بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا عباسی

علیرضا عباسی

علیرضا عباسی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61113644
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نیوشا فروزش فر تمرین وپژوهش وتهیه گزارش کارشناسی
مانیا قریب تهیه و شناسایی نانومواد متخلخل با چارچوب فلز آلی بر پایه مشتقات کربوکسیک اسید و فلز روی به عنوان پیش ماده برای سنتز نانو اکسیدهای فلز روی کارشناسی ارشد
علی ماجدی تهیه نانو ساختارهای زیر کونیم دی اکسید به روش سل – ژل اصلاح شده برپایه پیش ماده جدید و بررسی فعالیت کاتالیزوری در آنها دکتری
سیده مهتاب مرتضوی پروژه کارشناسی
شادی رحمن پور سنتز چارچوب های فلز - آلی با استفاده از لیکاندهای کربوکسیلاتی و فلزات سری اول واسطه (Ni,CO) جهت پیش ماده رنگبری کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
سحر شیری سنتز نانو ذرات متخلخل چارچوب فلز-آلی (MOF) با استفاده از یون های فلزی لانتانید و لیگاندهای سولفوناتی و بررسی کاربرد آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
حسین صفایی‌نژاد Separation of toxic combinations from aqueous solutions using metal-organic frameworks کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
عاطفه مجیدی بررسی برخی از پاسخ‌های بیوشیمیایی و مولکولی گیاهان کلزا At.TC (Brassica napus L.) تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
فلاح حق محمدی امید تهیه کاتالیست مناسب برای واکنش اولفین با مالئیک انیدرید و کاربرد آن به عنوان سخت کننده رزین‌های اپوکسی کارشناسی ارشد
کولیوند امیر سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی هیدروترمال با استفاده از کمک سورفکتانت آنیونی و کاربرد صنعتی آن در جداسازی اتیل فنیل الکل از گلاب کارشناسی ارشد
فرحناز جعفرزاده سنتز چارچوب‌های فلز- آلی نانو متخلخل ستون‌دار شده سه‌بعدی با استفاده از پیش ماده‌های لایه‌ای دوبعدی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
شکوفه دست نشان پاسخ های بیوشیمیایی و مولکولی برخی ژنوتیپ های لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) به تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
کشمیری عهدیه سنتز و مطالعات ساختاری نانو سیم‌های پلیمرهای کئوردیناسیونی تشکیل شده از لیگاندهای حلقوی N دهنده کارشناسی ارشد
فائزه فائزی خاموشی ژن DREB2A در کلزا با استفاده از تکنیک RNAi کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
فائزی فائزه خاموشی ژن DREB2A در کلزا با استفاده از تکنیک RNAi کارشناسی ارشد
وحید فائزه تهیه و بررسی خواص مواد نانومتخلخل براساس چارچوب‌های فلز - آلی برخی عناصر گروه (II) با لیگاند ‎2-آمینوترفتالیک اسید کارشناسی ارشد
جعفرزاده فرحناز سنتز چارچوب‌های فلز- آلی نانو متخلخل ستون‌دار شده سه‌بعدی با استفاده از پیش ماده‌های لایه‌ای دوبعدی کارشناسی ارشد
امید فلاح حق محمدی تهیه کاتالیست مناسب برای واکنش اولفین با مالئیک انیدرید و کاربرد آن به عنوان سخت کننده رزین‌های اپوکسی کارشناسی ارشد دانلود 1387
عهدیه کشمیری سنتز و مطالعات ساختاری نانو سیم‌های پلیمرهای کئوردیناسیونی تشکیل شده از لیگاندهای حلقوی N دهنده کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
امیر کولیوند سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی هیدروترمال با استفاده از کمک سورفکتانت آنیونی و کاربرد صنعتی آن در جداسازی اتیل فنیل الکل از گلاب کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/13
طاهره مرادپور عنوان به انگلیسی: Synthesis and characterization of nano-porous metal organic frameworks based on TATAB ligand and study as the absorbent of pollutants دکتری دانلود 1395/06/01
فائزه وحید تهیه و بررسی خواص مواد نانومتخلخل براساس چارچوب‌های فلز - آلی برخی عناصر گروه (II) با لیگاند ‎2-آمینوترفتالیک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/17

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر عباسی پژوهشی 61113644
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی بلورشناسی 6102637 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
شیمی معدنی 1 6102539 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
مبانی بلورشناسی 6102637 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
طیف بینی معدنی 6102508 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
طیف بینی معدنی 6102508 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی بلورشناسی 6102637 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
شیمی معدنی 1 6102539 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
طیف بینی معدنی 6102508 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 6102654 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی بلورشناسی 6102637 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تعیین ساختار به کمک پراش پرتو X 6102255 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مهندسی بلور 6102691 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
شیمی آلی فلزی 6102546 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2