بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمایشگاه شیمی فیزیک آقای دکتر مجید حمزه لو آزمایشگاه شیمی فیزیک آقای دکتر مجید حمزه لو

سرپرست آزمایشگاه : آقای دکتر مجید حمزه لو

زمینه کاری آزمایشگاه:

تجربی: ( ترمودینامیک، خواص انتقالی، خواص ترموفیزیکی، جذب سطحی، کشش سطحی، سینتیک واکنشهای شیمیایی)
تئوری: (معادله حالت، خواص انتقالی)
کاربردی: داروها، تصفیه فاضلاب، خواص ترمودینامیکی