عکس های قدیمی عکس های قدیمی

آزمایشگاه شیمی دانشسرای عالی، سال 1317

 

 

آزمایشگاه شیمی عمومی، سال 1345

 


آزمایشگاه شیمی آلی، سال 1345

 

 

  

آزمایشگاه شیمی دانشکده علوم

 

 

 

عکس های قدیمی عکس های قدیمی

 آقای دکتر عیسی صدیق (اولین رئیس دانشکده علوم و دانشکده ادبیات و دانشسرای عالی، استاد اصول و تاریخ آموزش و پرورش، فارغ التحصیل از دانشسرای ورسای، لیسانس ریاضی از دانشگاه پاریس، دکترای فلسفه از دانشگاه کلمبیا)

 

یکی از تالارهای درس دانشکده علوم، سال 1334

 

منبع: کتاب شیمی از دارالفنون تا دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1394