بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 581 نتیجه
از 30
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ریاضی عمومی 1 6102511 3 کارشناسی شیمی آلی 01 مهدی خواجه صالحانی هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (18:00 - 20:00) -
سنتز پیشرفته مواد آلی 6102427 3 دکتری شیمی آلی 01 ابراهیم کیان مهر | هرهفته (10:00 - 12:00) -
شیمی آلی فلزی پیشرفته 6102636 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 کامران اخباری | هرهفته (16:00 - 18:00) -
شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها 6102620 3 دکتری شیمی آلی 01 علی رضا شاکری | هرهفته (16:00 - 18:00) -
شیمی فیزیک آلی پیشرفته 6102397 3 دکتری شیمی آلی 01 مهدی قندی هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) -
مباحث پیشرفته در پلیمرها 6102624 3 دکتری شیمی آلی 01 سپیده خوئی هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
پدیده های انتقال پیشرفته 6102221 3 دکتری شیمی آلی 01 علی طاهری نجف آبادی | هرهفته (10:00 - 12:00) -
شیمی تجزیه 2 6102530 3 کارشناسی شیمی آلی 01 فرنوش فریدبد | هرهفته (10:00 - 12:00) -
متون علمی شیمی 6102553 2 کارشناسی شیمی آلی 01 فرنوش فریدبد هرهفته (08:00 - 10:00) -
کنترل فرآیند شیمیایی 6102640 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 احمد توسلی | هرهفته (08:00 - 10:00) -
شیمی و تکنولوژی پوشش و چسب 6102459 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 علی رضا شاکری هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) -
شیمی و تکنولوژی پوشش و چسب 6102459 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 سپیده خوئی هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) -
شیمی و فناوری پلیمرها 6102627 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 علی رضا شاکری هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) -
شیمی و فناوری پلیمرها 6102627 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 سپیده خوئی هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) -
شیمی مواد بهداشتی و آرایشی 6102565 3 کارشناسی شیمی آلی 01 افسانه زنوزی | هرهفته (10:00 - 12:00) -
شیمی فلزات واسطه 6102468 3 دکتری شیمی آلی 01 علی نعمتی خراط غازیانی | هرهفته (14:00 - 16:00) -
کروماتوگرافی 6102472 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 حسن سرشتی | هرهفته (08:00 - 10:00) -
مهندسی بلور 6102691 3 دکتری شیمی آلی 01 ژانت سلیمان نژاد | هرهفته (14:00 - 16:00) -
مبانی بلورشناسی 6102637 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 علیرضا عباسی | هرهفته (10:00 - 12:00) -
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 کارشناسی شیمی آلی 01 علیرضا عباسی هرهفته (08:00 - 10:00) -
نمایش 1 - 20 از 581 نتیجه
از 30