بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمایشگاه شیمی فیزیک دکتر علیرضا شایسته آزمایشگاه شیمی فیزیک دکتر علیرضا شایسته

سرپرست آزمایشگاه : آقای دکتر علیرضا شایسته

زمینه کاری آزمایشگاه:

Molecular spectroscopy, Computational chemistry