1397/07/11
ایمان نصر‌اصفهانی برنامه‌ریزی راهبردی برای تجاری‌سازی فناوری نانو در دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/30
بیتا وثوق رضوی سنتز ترکیبات نانو متخلخل سیلیسی عاملدار شده با لیگاند 2،6(بیس-2-بنزایمیدازولیل)پیریدین و بررسی خواص فلوئورسانسی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/16
فرهنگ آزادگان The removal of Mercury ions from aqueous environmental with the use of modified nano-porous structures of evaluation pf optimized removal condition کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
مظاهر آزمرد سنتز نانو لوله های کربنی با استفاده از کاتالیزورهای نانو متخلخل آلومینا اصلاح شده با مشتقات آهن و روی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
حامد اسکندرلو سنتز و بررسی فعالیت فوتو کاتالیزوری نانومواد بر پایه TiO2 در میکرو و ماکرو فوتوراکتورها برای حذف آلاینده‌های آلی پایدار دکتری دانلود 1394/09/28
امیرحسین افتخاری سنتز ترکیبات نانومتخلخل سیلیسی عامل‌دار شده با لیگاند ‎۱و‎۲- بیس -(‎۲- بنزیمیدازولیل) -‎۱و‎۲- اتان دی ال و بررسی ویژگی فلورسانسی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
مرتضی افشار عنوان به انگلیسی: Preparation of nanocrystallites strontium hexaferrite by sol–gel auto-combustion process and their application in photocatalytic removal of organic pollutants کارشناسی ارشد دانلود 94/06/17
جعفر افشانی آقاجری عاملدار کردن مواد نانو متخلخل سیلیسی با لیگاندهای اترتاجی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/04
نوری اکرم سنتز کربن نیترید نانو متخلخل با استفاده از قالب سیلیسی نانو متخلخل کارشناسی ارشد
رفیع الماسی سنتز سیلیس نانو متخلخل با استفاده از تویین و اتیل سیلیکات به عنوان منبع سیلیس کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
بوربورعظیمی الهام اصلاح سیلیس نانو متخلخل توسط برخی کمپلکس‌های استیل استونات کارشناسی ارشد
کولیوند امیر سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی هیدروترمال با استفاده از کمک سورفکتانت آنیونی و کاربرد صنعتی آن در جداسازی اتیل فنیل الکل از گلاب کارشناسی ارشد
توکلی طرقی امیر رسول عامل دار کردن سیلیکای نانومتخلخل 15-SBA با مشتقات بنزوتیازول: سنتز، شناسایی و کاربرد خواص نوری آن با گونه‌های فلزی کارشناسی ارشد
زینب انصاری اصل شیمی کوئوردیناسیون برخی از فلزات واسطه در حلال های دی متیل سولفید ، دی متیل سولفوکسید و دی متیل پروپیلن اوره کارشناسی ارشد دانلود 1387
اولیا آهنگر دارابی مطالعه تجربی آلتراسیون هیدروترمال پامیس‌های دماوند تحت تاثیر کاتیونهای باریم و کلسیم کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/27
آهنگر دارابی اولیا مطالعه تجربی آلتراسیون هیدروترمال پامیس‌های دماوند تحت تاثیر کاتیونهای باریم و کلسیم کارشناسی ارشد
رکسانا باوند سواد کوهی اتصال مشتقات آنتراسن در حفره‌های نانو متخلخل سیلیسی با نظم بالا از نوع SBA-15‎: سنتز، شناسایی و کاربرد کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/10
میترا بحری سنتز زئولیت Y و تست آن در کراکینگ کاتالیستی کیومن کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدرضا براتی تأثیر عناصر اضافی ( Zn ) بر فرآیند سنتزپوردر فریت نرم نیکل دار به روش سل- ژل خود احتراقی کارشناسی ارشد دانلود 1385
زهره بهرامی سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی عامل‌دار شده جهت کاربرد در سیستم‌های رهایش داروهای ضد سرطان دکتری دانلود 1393/11/08
حسن زاده بهمن سنتز سیلیکای نانو متخلخل (SBA-15) عامل دار شده با لیگاند آلی شامل گروه‌های کربوکسیلیک اسید و بکارگیری آن در حذف آلاینده صنایع آبزی‌پروری کارشناسی ارشد
الهام بوربورعظیمی اصلاح سیلیس نانو متخلخل توسط برخی کمپلکس‌های استیل استونات کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
زرآبادی پور پژمان تهیه نانو لوله‌های کربنی با استفاده از مواد نانو متخلخل کارشناسی ارشد
زرآبادی پور پژمان سنتز و شناسایی ترکیبات نانو متخلخل کربنی و سیلیسی عامل دار شده با مشتقات نفتالن و بررسی خصوصیات لومینسانس آن ها
عرب پژمان سنتز مواد نانو متخلخل کربنی از نوع CMK‎ و عامل‌دار کردن سطح آن کارشناسی ارشد
فاطمه پوراسدوانستانق تغییر فاز کائولینیت تحت تاثیر محلول های قلیایی باریم دار در شرایط هیدروترمال کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
جلال پوستفروشان تهیه کامپوزیت‌های پلیمری از سیلیکای نانو متخلخل عامل‌دار شده با لیگاند ‎۸- هیدروکسی کینولین کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
جلال پوستفروشان مواد نانومتخلخل کربن نیتریدی : سنتز و خواص کاتالیستی دکتری دانلود 1395/06/24
سارا پولادیان بررسی تجربی دگرسانی پرلیت و تشکیل زئولیت لیتیم‌دار در شرایط هیدروترمال کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سالم نوش تقی سنتز کی لیت کننده‌های نانو متخلخل سیلیکای اتصال داده شده به لیگاند شیف- باز مشتق شده از پلی آمین‌ها و مطالعه فلوئورسانس کمپلکس یون‌های فلز آنها کارشناسی ارشد
سمیه توکلی بررسی تجربی آلتراسیون قلیایی توف‌های ریولیتی منطقه دارآباد (شمال شرق تهران) در شرایط هیدروترمال کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/04
امیر رسول توکلی طرقی عامل دار کردن سیلیکای نانومتخلخل 15-SBA با مشتقات بنزوتیازول: سنتز، شناسایی و کاربرد خواص نوری آن با گونه‌های فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
افشانی آقاجری جعفر عاملدار کردن مواد نانو متخلخل سیلیسی با لیگاندهای اترتاجی کارشناسی ارشد
مرتضی جعفرآبادی تهیه و کاربرد ترکیبات نانو متخلخل سیلیسی عامل‌دار شده با مشتقات تیواوره کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/14
پوستفروشان جلال تهیه کامپوزیت‌های پلیمری از سیلیکای نانو متخلخل عامل‌دار شده با لیگاند ‎۸- هیدروکسی کینولین کارشناسی ارشد
سویل جهانگیری تهیه و بررسی نانو ذرات فلزات نوبل توسط ایجاد قوس الکتریکی در زیر آب کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/05
غلامی جواد سنتز و شناسایی مواد نانو متخلخل Ti/LUS-1‎ و کاربرد آن به عنوان نانو راکتور در سنتز مستقیم فنول از بنزن کارشناسی ارشد
مرتضی جوادی چرنی بررسی اثر الکل‌های چند عاملی در سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی از نوع MCM-41‎ کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/10
میلاد جورشعبانی سنتز و شناسایی مواد نانومتخلخل Fe/SBA-16‎ و کاربرد آن به عنوان نانوکاتالیست در هیدروکسیل دار کردن بنزن به فنول کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
نسترن حیاتی رودباری سنتز و عامل‌دار کردن سیلیکای نانو لایه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
لیلا حاجی آقابابائی اندازه گیری برخی فلزات واسطه، فلزات سنگین و دارو در حد قسمت در تریلیون با پلاسمای کوپل شده نشر اتمی، یا ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع ، با پیش تغلیظ یا بدون پیش تعلیظ با مزوپورهای اصلاح شده با ، یا بدون جداسازی به وسیله کروماتوگرافی ... دکتری دانلود 1384
اسکندرلو حامد سنتز و بررسی فعالیت فوتو کاتالیزوری نانومواد بر پایه TiO2 در میکرو و ماکرو فوتوراکتورها برای حذف آلاینده‌های آلی پایدار دکتری
مریم حبیبیان بررسی شیمی کئوردیناسیون و تعیین ساختار ترکیبات فلزات سه طرفیتی نظیر ln, Ru و Rh کئوردینه شده توسط حلالهای آلی DMS DMSO و MPU کارشناسی ارشد دانلود 1386
لیدا حدیدی تثبیت نانو ذرات CLE‎ بر روی سیلیکای نانو متخلخل با کاربرد حذف آلاینده‌های نفتی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
مریم حیدری سنتز آنالسیم بلوری از کلینوپتیلولیت طبیعی به روش هیدروترمال در محلول قلیایی کارشناسی ارشد دانلود 1385
علیجانی حسن سنتز نانو لوله‌های کربنی با روش CVD‎ با بکار بردن آلومینا - سیلیکا و بارگذاری فلز کارشناسی ارشد
زهرا حسین آبادی فراهانی تهیه سیلیکای نانومتخلخل منظم با حفره های 50 تا 100 نانومتری کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
راحله حسن پور بررسی تجربی تغییر فاز زئولیت های رشته ای ( ناترولیت، اسکولسیت، مزولیت) در شرایط هیدروترمال قلیایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
بهمن حسن زاده سنتز سیلیکای نانو متخلخل (SBA-15) عامل دار شده با لیگاند آلی شامل گروه‌های کربوکسیلیک اسید و بکارگیری آن در حذف آلاینده صنایع آبزی‌پروری کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
مجتبی حسینی فرد سنتز و مشخصه‌یابی نانوساختارهای گارنت ایتریم آلومینیوم دکتری دانلود 1395/09/24
سپیده حقی تهیه و شناسایی ترکیبات نانومتخلخل سیلیسی عامل‌دار شده با لیگاندهای چنددندانه و کاربرد آن در حذف یون آهن (III‎) از محلول‌های بیولوژیکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
یگانه خانیانی سیلیس نانو حفره قابل کلیک: تهیه، شناسایی و کاربرد دکتری دانلود 1390/10/17
فائزه خدابخشی اصلاح سطح گرافن با ترکیب ‎۲،۱-بیس- (‎۲-بنزایمیدازولیل) ‎۲،۱-اتان دی ال و کاربرد آن به عنوان حسگر نوری کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
محمد خرامش مطالعه تجربی برخی زئولیت‌های طبیعی در شرایط هیدروترمال کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
مهدیه دانایی مطالعه ساختاری نانووایرهای تشکیل شده از کمپلکس‌های فلزی با مشتقات ۱، ‎۱۰- فنانترولین- ۵، ‎۶- دی‌اون کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/11
زهرا دژآهنگ واکنش میان روی ترکیبات نانولایه دوبعدی مزوپوری با کمپلکس ورنر کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
رامین دهقان بررسی عوامل موثر و بهینه سازی تهیه نانو پودرهای مغناطیسی فریت نرم نیکل دار به روش "هم رسوبی" کارشناسی ارشد دانلود 1385
مرضیه یدوی مزوپور سیلیسی عامل دار شده با فلوئورن : سنتز و کاربرد به عنوان سنسور دکتری دانلود 1392/06/30
حسن پور راحله بررسی تجربی تغییر فاز زئولیت های رشته ای ( ناترولیت، اسکولسیت، مزولیت) در شرایط هیدروترمال قلیایی کارشناسی ارشد
دهقان رامین بررسی عوامل موثر و بهینه سازی تهیه نانو پودرهای مغناطیسی فریت نرم نیکل دار به روش "هم رسوبی" کارشناسی ارشد
فرشید رحیمی سنتز نانوکاتالیست های جدید Zr-SBA-15 و Zn-SBA-15 و استفاده از آنها در سنتز مشتقات ایندن و کرومن کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
رسول رخشائی بررسی دینامیک بخشی آلیاژهای پلیمری محدود شده در ساختارهای نانو متخلخل کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/14
رخشائی رسول بررسی دینامیک بخشی آلیاژهای پلیمری محدود شده در ساختارهای نانو متخلخل کارشناسی ارشد
عباس رضایی شرین آبادی پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزورهای جدید با لیگاندایمینی در فاز آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1384
الماسی رفیع سنتز سیلیس نانو متخلخل با استفاده از تویین و اتیل سیلیکات به عنوان منبع سیلیس کارشناسی ارشد
باوند سواد کوهی رکسانا اتصال مشتقات آنتراسن در حفره‌های نانو متخلخل سیلیسی با نظم بالا از نوع SBA-15‎: سنتز، شناسایی و کاربرد کارشناسی ارشد
علی رنجبریان سنتز مواد آلومینو سیلیکاتی نانو متخلخل نوع SBA-15 با اندازه حفره های بزرگ تر از 6 نانومتر کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/08
منصوره زارع زاده مهریزی سنتز سیلیس نانو متخلخل با مورفولوژی کروی به عنوان بستر کاتالیزور در پلیمریزاسیون کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
منصوره زارع‌زاده مهریزی عنوان به انگلیسی: Synthesis of functionalized nanoporous silica materials and their study as a support for organic dye adsorption دکتری دانلود 1393/10/29
پژمان زرآبادی پور تهیه نانو لوله‌های کربنی با استفاده از مواد نانو متخلخل کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
پژمان زرآبادی پور سنتز و شناسایی ترکیبات نانو متخلخل کربنی و سیلیسی عامل دار شده با مشتقات نفتالن و بررسی خصوصیات لومینسانس آن ها دکتری دانلود 1392/03/01
سارا زمانیان سنتز و بررسی ساختار کمپلکس هایی از لیگاندهای جدید حاصل از مشتقات ‎۱و ‎۱۰- فنانترولین با فلز مس کارشناسی ارشد دانلود 1388/03/20
انصاری اصل زینب شیمی کوئوردیناسیون برخی از فلزات واسطه در حلال های دی متیل سولفید ، دی متیل سولفوکسید و دی متیل پروپیلن اوره کارشناسی ارشد
حسین آبادی فراهانی زهرا تهیه سیلیکای نانو متخلخل منظم با حفره های 50 تا 100 نانومتری کارشناسی ارشد
حسین آبادی فراهانی زهرا تهیه سیلیکای نانومتخلخل منظم با حفره های 50 تا 100 نانومتری کارشناسی ارشد
دژآهنگ زهرا واکنش میان روی ترکیبات نانولایه دوبعدی مزوپوری با کمپلکس ورنر کارشناسی ارشد
بهرامی زهره سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی عامل‌دار شده جهت کاربرد در سیستم‌های رهایش داروهای ضد سرطان دکتری
زمانیان سارا سنتز و بررسی ساختار کمپلکس هایی از لیگاندهای جدید حاصل از مشتقات ‎۱و ‎۱۰- فنانترولین با فلز مس کارشناسی ارشد
طریقی سارا سنتز و مطالعات ساختاری کمپلکس های نانو ساختار حاوی مشتقات 1 و 10 - فنانترولین کارشناسی ارشد
طریقی سارا سنتز و شناسایی پلیمرهای کوئوردیناسیونی نانو متخلخل فلزات واسطه (کبالت و نیکل) با استفاده از کربوکسیلیک اسیدها و لیگاندهای کمکی N‎ - دهنده
تقی سالم نوش سنتز کی لیت کننده‌های نانو متخلخل سیلیکای اتصال داده شده به لیگاند شیف- باز مشتق شده از پلی آمین‌ها و مطالعه فلوئورسانس کمپلکس یون‌های فلز آنها کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
حقی سپیده تهیه و شناسایی ترکیبات نانومتخلخل سیلیسی عامل‌دار شده با لیگاندهای چنددندانه و کاربرد آن در حذف یون آهن (III‎) از محلول‌های بیولوژیکی کارشناسی ارشد
مهریزی سحر سنتز مواد نانومتخلخل سیلیسی عامل‌دار شده با گروه‌های دی‌کربوکسیلیک اسید و استفاده از آن در حذف رنگدانه‌های آلی کارشناسی ارشد
نعیمه سیف وندلیقوانی اثر آنیون 1 و 3 بنزن دی سولفانات در سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی در محیط قلیایی با سورفکتانت کاتیونی کارشناسی ارشد دانلود 1386
فاطمه سیلاخوری سیلیس نانو متخلخل عامل دار شده با گروه کوئینون، سنتز شناسایی و کاربرد آن به عنوان حسگر نوری کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
شیروانی آرانی سیمین دخت اندازه گیری الکتروشیمیائی رانیتیدین و یون نیتریت با روش های ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع و پتانسیومتری کارشناسی ارشد
توکلی سمیه بررسی تجربی آلتراسیون قلیایی توف‌های ریولیتی منطقه دارآباد (شمال شرق تهران) در شرایط هیدروترمال کارشناسی ارشد
جهانگیری سویل تهیه و بررسی نانو ذرات فلزات نوبل توسط ایجاد قوس الکتریکی در زیر آب کارشناسی ارشد
پانیذ شادمان تغییر فاز مونت‌موریلونیت تحت تاثیر محلول‌های قلیایی سدیم و پتاسیم‌دار در شرایط هیدروترمال کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
میثم شادمانی کاربرد مواد نانو متخلخل سیلیسی اصلاح‌شده با حلقه پیپیرازین به منظور حذف آلاینده‌های زیست‌محیطی رنگی (اسید اورانژ ‎۷) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
قاسم شیراوند سنتز ترکیبات نانو متخلخل سیلیسی اصلاح شده به روش پساسنتز و کاربرد آن به عنوان نانو رآکتور در هیدروکسیلاسیون بنزن کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/14
قاسم شیراوند سنتز نانوساختارهای کربن نیترید گرافیتی ( g-C3N4) و بررسی کاربرد آن‌ها به عنوان مواد نشر دهنده نور دکتری دانلود 1396/03/01
سیمین دخت شیروانی آرانی اندازه گیری الکتروشیمیائی رانیتیدین و یون نیتریت با روش های ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع و پتانسیومتری کارشناسی ارشد دانلود 1383
مژگان شفقت بررسی تجربی تغییر فازهای بنتونیت طبیعی تحت تأثیر محلول‌های سدیم و پتاسیم‌دار در شرایط هیدروترمال کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/08
گرانمایه شکوفه تهیه و مطالعات ساختاری مواد نانومتخلخل با چارچوب فلز- آلی (MOF‎) و بررسی کاربرد آنها در دارورسانی
محمد صادق تهیه نانو ذرات فسفرکلسیم تنگستات و داپ کردن آن ها با یونهای خاک های کمیاب طی یک فرآیند احتراقی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
قلیان اول طاهره تهیه کامپوزیت معدنی از مواد بازدارنده‌ی پرتو فرابنفش و سیلیس نانومتخلخل کارشناسی ارشد
سارا طریقی سنتز و شناسایی پلیمرهای کوئوردیناسیونی نانو متخلخل فلزات واسطه (کبالت و نیکل) با استفاده از کربوکسیلیک اسیدها و لیگاندهای کمکی N‎ - دهنده دکتری دانلود 1392/02/24
سارا طریقی سنتز و مطالعات ساختاری کمپلکس های نانو ساختار حاوی مشتقات 1 و 10 - فنانترولین کارشناسی ارشد دانلود 1386
فاطمه طوسی ساخت کاتالیست Lacoo3 به روش سنتز احتراقی و بررسی عملکرد آن در کاهش آلاینـده های خـودرو کارشناسی ارشد دانلود 1384
هاشمی نسب عابد Nonafluoro-1-butanesulfonate و Dodecyl sulfate در سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی با استفاده از سورفکتانتهای آلی کاتیونی در محیط های قلیایی کارشناسی ارشد
رضایی شرین آبادی عباس پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزورهای جدید با لیگاندایمینی در فاز آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
علی عبدی جهانگیر ورود ترکیبات نانو مغناطیس در داخل کانال‌های ترکیبات نانو روزن سیلیسی فوق منظم با آرایش شش گوشه‌ای و کاربرد آن به عنوان بستر دارو کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
پژمان عرب سنتز مواد نانو متخلخل کربنی از نوع CMK‎ و عامل‌دار کردن سطح آن کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/06
مهدی عسگری طراحی و ساخت سنسور پتانسیومتری (خمیر کربن) بر اساس نانوپورهای اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/23
فریده عظیم فر مطالعه کاتالیزورهای جدید متالوسن بر روی مواد نانومتخلخل برای پلیمریزاسیون اتیلن دکتری دانلود 1396/11/29
رنجبریان علی سنتز مواد آلومینو سیلیکاتی نانو متخلخل نوع 15 - SBA با اندازه حفره های بزرگ تر از 6 نانومتر کارشناسی ارشد
رنجبریان علی سنتز مواد آلومینو سیلیکاتی نانو متخلخل نوع SBA-15 با اندازه حفره های بزرگ تر از 6 نانومتر کارشناسی ارشد
عبدی جهانگیر علی ورود ترکیبات نانو مغناطیس در داخل کانال‌های ترکیبات نانو روزن سیلیسی فوق منظم با آرایش شش گوشه‌ای و کاربرد آن به عنوان بستر دارو کارشناسی ارشد
میرچی علی بررسی غلظت نیکل در فرآیند فسفات تری کاتیونیک بدنه خودرو کارشناسی ارشد
حسن علیجانی سنتز نانو لوله‌های کربنی با روش CVD‎ با بکار بردن آلومینا - سیلیکا و بارگذاری فلز کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
مجتبی عنایتی نوک بررسی و تعیین ساختار ریز (میزان شاخه دار بودن, میزان کومونومر و درصد بلورینگی) پلی اتیلن سبک گرید LF 0200 به کمک طیف بینی FTIR کارشناسی ارشد دانلود 1385
جواد غلامی سنتز و شناسایی مواد نانو متخلخل Ti/LUS-1‎ و کاربرد آن به عنوان نانو راکتور در سنتز مستقیم فنول از بنزن کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
پوراسدوانستانق فاطمه تغییر فاز کائولینیت تحت تاثیر محلول های قلیایی باریم دار در شرایط هیدروترمال کارشناسی ارشد
طوسی فاطمه ساخت کاتالیست Lacoo3 به روش سنتز احتراقی و بررسی عملکرد آن در کاهش آلاینـده های خـودرو کارشناسی ارشد
نریمانی فاطمه مطالعه تجربی آلتراسیون هیدروترمال خاکسترهای آتشفشانی دماوند در شرایط قلیایی کارشناسی ارشد
کریمی فرزانه مواد نانو متخلخل سیلیسی با حفرات منظم: سنتز و کاربرد آن به عنوان نانوحامل داروی آتورواستاتین کلسیم تری هیدرات کارشناسی ارشد
رحیمی فرشید سنتز نانوکاتالیست های جدید Zr-SBA-15 و Zn-SBA-15 و استفاده از آنها در سنتز مشتقات ایندن و کرومن کارشناسی ارشد
رحیمی فرشید سنتز نانوکاتالیست‌های جدید Zr-SBA-15‎ و Zn-SBA-15‎ کارشناسی ارشد
شیراوند قاسم سنتز ترکیبات نانو متخلخل سیلیسی اصلاح شده به روش پساسنتز و کاربرد آن به عنوان نانو رآکتور در هیدروکسیلاسیون بنزن کارشناسی ارشد
مهدی قبیتی حسب بررسی تاثیر سورفکتانتهای مختلف بر پارامترهای سنتز و خواص فیزیکی پودر هگزافریت استرانسیم تهیه شده به روش سل ژل خود احتراقی کارشناسی ارشد 1385
مهدی قبیتی‌حسب بررسی تأثیر سورفکتانتهای مختلف بر پارامترهای سنتز و خواص فیزیکی پودر هگزافریت استرانسیم تهیه شده به روش سل‌ژل خود احتراقی کارشناسی ارشد دانلود 1385
طاهره قلیان اول تهیه کامپوزیت معدنی از مواد بازدارنده‌ی پرتو فرابنفش و سیلیس نانومتخلخل کارشناسی ارشد دانلود 1392
مجید کاظمی رفتار فوتوکاتالیستی و آب‌دوستی لایه‌های نانومتری دی‌اکسید تیتانیوم کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/02
مهسا کامیاب بررسی فرآیند تبادل یونی و تغییرات ساختاری برخی زئولیتهای طبیعی (کلینوپتیلولیت) تحت تاثیر سیالات حاوی کاتیونهای قلیایی و قلیایی خاکی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
نگار کامیابی‌زاده بررسی تجربی تغییر فازهای بنتونیت طبیعی، تحت تأثیر محلول‌های باریم‌دار در شرایط هیدروترمال کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/08
فرزانه کریمی مواد نانو متخلخل سیلیسی با حفرات منظم: سنتز و کاربرد آن به عنوان نانوحامل داروی آتورواستاتین کلسیم تری هیدرات کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
مهدی کریمی ساخت حسگرهای نوری نوین بر پایه بسترهای نانو متخلخل سیلیسی اصلاح‌شده با گروه‌های فلوئوروفور مشتقات آمینو و سولفونو نفتالین و ‎۸- هیدروکسی کوینولین دکتری دانلود 1395/03/05
مهدی کریمی سنتز CCVD‎ نانو لوله‌های کربنی با استفاده ازکاتالیزورهای دو فلزی روی بستر آلومینا کارشناسی ارشد دانلود 1391/6/28
امیر کولیوند سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی هیدروترمال با استفاده از کمک سورفکتانت آنیونی و کاربرد صنعتی آن در جداسازی اتیل فنیل الکل از گلاب کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/13
خانیانی یگانه سیلیس نانو حفره قابل کلیک: تهیه، شناسایی و کاربرد
نجات الله گتمیری بررسی کمپلکس های فلزی تهیه شده از مشتقات ۱، ‎۱۰ - فنانترولین در حلال دی متیل سولفوکسید کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/22
شکوفه گرانمایه تهیه و مطالعات ساختاری مواد نانومتخلخل با چارچوب فلز- آلی (MOF‎) و بررسی کاربرد آنها در دارورسانی دکتری دانلود 1392/04/15
حدیدی لیدا تثبیت نانو ذرات CLE‎ بر روی سیلیکای نانو متخلخل با کاربرد حذف آلاینده‌های نفتی کارشناسی ارشد
نگار لشگری حسگرهای شیمیایی فلوئورسانس هیبریدی آلی - معدنی مشتق شده از سیلیس نانومتخلخل و ترکیبات کروموفور بر پایه ایساتین : سنتز، شناسایی و کاربرد آزمایشی در دروازه‌های منطقی دکتری دانلود 1395/11/04
حاجی آقابابائی لیلا اندازه گیری برخی فلزات واسطه، فلزات سنگین و دارو در حد قسمت در تریلیون با پلاسمای کوپل شده نشر اتمی، یا ولتامتری چرخه ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع ، با پیش تغلیظ یا بدون پیش تعلیظ با مزوپورهای اصلاح شده با ، یا بدون جداسازی به وسیله کروماتوگرافی ...
بحری میترا سنتز زئولیت Y و تست آن در کراکینگ کاتالیستی کیومن کارشناسی ارشد
شادمانی میثم کاربرد مواد نانو متخلخل سیلیسی اصلاح‌شده با حلقه پیپیرازین به منظور حذف آلاینده‌های زیست‌محیطی رنگی (اسید اورانژ ‎۷) کارشناسی ارشد
عنایتی نوک مجتبی بررسی و تعیین ساختار ریز (میزان شاخه دار بودن, میزان کومونومر و درصد بلورینگی) پلی اتیلن سبک گرید LF 0200 به کمک طیف بینی FTIR کارشناسی ارشد
کاظمی مجید رفتار فوتوکاتالیستی و آب‌دوستی لایه‌های نانومتری دی‌اکسید تیتانیوم کارشناسی ارشد
خرامش محمد مطالعه تجربی برخی زئولیت‌های طبیعی در شرایط هیدروترمال کارشناسی ارشد
صادق محمد تهیه نانو ذرات فسفر کلسیم تنگستات و داپ کردن آن‌ها با یونهای خاک‌های کمیاب طی یک فرآیند احتراقی کارشناسی ارشد
صادق محمد تهیه نانو ذرات فسفرکلسیم تنگستات و داپ کردن آن ها با یونهای خاک های کمیاب طی یک فرآیند احتراقی کارشناسی ارشد
براتی محمدرضا تأثیر عناصر اضافی ( Zn ) بر فرآیند سنتزپوردر فریت نرم نیکل دار به روش سل- ژل خود احتراقی کارشناسی ارشد
مهدیه محمودی بررسی تجربی تغییر فازهای زئولیت‌های فیبری (رشته‌ای) سنگهای آتشفشانی جنوب کهریزک تحت‌تاثیر محلولهای باریم‌دار در شرایط هیدروترمال کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/02
الهه میری عنوان به انگلیسی: Study of Pyrophyllite phase transition under the effect of alkaline solutions at hydrothermal conditions کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
افشار مرتضی عنوان به انگلیسی: Preparation of nanocrystallites strontium hexaferrite by sol–gel auto-combustion process and their application in photocatalytic removal of organic pollutants کارشناسی ارشد
جعفرآبادی مرتضی تهیه و کاربرد ترکیبات نانو متخلخل سیلیسی عامل‌دار شده با مشتقات تیواوره کارشناسی ارشد
جوادی چرنی مرتضی بررسی اثر الکل‌های چند عاملی در سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی از نوع MCM-41‎ کارشناسی ارشد
علی میرچی بررسی غلظت نیکل در فرآیند فسفات تری کاتیونیک بدنه خودرو کارشناسی ارشد دانلود 1386
مجتبی میرزائی Evalauation of the Nanoporous Silica Supported Ionic Liquids’Performance in Natural gas sweetening دکتری دانلود 1396/04/20
یدوی مرضیه مزوپور سیلیسی عامل دار شده با فلوئورن : سنتز و کاربرد به عنوان سنسور دکتری
حبیبیان مریم بررسی شیمی کئوردیناسیون و تعیین ساختار ترکیبات فلزات سه طرفیتی نظیر ln, Ru و Rh کئوردینه شده توسط حلالهای آلی DMS DMSO و MPU کارشناسی ارشد
حیدری مریم سنتز آنالسیم بلوری از کلینوپتیلولیت طبیعی به روش هیدروترمال در محلول قلیایی کارشناسی ارشد
شفقت مژگان بررسی تجربی تغییر فازهای بنتونیت طبیعی تحت تأثیر محلول‌های سدیم و پتاسیم‌دار در شرایط هیدروترمال کارشناسی ارشد
آزمرد مظاهر سنتز نانو لوله های کربنی با استفاده از کاتالیزورهای نانو متخلخل آلومینا اصلاح شده با مشتقات آهن و روی کارشناسی ارشد
جورشعبانی میلاد سنتز و شناسایی مواد نانومتخلخل Fe/SBA-16‎ و کاربرد آن به عنوان نانوکاتالیست در هیدروکسیل دار کردن بنزن به فنول کارشناسی ارشد
ناهید منجمی سنتز سیلیکای نانو متخلخل (SBA-15) عامل دار شده با لیگاند آلی شامل گروه های کربوکسیلیک اسید و به کارگیری آن درتصفیه پساب حاوی رنگزا کاتیونی مالاشیت گرین کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
زارع زاده مهریزی منصوره سنتز سیلیس نانو متخلخل با مورفولوژی کروی به عنوان بستر کاتالیزور در پلیمریزاسیون کارشناسی ارشد
زارع‌زاده مهریزی منصوره عنوان به انگلیسی: Synthesis of functionalized nanoporous silica materials and their study as a support for organic dye adsorption دکتری
عسگری مهدی طراحی و ساخت سنسور پتانسیومتری (خمیر کربن) بر اساس نانوپورهای اصلاح شده کارشناسی ارشد
قبیتی حسب مهدی بررسی تاثیر سورفکتانتهای مختلف بر پارامترهای سنتز و خواص فیزیکی پودر هگزافریت استرانسیم تهیه شده به روش سل ژل خود احتراقی کارشناسی ارشد
قبیتی‌حسب مهدی بررسی تأثیر سورفکتانتهای مختلف بر پارامترهای سنتز و خواص فیزیکی پودر هگزافریت استرانسیم تهیه شده به روش سل‌ژل خود احتراقی کارشناسی ارشد
کریمی مهدی ساخت حسگرهای نوری نوین بر پایه بسترهای نانو متخلخل سیلیسی اصلاح‌شده با گروه‌های فلوئوروفور مشتقات آمینو و سولفونو نفتالین و ‎۸- هیدروکسی کوینولین دکتری
کریمی مهدی سنتز CCVD‎ نانو لوله‌های کربنی با استفاده ازکاتالیزورهای دو فلزی روی بستر آلومینا کارشناسی ارشد
دانایی مهدیه مطالعه ساختاری نانووایرهای تشکیل شده از کمپلکس‌های فلزی با مشتقات ۱، ‎۱۰- فنانترولین- ۵، ‎۶- دی‌اون کارشناسی ارشد
محمودی مهدیه بررسی تجربی تغییر فازهای زئولیت‌های فیبری (رشته‌ای) سنگهای آتشفشانی جنوب کهریزک تحت‌تاثیر محلولهای باریم‌دار در شرایط هیدروترمال کارشناسی ارشد
سحر مهریزی سنتز مواد نانومتخلخل سیلیسی عامل‌دار شده با گروه‌های دی‌کربوکسیلیک اسید و استفاده از آن در حذف رنگدانه‌های آلی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
کامیاب مهسا بررسی فرآیند تبادل یونی و تغییرات ساختاری برخی زئولیتهای طبیعی (کلینوپتیلولیت) تحت تاثیر سیالات حاوی کاتیونهای قلیایی و قلیایی خاکی کارشناسی ارشد
منجمی ناهید سنتز سیلیکای نانو متخلخل (SBA-15) عامل دار شده با لیگاند آلی شامل گروه های کربوکسیلیک اسید و به کارگیری آن درتصفیه پساب حاوی رنگزا کاتیونی مالاشیت گرین کارشناسی ارشد
گتمیری نجات الله بررسی کمپلکس های فلزی تهیه شده از مشتقات ۱، ‎۱۰ - فنانترولین در حلال دی متیل سولفوکسید کارشناسی ارشد
فاطمه نریمانی مطالعه تجربی آلتراسیون هیدروترمال خاکسترهای آتشفشانی دماوند در شرایط قلیایی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/27
حیاتی رودباری نسترن سنتز و عامل‌دار کردن سیلیکای نانو لایه‌ای کارشناسی ارشد
ایمان نصر‌اصفهانی Strategic planning to commercialisation nano technology at tehran university کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/30
سیف وندلیقوانی نعیمه اثر آنیون 1 و 3 بنزن دی سولفانات در سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی در محیط قلیایی با سورفکتانت کاتیونی کارشناسی ارشد
کامیابی‌زاده نگار بررسی تجربی تغییر فازهای بنتونیت طبیعی، تحت تأثیر محلول‌های باریم‌دار در شرایط هیدروترمال کارشناسی ارشد
اکرم نوری سنتز کربن نیترید نانو متخلخل با استفاده از قالب سیلیسی نانو متخلخل کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
عابد هاشمی نسب Nonafluoro-1-butanesulfonate و Dodecyl sulfate در سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی با استفاده از سورفکتانتهای آلی کاتیونی در محیط های قلیایی کارشناسی ارشد دانلود 1386
حسین وجودی ترکیبات نانو متخلخل مغناطیسی: سنتز، شناسایی و اصلاح سطح با ارگانوسیلان ها دکتری دانلود 1396/06/11

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر بدیعی پژوهشی 61112614-61113672 طبقه دوم دانشکده شیمی
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سنتز مواد معدنی 6102591 3 01 | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
ساختار و پیوند در ترکیبات معدنی 6102467 3 01 | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
شیمی آلی فلزی 6102546 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
مباحث ویژه در نانوشیمی 6102006 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
سنتز مواد معدنی 6102591 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
سنتز مواد معدنی 6102591 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های سنتز نانو مواد 6102653 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سنتز مواد معدنی 6102591 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روش های سنتز نانو مواد معدنی 6102706 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ساختار و پیوند در ترکیبات معدنی 6102467 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی کاتالیزگرها 6102576 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سنتز مواد معدنی 6102591 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ساختار و پیوند در ترکیبات معدنی 6102467 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
شیمی آلی فلزی 6102546 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 14 نتیجه
از 1