بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی مقاری

علی مقاری

علی مقاری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61113307
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زینب بیگلری محاسبات آغازین حالت‌های پایه و برانگیخته‌ی الکترونی گونه‌های بین ستاره‌ای +CH و +C2H دکتری دانلود 1393/06/25
زهرا خراسانی بررسی رفتار ترموفیزیکی محلول برخی مواد فعال سطحی با استفاده از مدل SAFT کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/13
روزیتا لقایی توسعه نظریه جنبشی سیالات چگال کارشناسی ارشد دانلود 1376
حسین مرادی‌نیکنام Thermodynamic regularities in associative and non-associative fluids using the PC-SAFT equation of state کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/14
بابااحمدی ابوذر مطالعه اثر دفریپرون بر روی پایداری ترمودینامیکی، ساختمان و عملکرد هموگلوبین انسان سالم و بتاتالاسمی کارشناسی ارشد
مهدی آتش زر محاسبه سطوح انرژی پتانسیل کمپلکس های واندروالسیBeH2-He، BeH2-Ne، P2-He وP2-Ne. کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/15
فرامرزی احسان نظریه اصطکاک در محاسبه ویسکوزیته سیالات : مدل SAFT کارشناسی ارشد
حامد احمدی بررسی تولید هماهنگ مرتبه بالا در سامانه 2+H و ایزوتوپ‌های آن تحت تپ‌های لیزری شدید فرو کوتاه دکتری دانلود 1395/06/09
فرجام نیا آذر محاسبات ab initio‎ سطح انرژی پتانسیل کمپلکس و اندروالسی N2-CO‎ کارشناسی ارشد
یگانه جبری آزاد محاسبه پارامترهای سینتیکی واکنش تجزیه حرارتی پلی یورتان با تکنیک ترموگراویمتری و پیرولیز- کروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد
افشین اسکندری مطالعه خواص تعادلی سیالات غیر قطبی با بکارگیری روش اختلال وهمچنین پتانسیل لنارد جونز به عنئان پتانسیل مرجع کارشناسی ارشد دانلود 1376
میترا آشوری محاسبه توابع میدان نیرو برای مولکول‌های دارویی با استفاده از روش‌های شیمی کوانتومی و بکارگیری آن‌ها در شبیه سازی برهم کنش با بافت هدف دکتری دانلود 94/03/27
میترا آشوری محاسبه‌ی مستقیم انرژی پتانسیل برهم کنش بین مولکولی گاز N2O خالص و مخلوط‌های گازی O2-CF4, N2-CF4 با استفاده از اصل حالت‌های متناظر کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/28
سعید اعتصامی نسب بررسی واکنشهای کاتالیزوری از دیدگاه علم سطح: واکنشهای رفورمینگ متان با بخار آب وسنتز متانول کارشناسی ارشد دانلود 1373
اسکندری افشین مطالعه خواص تعادلی سیالات غیر قطبی با بکارگیری روش اختلال وهمچنین پتانسیل لنارد جونز به عنئان پتانسیل مرجع کارشناسی ارشد
پاشایی میانجی الهام بررسی قاعده‌مندی های ترمودینامیکی در مایعات یونی با استفاده از معادلات حالات Extended-SAFT-BACK و hetro-SAFT-BACK کارشناسی ارشد
فرشته امامی مدل‌های ترمودینامیکی برای محصولات مواد انفجاری در دماها و فشارهای بسیار بالا کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
آیه امرانی توسعه مدل ترمودینامیکی SAFT در انحلال S2H و ‎2CO در محلول آبی آلکانول آمین‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/11
جلیلی امیرحسین توسعه روش وارونی در محاسبه خواص انتقالی گازهای غیرکروی و شبیه سازی دینامیک مولکولی خواص ترموفیزیکی
زنگنه نژاد امیرحسین روش‌های وارونی در محاسبه پتانسیل‌های موضعی و غیرموضعی کارشناسی ارشد
بخشنده امین تعمیم معادله حالت عام عبوری برای سیستمهای آیزینگ مانند و بررسی نظری اثر قدرت میدان الکتریکی بر کلوئیدهای قطبش پذیر
امرانی آیه توسعه مدل ترمودینامیکی SAFT در انحلال S2H و ‎2CO در محلول آبی آلکانول آمین‌ها کارشناسی ارشد
ابوذر بابااحمدی مطالعه اثر دفریپرون بر روی پایداری ترمودینامیکی، ساختمان و عملکرد هموگلوبین انسان سالم و بتاتالاسمی کارشناسی ارشد دانلود 1385
امین بخشنده تعمیم معادله حالت عام عبوری برای سیستمهای آیزینگ مانند و بررسی نظری اثر قدرت میدان الکتریکی بر کلوئیدهای قطبش پذیر دکتری دانلود 1391/09/29
گریوانی بنت الهدی محاسبات آغازین منحنی‌های انرژی پتانسیل الکترونی حالت‌های پایه و برانگیخته برخی کاتیون‌های هیدریدهای گازهای نادر و بررسی اثرات جفت-شدگی غیر آدیاباتیک و شدت انتقالات الکترونی
پزشکیان بهروز بررسی خواص پراکندگی با استفاده از پتانسیل جدیی مرتبه دوم کارشناسی ارشد
حقیقی بهزاد توسعه برخی نظریه های مکانیک اماری غیر تعادلی وتوابع انرژی پتانسیل بین مولکولی
حسن به نژاد ترمودینامیک آماری کوآنتومی فرایند های انتقالی کارشناسی ارشد دانلود 1371
الهام پاشایی میانجی بررسی قاعده‌مندی های ترمودینامیکی در مایعات یونی با استفاده از معادلات حالات Extended-SAFT-BACK و hetro-SAFT-BACK کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
بهروز پزشکیان بررسی خواص پراکندگی با استفاده از پتانسیل جدیی مرتبه دوم کارشناسی ارشد دانلود 1380
سعید پوراسد محاسبه ضرایب انتقالی و زمان آسایش سیالات از طریق نظریه انسکوگ اصلاح شده و مدل SAFT کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/15
میثم پورعلی خواص لایه‌ء میان فازی و محاسبه ضرایب نفوذ در نانو کانال‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1387
میثم پورعلی محاسبه خواص ترمودینامیکی سیالات ناهمگن محدود شده در نانوسیستم‌ها با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی غیر تعادلی دکتری دانلود 1393/06/30
سجاد تشرفی ساخت دستگاه و اندازه‌گیری ویسکوزیته گازهای Ar, CO, CO2, N2, O2‎ و بررسی اثر ویسکومغناطیس کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
امیرحسین جلیلی توسعه روش وارونی در محاسبه خواص انتقالی گازهای غیرکروی و شبیه سازی دینامیک مولکولی خواص ترموفیزیکی دکتری دانلود 1384
موسوی داودی جواد خواص تعادلی هیدروژن در چگالهای متوسط وپائین وحلالیت آن در آب کارشناسی ارشد
علیرضا حاج سید جوادی خواص ترمودینامیکی لایه‌ی میان فازی و نواحی توده‌ای سیالات با مدل بهینه شده IS کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/15
به نژاد حسن ترمودینامیک آماری کوآنتومی فرایند های انتقالی کارشناسی ارشد
قادر حسین زاده مطالعه آزمایشگاهی و نظری برهم کنش نانو ذرات ZnS و ZnO با پروتئین انسولین دکتری دانلود 1395/06/27
لیلا حسین زاده شهری برخی قاعده منیهای ترمودینامیکی سیالات هیدروکربنی وارائه معادله حالت جدید نوع واندروالسی کارشناسی ارشد دانلود 1380
زارعی حسینعلی ترمودینامیک آماری برخی مایعات کروی وغیرکروی کارشناسی ارشد
طیبه حسین نژاد محاسبه ضرایب انتقالی برخی از سیستمهای فیزیکی در نواحی چگالی های پایین, متوسط و بالا با استفاده از قانون حالت های متناظر دکتری دانلود 1386
بهزاد حقیقی توسعه برخی نظریه های مکانیک اماری غیر تعادلی وتوابع انرژی پتانسیل بین مولکولی دکتری دانلود 1378
مرمر حقیقی خمامی تاثیر ساختار زنجیر بر خواص ترمودینامیکی محلولهای دوتایی کوپلیمر کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/28
مجید حمزه لو خواص ترموفیزیکی تعادلی و غیر تعادلی هیدرو کربورهای زنجیری و مخلوط آنها دکتری دانلود 1390/04/20
فائقه خرمی فر بررسی اثر الکترون دهنده ها روی نگهدارنده کاتالیست زیگلرناتا کارشناسی ارشد دانلود 1386
قندی خشایار فرمولبندی جنبشی ترمودینامیک برگشت ناپذیر تابشی ـ ماده کارشناسی ارشد
رحمان خوشروی سقا تهیه تتراکلرید سیکیلون و بررسی سینتیکی فرآیندآن کارشناسی ارشد دانلود 1377
هادی دیارمند محاسبه‌ی خواص انتقالی گازهای فلزات قلیائی در دماهای بالا و چگالی پائین از طریق سطوح انرژی الکترونی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
مریم درگاهی بررسی خواص ترموفیزیکی سیالات کوانتومی کارشناسی ارشد دانلود 1382
مریم درگاهی خواص پراکندگی و نظریه جنبشی گازها برای پتانسیل‌های جدایی‌پذیر دکتری دانلود 1387/08/22
کاغذچی رامبد بررسی اثرات چگالی و فشار بر روی ضرایب ویسکوزیته سیالات مولکولی کارشناسی ارشد
خوشروی سقا رحمان تهیه تتراکلرید سیکیلون و بررسی سینتیکی فرآیندآن کارشناسی ارشد
لقایی رزیتا توسعه نظریه جنبشی سیالات چگال کارشناسی ارشد
زهرا رضائی بررسی نظری مایعات یونی با پایه کاتیونی ایمیدازولیوم ‎۱-بوتیل‎۳-متیل ایمیدازولیوم برومید و ‎۱-بوتیل‎۳-متیل ایمیدازولیوم یدید کارشناسی ارشد دانلود 90/11/30
حسینعلی زارعی ترمودینامیک آماری برخی مایعات کروی وغیرکروی کارشناسی ارشد دانلود 1374
امیرحسین زنگنه نژاد روش‌های وارونی در محاسبه پتانسیل‌های موضعی و غیرموضعی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
رضائی زهرا بررسی نظری مایعات یونی با پایه کاتیونی ایمیدازولیوم ‎۱-بوتیل‎۳-متیل ایمیدازولیوم برومید و ‎۱-بوتیل‎۳-متیل ایمیدازولیوم یدید کارشناسی ارشد
صفائی زهرا ارزیابی معادله SAFT برای سیالات قطبی و تجمعی از طریق بررسی برخی قاعده مندیهای ترمودینامیکی و معنی‌های وارونگی ژول - تامسون کارشناسی ارشد
فراهانی سارا محاسبه سطح انرژی پتانسیل Ar-H2 به روش ab initio کارشناسی ارشد
سرهنگیان سپیده نظریه آماری سیالات مشارکتی ( SAFT ) برای n - آلکانها و بررسی قاعده‌مندی آنها کارشناسی ارشد
مهسا ستاره مدل سازی رایانه‌ای تبدیل گازهای CH4 و CF4 به عنوان گازهای گلخانه‌ای در حضور N2 و O2 در پلاسماهای مورد استفاده در فرآیند قلم‌زنی نانوسیلیکون دکتری دانلود 1393/06/24
تشرفی سجاد ساخت دستگاه و اندازه‌گیری ویسکوزیته گازهای Ar, CO, CO2, N2, O2‎ و بررسی اثر ویسکومغناطیس کارشناسی ارشد
ناصر سید متین ترمودینامیک آماری تعادلی سیالات، بررسی واصلاح برخی معادلات حالت جدید - ترمودینامیک غیر تعادلی وشبیه سازی دینامیک مولکولی غیر تعادلی در فرآیند های نفوذ حرارتی واثر حرارتی نفوذ دکتری دانلود 1376
سپیده سرهنگیان نظریه آماری سیالات مشارکتی ( SAFT ) برای n - آلکانها و بررسی قاعده‌مندی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1384
احسان سروستانی Thermophysical behavior of some ionic aqueous solutions using SAFT modely کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
اعتصامی نسب سعید بررسی واکنشهای کاتالیزوری از دیدگاه علم سطح: واکنشهای رفورمینگ متان با بخار آب وسنتز متانول کارشناسی ارشد
پوراسد سعید محاسبه ضرایب انتقالی و زمان آسایش سیالات از طریق نظریه انسکوگ اصلاح شده و مدل SAFT کارشناسی ارشد
یگانگی سعید شبیه سازی دینامیک مولکولی فرآیند نفوذ حرارتی وبررسی اثر پتانسیلهای بین مولکولی بر روی آن
شهبازیان شانت تعیین نیروهای بین مولکولی با روش های Ab initio کارشناسی ارشد
شانت شهبازیان تعیین نیروهای بین مولکولی با روش های Ab initio کارشناسی ارشد دانلود 1380
صالح شهیدی مطالعه‌ی رفتار ترموفیزیکی مایعات یونی بر پایه‌ی کاتیون پیریدینیوم با استفاده از نسخه‌ی Hetero-SAFT-BACK کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
کمال صابریان تعیین خواص ترمودینامیکی گازهای غیرکروی در دانسیته بالا کارشناسی ارشد دانلود 1374
صادقی صادق مطالعه رفتار ترمودینامیکی برخی گازها در حلالها و استخراج ثابتهای هنری کارشناسی ارشد
صادق صادقی مطالعه رفتار ترمودینامیکی برخی گازها در حلالها و استخراج ثابتهای هنری کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
مریم سادات صادقی نظریه‌ی آماری سیالات تجمعی SAFT ، در تعیین سرعت صوت سیالات غیرقطبی کارشناسی ارشد دانلود 1384
عبدالباقی صحنه محاسبه خواص مرتبه اول و دوم ترمودینامیکی سیالات تجمعی در فشارهای بالا و ناحیه بحرانی با استفاده از مدل SAFT کارشناسی ارشد
نهضت صفایی بررسی مکانیک کوانتومی پراکندگی اتمها از سطح جامدات و شبیه‌سازی دینامیک مولکولی برهم‌کنش سطح سیال دکتری دانلود 1394/07/08
زهرا صفائی ارزیابی معادله SAFT برای سیالات قطبی و تجمعی از طریق بررسی برخی قاعده مندیهای ترمودینامیکی و معنی‌های وارونگی ژول - تامسون کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد علی صفر پور خواص تعادلی سیستم های گازی با تقارن کروی در دانسیته های متوسط کارشناسی ارشد دانلود 1371
فاطمه ضیامجیدی ارائه مدل‌های ترمودینامیکی برای مطالعه رفتار ترموفیزیکی نواحی توده‌ای و میان فازی مایعات یونی دکتری دانلود 1392/06/31
مهناز طیاری مطالعه رفتار ترموفیزیکی محلول های مواد فعال سطحی در آب کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/03
حسین نژاد طیبه محاسبه ضرایب انتقالی برخی از سیستمهای فیزیکی در نواحی چگالی های پایین, متوسط و بالا با استفاده از قانون حالت های متناظر
نادر طهماسبی تعمیم پتانسیل های جدایی پذیر در نظریه پراکندگی و خواص ترمودینامیکی تعـادلـی و غیـرتـعـادلـی دکتری دانلود 1384
صحنه عبدالباقی محاسبه خواص مرتبه اول و دوم ترمودینامیکی سیالات تجمعی در فشارهای بالا و ناحیه بحرانی با استفاده از مدل SAFT کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/16
مهدی عسگری شبیه‌سازی فرایند ذوب و تشکیل نانوخوشه‌های دوفلزی مس-نقره و سدیم-پتاسیم دکتری دانلود 1393/03/07
حاج سید جوادی علیرضا خواص ترمودینامیکی لایه‌ی میان فازی و نواحی توده‌ای سیالات با مدل بهینه شده IS کارشناسی ارشد
ضیامجیدی فاطمه ارائه مدل‌های ترمودینامیکی برای مطالعه رفتار ترموفیزیکی نواحی توده‌ای و میان فازی مایعات یونی
کارگرجهرمی فاطمه شدت خطوط طیفی در جهش های الکترونی - ارتعاشی و بررسی اثرات جفـت شـدگـی H-T کارشناسی ارشد
میرحسینی طباطبائی فاطمه شبیه‌سازی دینامیک مولکولی سیال لنارد- جونز و محاسبه ضریب دوم ویریال ویسکوزیته کارشناسی ارشد
خرمی فر فائقه بررسی اثر الکترون دهنده ها روی نگهدارنده کاتالیست زیگلرناتا کارشناسی ارشد
احسان فرامرزی نظریه اصطکاک در محاسبه ویسکوزیته سیالات : مدل SAFT کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/27
احسان فرامرزی مطالعه خواص میان لایه‌ای سیالات ناهمگن (مایعات یونی) بر اساس نظریه تابعی چگالی و معادله حالت SAFT - VR دکتری دانلود 1395/11/20
سارا فراهانی محاسبه سطح انرژی پتانسیل Ar-H2 به روش ab initio کارشناسی ارشد دانلود 1384
آذر فرجام نیا محاسبات ab initio‎ سطح انرژی پتانسیل کمپلکس و اندروالسی N2-CO‎ کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/03
امامی فرشته مدل‌های ترمودینامیکی برای محصولات مواد انفجاری در دماها و فشارهای بسیار بالا کارشناسی ارشد
نفیسه فرهادیان شبیه سازی دینامیک مولکولی فرآیند نفوذ درکریستال پروتئینی لیزوزیم دکتری دانلود 1389/12/18
لیلا فومژی محاسبه تعادلات فلزی ومعادلات حالت N2 و برخی هیدروکربنها و مخلوطهای آنها کارشناسی ارشد دانلود 1383
خشایار قندی فرمولبندی جنبشی ترمودینامیک برگشت ناپذیر تابشی ـ ماده کارشناسی ارشد دانلود 1373
فاطمه کارگرجهرمی شدت خطوط طیفی در جهش های الکترونی - ارتعاشی و بررسی اثرات جفـت شـدگـی H-T کارشناسی ارشد دانلود 1383
نسترن کاظمی بررسی مشتقات اول و دوم خواص ترمودینامیکی و قاعده‌مندی‌ها در سیالات زنجیری با بکارگیری مدل SAFT-VR‎ کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/16
رامبد کاغذچی بررسی اثرات چگالی و فشار بر روی ضرایب ویسکوزیته سیالات مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدحسین کریمی جعفری محاسبات سطوح انرژی پتانسیل توسعه یافته کمپلکس های و اندروالسی و خواص ترموفیزیکی آنها ( کاربرد در نیتروژن و فلوئور) دکتری دانلود 1386
محمد حسین کریمی جعفری محاسبات ab-initio برای سطوح انرژی پتانسیل کارشناسی ارشد دانلود 1382
صابریان کمال تعیین خواص ترمودینامیکی گازهای غیرکروی در دانسیته بالا کارشناسی ارشد
سعید یگانگی شبیه سازی دینامیک مولکولی فرآیند نفوذ حرارتی وبررسی اثر پتانسیلهای بین مولکولی بر روی آن دکتری دانلود 1379
آزاد یگانه جبری محاسبه پارامترهای سینتیکی واکنش تجزیه حرارتی پلی یورتان با تکنیک ترموگراویمتری و پیرولیز- کروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد دانلود 1384/11/09
بنت الهدی گریوانی محاسبات آغازین منحنی‌های انرژی پتانسیل الکترونی حالت‌های پایه و برانگیخته برخی کاتیون‌های هیدریدهای گازهای نادر و بررسی اثرات جفت-شدگی غیر آدیاباتیک و شدت انتقالات الکترونی دکتری دانلود 1394/07/08
رزیتا لقایی توسعه نظریه جنبشی سیالات چگال کارشناسی ارشد دانلود 1376
حسین زاده شهری لیلا برخی قاعده منیهای ترمودینامیکی سیالات هیدروکربنی وارائه معادله حالت جدید نوع واندروالسی کارشناسی ارشد
فومژی لیلا محاسبه تعادلات فلزی ومعادلات حالت N2 و برخی هیدروکربنها و مخلوطهای آنها کارشناسی ارشد
آشوری میترا محاسبه‌ی مستقیم انرژی پتانسیل برهم کنش بین مولکولی گاز N2O خالص و مخلوط‌های گازی O2-CF4, N2-CF4 با استفاده از اصل حالت‌های متناظر کارشناسی ارشد
آشوری میترا محاسبه توابع میدان نیرو برای مولکول‌های دارویی با استفاده از روش‌های شیمی کوانتومی و بکارگیری آن‌ها در شبیه سازی برهم کنش با بافت هدف دکتری
پورعلی میثم خواص لایه‌ء میان فازی و محاسبه ضرایب نفوذ در نانو کانال‌ها کارشناسی ارشد
پورعلی میثم محاسبه خواص ترمودینامیکی سیالات ناهمگن محدود شده در نانوسیستم‌ها با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی غیر تعادلی دکتری
حمزه لو مجید خواص ترموفیزیکی تعادلی و غیر تعادلی هیدرو کربورهای زنجیری و مخلوط آنها
همزه لو مجید ویسکوزیته گازها در چگالیهای متوسط و پائین کارشناسی ارشد
وحدت محب ملکی پیش بینی خواص ترموفیزیکی سیالات درحضور پتانسیل های چند یوکاوایی کارشناسی ارشد دانلود 1385
وحدت محب ملکی بررسی خواص پراگندگی کوانتومی سیستمهای چند جسمی در حضور پتانسیلهای غیر موضعی جدایی پذیر و خواص مکانیک آماری آنها دکتری دانلود 1394/03/27
وفایی محسن تصحیحات کوانتمی معادلات سینتیکی در چگالیهای متوسط کارشناسی ارشد
مژده محمدپور محاسبه خواص انتقالی گازهای نیتروژن، اکسیژن و مخلوط دوتایی آنها در دماهای بالا و چگالی پائین با استفاده از حالت های الکترونی مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
کریمی جعفری محمدحسین محاسباتab initio سطوح انرژی پتانسیل توسعه یافته کمپلکس ها و اندروالسی و خواص ترموفیزیکی آنها (کاربرد در نیتروژن و فلوِئور
کریمی جعفری محمدحسین محاسبات سطوح انرژی پتانسیل توسعه یافته کمپلکس های و اندروالسی و خواص ترموفیزیکی آنها ( کاربرد در نیتروژن و فلوئور)
کریمی جعفری محمد حسین محاسبات ab-initio برای سطوح انرژی پتانسیل کارشناسی ارشد
صفر پور محمد علی خواص تعادلی سیستم های گازی با تقارن کروی در دانسیته های متوسط کارشناسی ارشد
فاطمه میرحسینی طباطبائی شبیه‌سازی دینامیک مولکولی سیال لنارد- جونز و محاسبه ضریب دوم ویریال ویسکوزیته کارشناسی ارشد دانلود 1387
درگاهی مریم بررسی خواص ترموفیزیکی سیالات کوانتومی کارشناسی ارشد
درگاهی مریم خواص پراکندگی و نظریه جنبشی گازها برای پتانسیل‌های جدایی‌پذیر
حقیقی خمامی مرمر تاثیر ساختار زنجیر بر خواص ترمودینامیکی محلولهای دوتایی کوپلیمر کارشناسی ارشد
صادقی مریم سادات نظریه‌ی آماری سیالات تجمعی SAFT ، در تعیین سرعت صوت سیالات غیرقطبی کارشناسی ارشد
محمدپور مژده محاسبه خواص انتقالی گازهای نیتروژن، اکسیژن و مخلوط دوتایی آنها در دماهای بالا و چگالی پائین با استفاده از حالت های الکترونی مولکولی کارشناسی ارشد
مریم منصوری کرمانی بررسی نظری رفتار کوانتومکانیکی اتم‌ها و الکترون‌های محبوس شده در نانو حفره‌ها دکتری دانلود 1395/12/23
آتش زر مهدی محاسبه سطوح انرژی پتانسیل کمپلکس‌های و اندروالسی P2 - He‎ ،BeH2 - Ne‎ ،BeH2 - He‎ و P2 - Ne‎. کارشناسی ارشد
آتش زر مهدی محاسبه سطوح انرژی پتانسیل کمپلکس های واندروالسیBeH2-He، BeH2-Ne، P2-He وP2-Ne. کارشناسی ارشد
عسگری مهدی شبیه‌سازی فرایند ذوب و تشکیل نانوخوشه‌های دوفلزی مس-نقره و سدیم-پتاسیم
ستاره مهسا مدل سازی رایانه‌ای تبدیل گازهای CH4 و CF4 به عنوان گازهای گلخانه‌ای در حضور N2 و O2 در پلاسماهای مورد استفاده در فرآیند قلم‌زنی نانوسیلیکون
طیاری مهناز مطالعه رفتار ترموفیزیکی محلول های مواد فعال سطحی در آب کارشناسی ارشد
جواد موسوی داودی خواص تعادلی هیدروژن در چگالهای متوسط وپائین وحلالیت آن در آب کارشناسی ارشد دانلود 1377
طهماسبی نادر تعمیم پتانسیل های جدایی پذیر در نظریه پراکندگی و خواص ترمودینامیکی تعـادلـی و غیـرتـعـادلـی
سید متین ناصر ترمودینامیک آماری تعادلی سیالات، بررسی واصلاح برخی معادلات حالت جدید - ترمودینامیک غیر تعادلی وشبیه سازی دینامیک مولکولی غیر تعادلی در فرآیند های نفوذ حرارتی واثر حرارتی نفوذ
کاظمی نسترن بررسی مشتقات اول و دوم خواص ترمودینامیکی و قاعده‌مندی‌ها در سیالات زنجیری با بکارگیری مدل SAFT-VR‎ کارشناسی ارشد
ابراهیم نعمتی کنده عنوان به انگلیسی: Application of the classical kinetic theory in calculation of the transport properties of hydrocarbonic fluids and their mixtures and extension of the quantum kinetic theory in calculation of the transport properties of atom-diatom systems دکتری دانلود 1395/07/04
فرهادیان نفیسه شبیه سازی دینامیک مولکولی فرآیند نفوذ درکریستال پروتئینی لیزوزیم
دیارمند هادی محاسبه‌ی خواص انتقالی گازهای فلزات قلیائی در دماهای بالا و چگالی پائین از طریق سطوح انرژی الکترونی کارشناسی ارشد
مجید همزه لو ویسکوزیته گازها در چگالیهای متوسط و پائین کارشناسی ارشد دانلود 1375
محب ملکی وحدت بررسی خواص پراگندگی کوانتومی سیستمهای چند جسمی در حضور پتانسیلهای غیر موضعی جدایی پذیر و خواص مکانیک آماری آنها دکتری
محب ملکی وحدت پیش بینی خواص ترموفیزیکی سیالات درحضور پتانسیل های چند یوکاوایی کارشناسی ارشد
محسن وفایی تصحیحات کوانتمی معادلات سینتیکی در چگالیهای متوسط کارشناسی ارشد دانلود 1378

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر مقاری پژوهشی 61113307 طبقه دوم دانشکده شیمی
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک کوانتومی پیشرفته 6102668 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
ریاضیات در شیمی فیزیک 6102634 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
ترمودینامیک و مکانیک آماری غیرتعادلی 6102669 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مکانیک کوانتومی پیشرفته 6102668 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
ریاضیات در شیمی فیزیک 6102634 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
ترمودینامیک و مکانیک آماری غیرتعادلی 6102669 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
ریاضیات در شیمی فیزیک 6102634 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ترمودینامیک و مکانیک آماری غیرتعادلی 6102669 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مکانیک کوانتومی پیشرفته 6102668 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ریاضیات در شیمی فیزیک 6102634 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ترمودینامیک و مکانیک آماری غیرتعادلی 6102669 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مکانیک کوانتومی پیشرفته 6102668 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1395
ترمودینامیک غیرتعادلی 6102076 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/16 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
ترمودینامیک آماری 1 6102074 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/16 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 14 نتیجه
از 1