بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 433 نتیجه
از 22
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
شیمی معدنی پیشرفته 6102267 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 احمد امیری هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/21 (10:00 - 12:00)
NMR پیشرفته 6102612 3 دکتری شیمی آلی 01 پرویز رشیدی رنجبر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00)
شیمی آلی پیشرفته 6102146 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 مهدی قندی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/21 (10:00 - 12:00)
شیمی فیزیک پیشرفته 6102238 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 معصومه فروتن هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/20 (10:00 - 12:00)
مکانیک کوانتومی پیشرفته 6102668 3 دکتری شیمی آلی 01 علی مقاری هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00)
مکانیک آماری پیشرفته 6102605 3 دکتری شیمی آلی 01 حسن به نژاد هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00)
سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها 6102621 3 دکتری شیمی آلی 01 حسین مهدوی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00)
طیف بینی اتمی تجزیه ای 6102295 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 فرزانه شمیرانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/29 (10:00 - 12:00)
شیمی تجزیه 1 6102528 3 کارشناسی شیمی آلی 01 فرنوش فریدبد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته پنج شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (08:00 - 10:00)
شیمی تجزیه 3 6102532 3 کارشناسی شیمی آلی 01 جهانبخش قاسمی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (08:00 - 10:00)
شیمی تجزیه در محلول های غیر آبی 6102657 3 دکتری شیمی آلی 01 فرنوش فریدبد هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/08 (10:00 - 12:00)
کاربرد روش های محاسباتی در شیمی تجزیه 6102631 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 جهانبخش قاسمی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/21 (10:00 - 12:00)
ساختار و پیوند در ترکیبات معدنی 6102467 3 دکتری شیمی آلی 01 علیرضا بدیعی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00)
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 6102461 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 سپیده خویی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00)
شیمی و فناوری کامپوزیت های پلیمری 6102462 3 دکتری شیمی آلی 01 علی رضا شاکری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/29 (10:00 - 12:00)
واکنشگاه ها 6102405 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 احمد توسلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/19 (13:00 - 15:00)
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 کارشناسی شیمی آلی 01 علیرضا عباسی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00)
شیمی محیط زیست 6102552 2 کارشناسی شیمی آلی 01 علی رضا شاکری هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/29 (08:00 - 10:00)
طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرآیندها 6102638 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 علی طاهری نجف آبادی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/28 (10:00 - 12:00)
شیمی عمومی 1 6102396 3 کارشناسی شیمی آلی 01 احمد امیری هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 433 نتیجه
از 22