بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین مهدوی

حسین مهدوی

حسین مهدوی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112725
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهدی امیرصادقی تهیه پلیمرهای وینیلی پرشاخه با استفاده از کمپلکس مس (3+) و بررسی خواص ویژه آن دکتری
فیروز قنبری فرمولاسیون و ساخت رنگهای کنترل امواج الکترومغناطیسی در نواحی طیفی مرئی،مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز حرارتی کارشناسی ارشد
ایسان اسدی تهیه بررسی یک نمونه غشاءبر پایه پلی سولفون و MOFجهت فرآیند نانو فیلتراسیون کارشناسی
امنه اصغرزاده نانو کامپوزیت پلی بوتادی ان – پیوند- پلی استایرن نانو کلی : تهیه، شناسایی و کاربرد کارشناسی ارشد
عفت درین سنتز و بررسی خواص تعلیق کننده های یونی بر پایه پلی آکریل آمید کارشناسی ارشد
مجتبی عنایتی نوک بررسی ارتباط ساختار و خواص و ریز ساختار پلی پروپیلن با مقاومت ضربه بالا با تاکید بر برخی روش های نوین جزء به جزء کردن پلیمر دکتری
رهام قنبری اصلاح غشای پلی وینیل دی فلوراید توسط نانو ذرات آبدوست سیسلیسیم به منظور جداسازی مخلوط آب و روغن کارشناسی ارشد
ماریا حاجی زاده تمرین وپژوهش وتهیه گزارش کارشناسی
پیام هاشمی تهیه و کاربرد کاتالیزور ناهمگن پالادیوم بر پالادیوم بر پایه بستر پلیمری جهت انجام واکنش سوزوکی-میارا کارشناسی ارشد
علی اکبر حیدری تهیه و بررسی بسترهای غشایی مقاوم به حلال با استفاده از پلیمرهای ناسازگار پلی اتیلن با دانسیته بالا-پلی استایرن دکتری
محمد تقی حسین زاده سنتز پلیمر پرشاخه و کاربرد آن در اصلاح سطح و بهبود غشای پلی اتر سولفون در فرایند نانو فیلتراسیون دکتری
سعید ایران پور سنتز سورفکتانت پلی استری محلول در آب بر پایه پلی اتیلن گلیکول و بررسی خواص وعملکرد آن در پلیمریزاسیون امولسیونی کارشناسی ارشد
محمدامین کراچیان ساخت غشایPVDF با ماتریکس مختلط و استفاده از مخلوط دوگانه نانو ذرات ZnO، GO، SiO2 برای جداسازی مخلوط های آب و روغن کارشناسی ارشد
فاطمه خادمی پروژه کارشناسی کارشناسی
زهرا خاکپور یک غشای نانو فیلتراسیون – سست جدید مبتنی بر لایه پلی دوپامین روی غشای اولترافیلتراسیون پلی اترسولفون کارشناسی ارشد
پیمان خدائی کهریز سنتز و بررسی خواص پلی آنیلین گرافت شده با گرافن اصلاح شده برای اصلاح خواص پلی آنیلین کارشناسی ارشد
سارا خسروآبادی تمرین وپژوهش وتهیه گزارش کارشناسی
علیرضا مرندی ساخت غشای نانوفیلتراسیون آلیاژی از پلی سولفون و پلی اترسولفون به منظور جداسازی رنگینه از محلول آبی کارشناسی ارشد
مهدی محمودیان اصلاح غشاهای نانوفیلتراسیون پلی سولفون به روش آلیاژ کردن با استفاده از ATRP دکتری
بیتا محمدی تهیه و بررسی خواص شبکه های پلیمری درهم رفته بر پایه ژلاتین و پلی( آکریل آمید) از طریق فرآیند شیمیایی کارشناسی ارشد
علی رضا محمدزاده تهیه و کاربرد غشاء های پلیمری بر پایه پلی سولفون جهت انجام فرایند نا نوفیلتراسیون کارشناسی
حسین مولوی تهیه غشا ماتریس مختلط بر پایه چارچوب های فلزی – آلی عامل دار شده/ پلی اتر سولفون و کاربرد آن در جداسازی CO2 / CH4. کارشناسی ارشد
محسن مصلحی تهیه و بررسی غشاهای میکرو و نانو فیلتراسیون بر پایه ی بستر نانو الیافی پلی یورتان از طریق پلیمریزاسیون بین سطحی دکتری
محسن مصلحی تهیه غشای نانو فیلتراسیون با شار بالا از طریق پلیمریزاسیون بین سطحی بر روی زیرلایه نانو الیافی پلی اتیلن ترفتالات به منظور نمک زدایی از آب کارشناسی ارشد
کیمیا نانکلی زیست نانوکامپوزیت های هیبریدی پلی (وینیل الکل) نانو بلور نشاسته/ نانورس: تهیه و بررسی ارتباط ساختار-خواص کارشناسی ارشد
پگاه نوروزی افزایش خواص ابرخازن های بر پایه پلی آنیلین با استفاده از گرافن اکسید و نانو ذرات اکسید فلزی کارشناسی ارشد
اکرم رحیمی غشاهای کاتالیستی پلیمری بر پایه نانولوله های کربنی-نانو ذرات فلزی : تهیه ، شناسایی وکاربرد کارشناسی ارشد
عذرا رحمانی نانوکامپوزیت های پلی آکریل آمید بر پایه اکسید گرافن: تهیه و بررسی خواص دکتری
فریبا رزمی تهیه و بررسی خواص غشا نانوفیلتراسیون پلی یورتانی بر پایة استفاده از پلی استر پلی ال های پرشاخه کارشناسی ارشد
مهدی رضائی تهیه غشای فتوکاتالیستی بر پایه PVDF با استفاده از N-doped Tio2 بهبود یافته با اکسید گرافن برای واکنشهای سوزوکی کارشناسی ارشد
حسین روح بخش تهیه غشای پلی اترسولفون حاوی نانو ذرات گرافن اکسید اصلاح شده با پلی (N –ایزوپروپیل اکریل آمید) به منظور کاربرد در تصفیه پساب کارشناسی ارشد
راضیه صحرائی تهیه و کاربرد بستر پلی اتیلنی حاوی نانوذرات پالادیوم به عنوان کاتالیست موثر در واکنش ها ی کوپلینگ کربن- کربن و اکسایش الکل ها کارشناسی ارشد
سیدمحمدپارسا صدیقی شیرازی تهیه نانو کامپوزیت های پلیمری به جهت جداسازی رنگدانه های آلی موجود در محیط آبی کارشناسی
فرید شیخ حسنی اصلاح غشاء PVDFبا استفاده از پلی استر پرشاخه براساس تکنیک کامپوزیت نازک لایه (TFC)به منظور تهیه نانو فیلیتر و بهبود خواص آبدوستی آن کارشناسی ارشد
آناهیتا طایفی پلی آنیلین های رسانا کارشناسی
بهمن ترابی نژاد سنتز و بررسی کوپلیمرهای سه قطعه ای ... کارشناسی ارشد
مصطفی زمانی رودبارکی تهیه نانوکامپوزیت های پلی وینیل الکل – گرافن اکسید و بررسی خواص اشتعال پذیری آنها کارشناسی ارشد
پژمان زرآبادی پور فرمولاسیون وساخت رنگهای کنترل امواج کارشناسی ارشد
نازنین زینلی پور تهیه و کاربرد غشای توخالی ماتریس مخلوط PVDF/PVDF-g-PVP/TiO2 کارشناسی ارشد
مهری اباذری تهیه و بررسی فعالیت فوتوکاتالیزی غشای نانوکامپوزیتی اصلاح شده با کوانتوم دات ها دکتری 1401/9/13
امنه اصغرزاده نانو کامپوزیت پلی بوتادی ان – پیوند- پلی استایرن نانو کلی : تهیه، شناسایی و کاربرد کارشناسی ارشد 1398/6/25
داود امینی تهیه نانو غشاء پی وی دی اف بوسیله الکتروریسی و کاربرد ان در باتری های ثانویه کارشناسی ارشد 1394/12/11
رضا بافکاری بررسی ارتباط ساختار - خواص در نانوکامپوزیت های نور(یو-وی)پخت برپایه ژلاتین کارشناسی ارشد 1391/6/28
فاطمه جهانگیری سنتز و شناسایی نانو کامپوزیت سه گانه و هوشمند بر پایه پلی تیوفن - اکسید آهن - گرافن اکساید: موادالکترو کرومیک پلیمری و جاذب رادار کارشناسی ارشد 1397/11/30
معراج جوافشان ویشکائی اصلاح سطح نانوذرات اکسید آهن بوسیله پلیمر هوشمند پلی دی متیل آمینو اتیل متاکریلات جهت استفاده به عنوان جزئ کشنده در فرآیند اسمز مستقیم کارشناسی ارشد 1398/7/6
ماریا حاجی زاده تهیه و شناسایی غشاهای کاتالیستی بر پایه پلی اتر سولفون حاوی متالوفتالوسیانین ها برای اکسایش هوازی الکل ها کارشناسی ارشد 1395/12/7
علی اکبر حیدری تهیه و بررسی بسترهای غشایی مقاوم به حلال با استفاده از پلیمرهای ناسازگار پلی اتیلن با دانسیته بالا-پلی استایرن دکتری 1400/11/20
حسن حسینی تهیه وکاربرد نانو کامپوزیتهای اپوکسی رزین / CNT پوشش داده شده با فلزات مغناطیسی جهت جذب امواج الکترومغناطیسی در محدود? امواج مایکروویو و انعکاس مادون قرمز حرارتی دکتری 1397/2/16
فرزاد حسینی استفاده از مخلوط پلی اترسولفون و ترموپلاستیک پلی اورتان به منظور ساخت غشاء نانوفیلتراسیون کارشناسی ارشد 1401/11/18
آتوسا حقیقی زاده تهیه نانوسوسپانسیون داروئی ایپوبروفن به روش کریستالیزاسیون غیر حلال با استفاده از غشای الیاف توخالی دکتری 1401/1/31
زهرا خاکپور یک غشای نانو فیلتراسیون – سست جدید مبتنی بر لایه پلی دوپامین روی غشای اولترافیلتراسیون پلی اترسولفون کارشناسی ارشد 1399/4/3
جواد خدابخشی بهبود خواص فیزیکی و ضدخوردگی پوشش های نانو کامپوزیت بر پایه اپوکسی با استفاده از نانوذرات سیلیکای اصلاح شده دکتری 1397/10/17
جواد خدابخشی بهبود خواص فیزیکی و ضدخوردگی پوشش‏ های نانو کامپوزیت بر پایه اپوکسی با استفاده از نانوذرات سیلیکای اصلاح شده دکتری دانلود 1397/10/17
پیمان خدایی کهریز سنتز و بررسی خواص پلی آنیلین گرافت شده با گرافن اصلاح شده برای اصلاح خواص پلی آنیلین کارشناسی ارشد 1394/10/15
سارا خسروابادی " اصلاح و ارتقای عملکرد غشائ نانوفیلتراسیون پلی اتر سولفون در جداسازی فلزات کارشناسی ارشد 1395/12/7
اکرم رحیمی غشاهای کاتالیستی پلیمری بر پایه نانولوله های کربنی-نانو ذرات فلزی : تهیه ، شناسایی وکاربرد کارشناسی ارشد 1392/10/16
اکرم رحیمی تهیه و بررسی غشاهای نانوکامپوزیتی پلی وینیلیدن فلوئوراید / اکسید گرافن اصلاح شده دکتری 1397/10/12
معصومه رستمیان تهیه و شناسایی غشا لایه نازک کامپوزیتی نانو فیلتراسیون مقاوم به حلال بر پایه خود آرایی لایه به لایه پلی الکترولیت-گرافن اکساید بر پایه ساپورت پلی اکریلونیتریل کارشناسی ارشد 1397/11/9
مهدی رضایی تهیه غشای فتوکاتالیستی بر پایه PVDF با استفاده از N-doped Tio2 بهبود یافته با اکسید گرافن برای واکنشهای سوزوکی کارشناسی ارشد 1397/6/27
سمیه رنجبرکلهرودی اکسایش مستقیم بنزن به فنول در راکتور غشایی پلیمری کاتالیتیکی دکتری 1399/6/29
حسین روح بخش تهیه غشای پلی اترسولفون حاوی نانو ذرات گرافن اکسید اصلاح شده با پلی (N –ایزوپروپیل اکریل آمید) به منظور کاربرد در تصفیه پساب کارشناسی ارشد 1402/6/19
معصومه زائر کاظمین تهیه و شناسایی غشای الترافیلتراسیون بر پایه نانوالیاف پلی آمیدی به منظور جداسازی مخلوط آب و روغن کارشناسی ارشد 1402/6/29
پژمان زرآبادی پور فرمولاسیون وساخت رنگهای کنترل امواج کارشناسی ارشد 1386/11/21
نازنین زینلی پور تهیه و کاربرد غشای توخالی ماتریس مخلوط PVDF/PVDF-g-PVP/TiO2 کارشناسی ارشد 1400/6/20
نیلوفر سریری پروانی تهیه و بررسی غشاهای شبکه آمیخته بر پایه پلی اتر سولفون و نانو ذرات چهارچوب آلی- فلزی به منظور دفع رنگ در محلول های آبی. کارشناسی ارشد 1402/5/8
حسن صالحی تهیه غشاهای هوشمند اسمز مستقیم با استفاده از کوپلیمر های پیوندی حساس به محرکهای طبیعی دکتری 1399/9/16
راضیه صحرایی تهیه و کاربرد بستر پلی اتیلنی حاوی نانوذرات پالادیوم به عنوان کاتالیست موثر در واکنش ها ی کوپلینگ کربن- کربن و اکسایش الکل ها کارشناسی ارشد 1392/6/31
رهام قنبری اصلاح غشای پلی وینیل دی فلوراید توسط نانو ذرات آبدوست سیسلیسیم به منظور جداسازی مخلوط آب و روغن کارشناسی ارشد 1401/3/25
مهدی قنبرلو سنتز کرومنو ]3،4-b [ فورو ]3،2-d [ پیریدین ها کارشناسی ارشد 1399/6/31
نسترن کاظمی زنجانی بررسی مشتقات اول و دوم خواص ترمودینامیکی و قاعده مندیها در سیالات زنجیری... کارشناسی ارشد 1387/11/16
محمدامین کراچیان ساخت غشایPVDF با ماتریکس مختلط و استفاده از مخلوط دوگانه نانو ذرات ZnO، GO، SiO2 برای جداسازی مخلوط های آب و روغن کارشناسی ارشد 1400/9/24
میلاد کرمی ساخت غشای نانوفیلتراسیون پلی سولفون مقاوم در برابر حلال آلی کارشناسی ارشد 1400/9/3
رضا کریمی اصلاح غشا پلی سولفون توسط نانو ذرات آبدوست بور نیترید تیتانیوم دی اکسید به منظور جداسازی آب و رنگ کارشناسی ارشد 1402/6/19
کریمه کریمی تهیه غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی سولفون اصلاح شده برای حذف فلزات سنگین کارشناسی ارشد 1395/12/7
محمد کریمی‌راد سنتز و بررسی خواص کوپلیمرهای پلی بوتیلن سوکسینات جهت تهیه فیلم های زیست تخریب پذیر کارشناسی ارشد 1398/6/26
سمیه محمدی تهیه و شناسایی نانوفیبرهای پلی وینیایدین فلوئوراید گرافیت اصلاح شده با پلی متیل متاکریلات دکتری 1391/7/15
فرشته مرادی گرکانی تهیه و ارزیابی کارایی غشاهای ماتریس مختلط دو و سه جزئی حاوی پلی اتر سولفون چارچوب فلزی- آلی Zn3(tp)4?, 4H2O?n ??و نانوذرات نامتخلخل سیلیکا در جداسازی کربن دی اکسید و متان دکتری 1397/6/26
مهیار مرادمند ساخت و ارزیابی خواص کامپوزیت بدون چسب از بقایای درخت نخل خرما کارشناسی ارشد 1401/11/26
علیرضا مرندی ساخت غشای نانوفیلتراسیون آلیاژی از پلی سولفون و پلی اترسولفون به منظور جداسازی رنگینه از محلول آبی کارشناسی ارشد 1401/11/18
محسن مصلحی تهیه و بررسی غشاهای میکرو و نانو فیلتراسیون بر پایه ی بستر نانو الیافی پلی یورتان از طریق پلیمریزاسیون بین سطحی دکتری 1399/10/6
ماهان مقدم امکان سنجی تولید پلاستیک زیست تخریب پذیر از زیست توده کارشناسی ارشد 1400/6/30
سیده سعیده منصوری فر تهیه و کاربرد غشا کامپوزیتی بر پایه پلی آمید – نانوذرات پالادیوم به عنوان غشا کاتالیستی در واکنش جفت شدن سوزوکی کارشناسی ارشد 1393/11/26
فاطمه مهدوی ساخت فوم چوب دوست دار محیط زیست از الیاف صنعتی به همراه ضایعات تخته فیبر و کارتن باطله کارشناسی ارشد 1399/7/28
سیده‌محدثه موسوی تهیه و شناسایی لایه نازک نانوکامپوزیتی پلی اوره /گرافن اکساید اصلاح شده بر روی ساپورت پلی آکریلو نیتریل: غشاهای مقاوم به حلال کارشناسی ارشد 1398/6/24
زهرا نادی زاده تهیه و بررسی غشاهای نانوکامپوزیتی پلی اترسولفون اصلاح شده با مواد یون دو قطبی ای ( زویتریونی) دکتری 1399/11/28
محمد نظرزاده بررسی فرایند جذب پلی الکترولیت های آمفوتری بر سطوح باردار:کلاس جدیدی از لخته سازهای زیست سازگار کارشناسی ارشد 1390/7/10
فرزان نیل فروشان شهشهانی جداسازی لیتیوم از آب توسط غشای نانوفیلتراسیون کارشناسی ارشد 1402/2/30
پگاه نوروزی افزایش خواص ابرخازن های بر پایه پلی آنیلین با استفاده از گرافن اکسید و نانو ذرات اکسید فلزی کارشناسی ارشد 1398/7/2
سمیه نوروزی یان لکوان تهیه و اصلاح آبدوستی غشای الترافیلتراسیون بر پایه نایلون 6 به وسیله کو پلیمر اکریل آمید-مالییک انیدرید کارشناسی ارشد 1394/10/5
یوسف زاده احسان تهیه غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم در برابر حلال از طریق انجام واکنش تشکیل پیوند کربن - کربن بر روی پلی سولفون کارشناسی ارشد
لیلا احمدیان علم سنتز و شناسایی غشاهای نانوکامپوزیتی پلیمری تبادل پروتون برای کاربرد در پیل سوختی پلیمری دکتری 1394/12/11
الهه احمدی فیجانی ساخت و به کارگیری غشاهای کامپوزیتی ماتریس مختلط بر پایه پلی وینیلدن فلوراید به منظور جداسازی گاز هلیوم دکتری 1394/11/27
الهه احمدی فیجانی سنتز شناسایی و کاربرد پلی ایمید پرشاخه در تهیه غشاهای پلیمری کارشناسی ارشد 1390/6/30
سعید ایران پور سنتز سورفکتانت پلی استری محلول در آب بر پایه پلی اتیلن گلیکول و بررسی خواص وعملکرد آن در پلیمریزاسیون امولسیونی کارشناسی ارشد 1388/8/23
فاطمه اردشیری اصلاح آب دوستی غشای پلی اثرسولفون (PES) با استفاده از کوپلیمر استایرن- مالئیک انیدرید(SMA) بهیودیافته با دی اتانول آمین کارشناسی ارشد 1393/11/4
وحید اروج پور بررسی و سنتز آلدوکسیم و کتوکسیم‌ها در استخراج مس از لیچ لیکور کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/08
یگانه جبری آزاد محاسبه پارامترهای سینتیکی واکنش تجزیه حرارتی پلی یورتان با تکنیک ترموگراویمتری و پیرولیز- کروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد
شراره السادات آسیایی صحنه انتقال شیشه‌ای در نانو کامپوزیتهای پلیمری: بررسی اثر اتصالات عرضی و حضور نانو ذرات بر دامنه حرکات بخشی (سگمنتی) کارشناسی ارشد دانلود 1387
حسین اسدالهی طاهری سولفوناسیون پلی اتر سولفون کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/14
زیرک زاده افروز سنتز و شناسایی و کار برد گونه های جدید پلی اکریل آمید بهبود یافته حامل گروه ایمین در واکنش هک کارشناسی ارشد
محمد اکبری استفاده از نانو ذره بوهمیت عامل دار شده در غشاهای نانوفیلتراسیون کارشناسی ارشد 1396/7/11
سعید اکبری شاد تصحیح, ترجمه و شرح باب ششم ( محلول ها) کتاب الریاض الکبیر منسوب به جابربن حیان کارشناسی ارشد دانلود 1386
حقانی اکرام سنتز و کاربردهای دسته جدیدی از کاتالیزورهای پلیمری جدید بر پایه آلیل دی متیـل آمونیـوم کلریـد از طریق فراینـد سیکلوپلیمریزاسیـون کارشناسی ارشد
رحیمی اکرم غشاهای کاتالیستی پلیمری بر پایه‌ی نانولوله‌های کربنی- نانو ذرات فلزی: تهیه، شناسایی و کاربرد کارشناسی ارشد
احمدی فیجانی الهه ساخت و به کارگیری غشاهای کامپوزیتی ماتریس مختلط بر پایه پلی‌وینیلدن فلوراید به منظور جداسازی گاز هلیوم دکتری
احمدی فیجانی الهه سنتز، شناسایی و کاربرد پلی ایمید پر شاخه در تهیه غشاهای پلیمری کارشناسی ارشد
جواد امانی‌شمس‌آباد سنتز و کاربردهای دسته جدیدی از ترکیبات پلیمری حاوی فسفر دکتری دانلود 1387/07/29
جهانگیری آمی تا بررسی واکنش مشتقات سالیسیل آلدهید و استیل استون کارشناسی ارشد
شجاعی امید مطالعه ویژگیها, سنتز و کاربرد فعال کننده های پربورات و پرکربنات در منسوجات کارشناسی ارشد
مهدی امیرصادقی تهیه پلی آکریل آمید پرشاخه حاوی گروه‌های آمونیوم چهارتایی با استفاده از پتاسیم دی‌پریداتوکوپرات و استفاده از آن به عنوان کاتالیست انتقال فاز در تعدادی از واکنش‌های آلی دکتری دانلود 1391/06/29
مهدی امیرصادقی سنتز و کاربردهای کاتالیزورهای انتقال فازباساپورت پلیمری و کاربرد آنها در واکنشــهای شیمـی آلـی کارشناسی ارشد دانلود 1384
گلجانیان تبریزی امین تهیه آلیاژهای پلی سولفون - پلی اکریلونیتریل بهبود یافته برای ساخت غشای نانو فیلتراسیون کارشناسی ارشد
داوود امینی تهیه غشا نانوالیاف پلی وینیلیدین فلوراید به‌وسیله الکتروریسی و استفاده از پوشش پلی پروپیلن لایه چسب در غشا باتری های ثانویه یون-لیتیوم کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/11
رفیعه باقری فر تهیه غشای سلولزاستات بهبود یافته با نانو ذرات سیلیکا جهت جداسازی دارو از پساب کارشناسی ارشد 1395/11/19
محمدی بیتا تهیه و بررسی پلیمرهای درهم رونده برپایه ژلاتین و پلی آکریل آمید از طریق فرایند شیمیایی کارشناسی ارشد
مریم بخشی تهیه و بررسی نانو ذرات لاتکس کوپلیمر استایرن- آکویلونتیریل به روش پلیمریزاسیون مینی امولسیونی بدون امولسیفایر کارشناسی ارشد دانلود 1385
فریدون بلورچیان ضایعات و بیماریهای زبان دکتری 1331
سعید بهادری خلیلی استفاده از نانوذرات سوپرپارامغناطیسی اصلاح شده به عنوان بستر کاتالیست و پرکننده کاتالیستی در سیستم های کاتالیست غشایی دکتری 1396/5/17
ترابی نژاد بهمن سنتز و بررسی خواص کوپلیمرهای سه قطعه‌ای از L- لاکتاید و اپسیلون کاپرولاکتون و تهیه نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت از آنها کارشناسی ارشد
هاشمی پیام تهیه و کاربرد کاتالیزور ناهمگن پالادیم بر پایه پلیمر اصلاح شده جهت واکنش سوزوکی- میارا کارشناسی ارشد
جواد پاینده سنتز و بررسی کوپلیمرهای سه قطعه‌ای زیست تخریب‌پذیر از ال- لاکتاید و تری متیلن کربنات کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/07
سرانجام پور پریچهر سنتز یک مرحله ایی مشتقات جدید از تیوباربیتوریک اسید کارشناسی ارشد
خدایی کهریز پیمان سنتز و بررسی خواص پلی‌آنیلین گرافت شده با گرافن اصلاح شده برای اصلاح خواص پلی‌آنیلین کارشناسی ارشد
سجاد پوراسماعیل شبکه‌های پلیمری در هم رفته نانو کامپوزیتی بر پایه ژلاتین : بررسی ارتباط ساختار - خواص کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/14
بهمن ترابی نژاد سنتز و بررسی کوپلیمرهای سه قطعه ای ... کارشناسی ارشد 1387/11/27
مهدی تیموری تهیه غشای لایه نازک نانو کامپوزیتی حاوی گرافن اکسید به منظور تصفیه آب کارشناسی ارشد 1395/12/7
مصطفی جباری تهی غشای کامپوزی سلولزی برای باتری Zn-AgO کارشناسی ارشد 1391/11/29
آمی تا جهانگیری بررسی واکنش مشتقات سالیسیل آلدهید و استیل استون کارشناسی ارشد دانلود 1386
امانی‌شمس‌آباد جواد سنتز و کاربردهای دسته جدیدی از ترکیبات پلیمری حاوی فسفر
پاینده جواد سنتز و بررسی کوپلیمرهای سه قطعه‌ای زیست تخریب‌پذیر از ال- لاکتاید و تری متیلن کربنات کارشناسی ارشد
مصیب چقازردی سنتز و شناسایی مواد فعال سطحی شانه ای جدید بر پایه ی پلیمرهای اکریلیک کارشناسی ارشد دانلود 1386
ماریا حاجی زاده Preparation and characterization of catalytic membranes based on polyethersulfone containing metallophthalocyanine to do aerobic oxidation of alcohols کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/07
صمدی ملایوسفی حامد سنتز، بررسی خواص و کاربرد پلی اکریل آمیدهای عامل‌دار شده با زنجیرهای فلوئوره به عنوان نسل جدید کاتالیزورهای انتقال فاز کارشناسی ارشد
علی اکبر حیدری تهیه و بررسی نانو ذرات کی لیت شده برروی سطح غشای پلی اتر سولفون تیمارشده با پلاسما جهت انجام واکنش کاتالیستی احیاء پارا- نیتروفنول کارشناسی ارشد 1395/6/28
اسدالهی طاهری حسین سولفوناسیون پلی اتر سولفون کارشناسی ارشد
مولوی حسین تهیه غشاء ماتریس مختلط بر پایه چارچوب‌های فلزی-آلی عامل‌دار شده/ پلی اتر سولفون و کاربرد آن در جداسازی CH4/CO2 کارشناسی ارشد
حسن حسینی Synthesis and application of nanocomposites of epoxy resin / CNT coated with magnetic metals in absorption electromagnetic radiation at microwave region and TIR reflectance دکتری دانلود 1397/02/16
سید مصطفی حسینی سنتز و کاربردهای پلی (متیل متاکریلات) شبکه ای عامل دار شده آمینی به عنوان یک رزین اسکونج کننده مؤثر کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدتقی حسین زاده سنتز پلیمر پرشاخه و کاربرد آن در اصلاح سطح و بهبود غشای پلی اتر سولفون در فرایند نانو فیلتراسیون دکتری 1394/2/8
طباطبائی حسینعلی نقش فونتیک در اصلاح تکلم اشخاصی که شکاف کام آنها مرتب گردیده است
محمد حشمتی آزمایشات مشاهده‌ای سیلابزنی با پلیمر در سیستمهای ناهمگن کارشناسی ارشد دانلود 1385
اکرام حقانی سنتز و کاربردهای دسته جدیدی از کاتالیزورهای پلیمری جدید بر پایه آلیل دی متیـل آمونیـوم کلریـد از طریق فراینـد سیکلوپلیمریزاسیـون کارشناسی ارشد دانلود 1384
پیمان خدایی کهریز سنتز و بررسی خواص پلی‌آنیلین گرافت شده با گرافن اصلاح شده برای اصلاح خواص پلی‌آنیلین کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/15
سارا خسروآبادی اصلاح و ارتقاء عملکرد غشاء نانوفیلتراسیون پلی اتر سولفون در جداسازی فلزات کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/07
خضراله خضری اصلاح نانوذرات پارامغناطیسی آهن به وسیله زنجیرهای با ساختار معین اکریلاتی از طریق پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم جهت استفاده در غشاهای پلیمری دکتری 1395/7/26
رحیم یدالهی تعیین شرایط بهینه سنتز و کاربرد رزین مقاومت تر بر پایه پلی‌آکریل آمید گلی‌‌اکسال‌دار شده کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
امینی داوود تهیه غشا نانوالیاف پلی وینیلیدین فلوراید به‌وسیله الکتروریسی و استفاده از پوشش پلی پروپیلن لایه چسب در غشا باتری های ثانویه یون-لیتیوم کارشناسی ارشد
عفت درین سنتز و بررسی خواص تعلیق کننده های یونی بر پایه پلی آکریل آمید کارشناسی ارشد 1392/9/11
موسی دهستانی آزاد تهیه و کاربرد غشای لایه نازک کامپوزیتی بر پایه پلی اترسولفون بهبود یافته وپلی استر پرشاخه کارشناسی ارشد 1393/12/3
صحرایی راضیه تهیه، بررسی خواص و کاربرد پلی‌اتیلن پیوندزده شده با پلی‌استر پرشاخه حاوی نانوذرات پالادیم به عنوان نانوکاتالیست موثر در واکنش سوزوکی و اکسایش الکل‌ها کارشناسی ارشد
یدالهی رحیم تعیین شرایط بهینه سنتز و کاربرد رزین مقاومت تر بر پایه پلی‌آکریل آمید گلی‌‌اکسال‌دار شده کارشناسی ارشد
اکرم رحیمی غشاهای کاتالیستی پلیمری بر پایه‌ی نانولوله‌های کربنی- نانو ذرات فلزی: تهیه، شناسایی و کاربرد کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/10
عذرا رحمانی نانوکامپوزیت های پلی آکریل آمید بر پایه اکسید گرافن: تهیه و بررسی خواص دکتری 1395/7/3
فریبا رزمی تهیه و بررسی خواص غشا نانوفیلتراسیون پلی یورتانی بر پایة استفاده از پلی استر پلی ال های پرشاخه کارشناسی ارشد 1392/9/30
محمدعلی رسولی سنتز مشتقات فعال سطح فتی اسید آمیدو آلکیل کربوکسیلات /سولفونات کارشناسی ارشد دانلود 1386
عباس رضایی شرین آبادی پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزورهای جدید با لیگاندایمینی در فاز آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1384
افروز زیرک زاده سنتز و شناسایی و کار برد گونه های جدید پلی اکریل آمید بهبود یافته حامل گروه ایمین در واکنش هک کارشناسی ارشد دانلود 1384
مصطفی زمانی رودبارکی تهیه نانوکامپوزیت های پلی وینیل الکل – گرافن اکسید و بررسی خواص اشتعال پذیری آنها کارشناسی ارشد 1393/11/20
کچوئی زهرا سنتز و کاربردهای دسته جدیدی از پلیمرهای عامل‌دار بر پایه پلی دی آلیل دی متیل آمونیوم کلرید کارشناسی ارشد
کچوئی زهرا سنتز و کاربردهای دسته جدیدی از پلیمرهای عامل دار بر پایه پلی دی آلیل دی متیل آمونیوم کلرید کارشناسی ارشد
مریم ساجدی تهیه و کاربرد غشای کاتالیستی پلیمری بر پایه PVDF / نانو لوله های کربنی عامل دار حاوی نانو ذرات کبالت کارشناسی ارشد 1395/11/25
نادری زاده سارا بررسی اثر هم افزایی نانوبلورهای نشاسته و سدیم مونت¬موریلونیت در تقویت زیست‌نانوکامپوزیت های بر پایه ی آلیاژ نشاسته/ پلی وینیل الکل کارشناسی ارشد
پوراسماعیل سجاد شبکه‌های پلیمری در هم رفته نانو کامپوزیتی بر پایه ژلاتین : بررسی ارتباط ساختار - خواص کارشناسی ارشد
طباطبایی قمی سید علی 1- اصلاح روش تهیه فتالیمید 2- اصلاح روش تهیه سیکلو هگزیل سولفنیل کلرید 3- نوآوری در ایجاد دانش آزمایشگاهی تولید N- سیکلوهگزیل تیو فتالیمید از طریق تراکم فتالیمید و سیکلو هگزیل سولفنیل کلرید با استفاده از امولسیفایر نونیل فنل اتوکسیله شده کارشناسی ارشد
حسینی سید مصطفی سنتز و کاربردهای پلی (متیل متاکریلات) شبکه ای عامل دار شده آمینی به عنوان یک رزین اسکونج کننده مؤثر کارشناسی ارشد
منصوری فر سیده سعیده تهیه و کاربرد غشا کامپوزیتی بر پایه‌ی پلی آمید-نانوذرات پالادیوم به عنوان غشا کتالیستی در واکنش جفت شدن سوزوکی کارشناسی ارشد
پریچهر سرانجام پور سنتز یک مرحله ایی مشتقات جدید از تیوباربیتوریک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1386
ایران پور سعید سنتز سورفکتانت پلی استری محلول در آب بر پایه پلی اتیلین گلیکول و بررسی خواص و عملکرد آن در پلیمریزاسیون امولسیونی کارشناسی ارشد
اکبری شاد سعید تصحیح, ترجمه و شرح باب ششم ( محلول ها) کتاب الریاض الکبیر منسوب به جابربن حیان کارشناسی ارشد
سوده سلیمان فرهانی تهیه و بررسی خواص شبکه های پلیمری درهم رفته بر پایة ژلاتین و پلی( آکریل آمید) از طریق فرآیند نوری کارشناسی ارشد 1392/10/23
محمدی سمیه تهیه نانوکامپوزیت های پلی آمید - خاک رس اصلاح شده و بررسی خواص مربوطه کارشناسی ارشد
نوروزیان لکوان سمیه تهیه و اصلاح آب‌دوستی غشا اولترافیلتراسیون بر پایه‌ی نایلون ‎۶ به وسیله کوپلیمر آکریل آمید-مالئیک انیدرید کارشناسی ارشد
سلیمان فرهانی سوده تهیه و بررسی خواص شبکه های پلیمری در هم رفته بر پایه‌ی ژلاتین و پلی (اکریل آمید) از طریق فرایند نوری کارشناسی ارشد
طیب شاه علی زاده تهیه بررسی خواص و کارایی غشاهای سلولز استاتی اصلاح شده با پلی استرهای پرشاخه کارشناسی ارشد 1391/6/28
طیب شاه علی زاده تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیتهای پلیمرهای رسانا/ گوگرد بر پایه پلی آنیلین به عنوان کاتد در باتری های با دانسیته انرژی بالای لیتیوم- گوگردی دکتری 1396/11/23
امید شجاعی مطالعه ویژگیها, سنتز و کاربرد فعال کننده های پربورات و پرکربنات در منسوجات کارشناسی ارشد دانلود 1386
فرید شیخ حسنی اصلاح غشاء PVDFبا استفاده از پلی استر پرشاخه براساس تکنیک کامپوزیت نازک لایه (TFC)به منظور تهیه نانو فیلیتر و بهبود خواص آبدوستی آن کارشناسی ارشد 1392/6/31
آسیایی صحنه شراره السادات انتقال شیشه‌ای در نانو کامپوزیتهای پلیمری: بررسی اثر اتصالات عرضی و حضور نانو ذرات بر دامنه حرکات بخشی (سگمنتی) کارشناسی ارشد
مهدی صادق زاده باویل علیائی سنتز و شناسائی کوپلیمرهای N‎- ترسیوبوتیل آکریل آمید و کاربردشان در تهیه غشاءهای با حفرات نانو کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
راضیه صحرایی تهیه، بررسی خواص و کاربرد پلی‌اتیلن پیوندزده شده با پلی‌استر پرشاخه حاوی نانوذرات پالادیم به عنوان نانوکاتالیست موثر در واکنش سوزوکی و اکسایش الکل‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
نشاط صفارزاده بررسی تجزیه زیستی پلی یورتان توسط مخمرهای بومی کارشناسی ارشد 1396/7/5
حامد صمدی ملایوسفی سنتز، بررسی خواص و کاربرد پلی اکریل آمیدهای عامل‌دار شده با زنجیرهای فلوئوره به عنوان نسل جدید کاتالیزورهای انتقال فاز کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/23
شاه علی زاده طیب تهیه، بررسی خواص و کارایی غشاهای سلولز استات اصلاح شده با پلی استر پرشاخه کارشناسی ارشد
سید علی طباطبایی قمی 1- اصلاح روش تهیه فتالیمید 2- اصلاح روش تهیه سیکلو هگزیل سولفنیل کلرید 3- نوآوری در ایجاد دانش آزمایشگاهی تولید N- سیکلوهگزیل تیو فتالیمید از طریق تراکم فتالیمید و سیکلو هگزیل سولفنیل کلرید با استفاده از امولسیفایر نونیل فنل اتوکسیله شده کارشناسی ارشد دانلود 1386
حسینعلی طباطبائی نقش فونتیک در اصلاح تکلم اشخاصی که شکاف کام آنها مرتب گردیده است دکتری 1341
افروز عاطفی تهیه و بررسی خواص هیدروژل های پزشکی عامل دار شده بر پایه ی گیاه دم اسب کارشناسی ارشد 1395/6/31
رضایی شرین آبادی عباس پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزورهای جدید با لیگاندایمینی در فاز آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
درین عفت سنتز و بررسی خواص تعلیق کننده‌های یونی بر پایه پلی آکریل آمید کارشناسی ارشد
کامیابی علی اصغر سنتز و کاربرد پلیمرهای اپوکسی پرشاخه برای تهیه غشای کامپوزیتی جدید بر پایه سلولز استات کارشناسی ارشد
فرازین علیرضا بررسی و تعیین برخی خصوصیات ساختار ریز (میزان گرافت‌شدگی، میزان پلی بوتادی‌ان و درصد شبکه‌ای شده ) پلی استایرن مقاوم به ضربه بر پایه روش های جزء به جزء کردن کارشناسی ارشد
مجتبی عنایتی نوک بررسی ارتباط ساختار و خواص و ریز ساختار پلی پروپیلن با مقاومت ضربه بالا با تاکید بر برخی روش های نوین جزء به جزء کردن پلیمر دکتری 1390/2/28
مجتبی عنایتی نوک بررسی و تعیین ساختار ریز (میزان شاخه دار بودن, میزان کومونومر و درصد بلورینگی) پلی اتیلن سبک گرید LF 0200 به کمک طیف بینی FTIR کارشناسی ارشد دانلود 1385
نادر غلامی تهیه و کاربرد غشا پلی اتر سولفون حاوی نانو ذرات گرافن اکسید سولفونه به منظور افزایش عملکرد و کاهش گرفتگی غشا در نانو فیلتراسیون دکتری 1397/6/31
فائزه فیاضی سنتز و بررسی غشای پلی سولفونی حاوی نانوذره پالادیوم به عنوان غشای کاتالیزوری در واکنش های اکسیداسیون الکل ها و سوزوکی کارشناسی ارشد 1391/11/16
اردشیری فاطمه اصلاح آب‏دوستی غشای پلی اتر سولفون (PES) بااستفاده از کوپلیمر استایرن – مالئیک انیدرید (SMA) بهبود یافته با دی اتانول آمین کارشناسی ارشد
فیاضی فائزه تهیه، بررسی خواص و کاربرد غشاء پلی سولفون شامل نانو ذرات پالادیوم به عنوان غشاء کاتالیزوری جهت انجام واکنش سوزوکی و اکسیداسیون الکل ها کارشناسی ارشد
علیرضا فرازین بررسی برخی خواص ساختار ریز پلی استایرن مقاوم به ضربه با استفاده از روش های جزئ به جزئ کردن پلیمرها کارشناسی ارشد 1390/11/29
رزمی فریبا تهیه و بررسی خواص غشا نانوفیلتراسیون پلی یورتانی بر پایه نسل‌های مختلف پلی استر پرشاخه کارشناسی ارشد
شیخ حسنی فرید اصلاح غشاء PVDF‎ با استفاده از پلی استر پرشاخه بر اساس تکنیک کامپوزیت لایه نازک (TFC‎) به منظور تهیه نانوفیلتر و بهبود خواص آبدوستی آن کارشناسی ارشد
بلورچیان فریدون ضایعات و بیماریهای زبان
متولی زاده فرشاد سنتز, شناسایی و بررسی خواص نانو کامپوزیت کوپلیمر استایرن-متیل متاکریلات/خاک رس کارشناسی ارشد
عباس فرمانی سنتز و اصلاح از طریق پوشش دهی پلیمری نانو کریستال های سوپر پارامغناطیس داری توزیع یکنواخت و سایز کنترل شده جهت کاربردهای زیستی دکتری 1395/7/17
کیومرث فرهادی سنتز پلی وینیل نیترات و بررسی خواص شیمی فیزیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/20
قنبری فیروز فرمولاسیون و ساخت رنگ‌های کنترل امواج الکترومغناطیسی در نواحی طیفی مرئی، مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز حرارتی کارشناسی ارشد
بهار فروزش‌راد حذف انتخابی کروم شش ظرفیتی از آب‌های زیرزمینی با استفاده غشای پلیمری حاوی چارچوب‌های فلز- آلی عامل دار شده کارشناسی ارشد 1398/6/31
فیروز قنبری فرمولاسیون و ساخت رنگهای کنترل امواج الکترومغناطیسی در نواحی طیفی مرئی،مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز حرارتی کارشناسی ارشد 1386/11/21
نسترن کاظمی بررسی مشتقات اول و دوم خواص ترمودینامیکی و قاعده‌مندی‌ها در سیالات زنجیری با بکارگیری مدل SAFT-VR‎ کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/16
محدثه کاظمی شریعت پناهی تهیه و کاربرد غشای پلی اتر سولفون اصلاح شده بوسیله نانو تیوب کربن پوشیده شده از نیکل جهت استفاده در واکنش جفت شدن آریل هالیدها کارشناسی ارشد 1394/11/26
محمد کاغذلو سنتز و بررسی خواص فوم های پلی یورتان حاوی نانو سیلیکا کارشناسی ارشد دانلود 1387/03/20
علی اصغر کامیابی سنتز و کاربرد پلیمرهای اپوکسی پرشاخه برای تهیه غشای کامپوزیتی جدید بر پایه سلولز استات کارشناسی ارشد 1394/11/26
زهرا کچوئی سنتز و کاربردهای دسته جدیدی از پلیمرهای عامل‌دار بر پایه پلی دی آلیل دی متیل آمونیوم کلرید کارشناسی ارشد دانلود 1386
کریمه کریمی تهیه غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‌سولفون اصلاح‌شده جهت حذف فلزات سنگین از آب کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/07
نانکلی کیمیا زیست‌نانوکامپوزیت‌های هیبریدی پلی(وینیل الکل)/ نانوبلور نشاسته/ نانورس: تهیه و بررسی ارتباط ساختار-خواص کارشناسی ارشد
فرهادی کیومرث سنتز پلی وینیل نیترات و بررسی خواص شیمی فیزیکی آن کارشناسی ارشد
آزاد یگانه جبری محاسبه پارامترهای سینتیکی واکنش تجزیه حرارتی پلی یورتان با تکنیک ترموگراویمتری و پیرولیز- کروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد دانلود 1384/11/09
امین گلجانیان تبریزی تهیه آلیاژ آکریلونیتریل بهبود یافته برای ساخت غشای نانوفیلتراسیون کارشناسی ارشد 1391/6/28
احمدیان علم لیلا سنتز و شناسایی غشاهای نانو کامپوزیتی پلیمری تبادل پروتون برای کاربرد در پیل سوختی پلیمری
حمید ماهرانی تهیه غشائ الیاف توخالی بهبود یافته از طریق یک نانو کامپوزیت پلی آمیدی لایه نازک حاوی گرافن اکساید اصلاح شده به منظور بهبود گرفتگی در نانو فیلتراسیون کارشناسی ارشد 1397/6/27
فرشاد متولی زاده سنتز, شناسایی و بررسی خواص نانو کامپوزیت کوپلیمر استایرن-متیل متاکریلات/خاک رس کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/19
عنایتی نوک مجتبی مطالعه ارتباط ساختار و خواص و ریزساختار پلی‌پروپیلن با مقاومت ضربه بالا با تاکید بر برخی روش‌های نوین جزء به جزء کردن پلیمر
عنایتی نوک مجتبی بررسی و تعیین ساختار ریز (میزان شاخه دار بودن, میزان کومونومر و درصد بلورینگی) پلی اتیلن سبک گرید LF 0200 به کمک طیف بینی FTIR کارشناسی ارشد
کاظمی شریعت پناهی محدثه عنوان به انگلیسی: Preparation and application of PES/Ni-MWCNT as catalytic membrane in aryl-halide coupling reaction کارشناسی ارشد
مصلحی محسن عنوان به انگلیسی: Perparation of nanofiltration membrane by interfacial polymerization based on polyethylene terphtalate nanofibrous mat for desalination of water. کارشناسی ارشد
حشمتی محمد آزمایشات مشاهده‌ای سیلابزنی با پلیمر در سیستمهای ناهمگن کارشناسی ارشد
کاغذلو محمد سنتز و بررسی خواص فوم های پلی یورتان حاوی نانو سیلیکا کارشناسی ارشد
مدنی محمد تهیه گرانول پلی اتیلن قابل شبکه ای شدن در مقیاس نیمه صنعتی کارشناسی ارشد
بیتا محمدی تهیه و بررسی خواص شبکه های پلیمری درهم رفته بر پایه ژلاتین و پلی( آکریل آمید) از طریق فرآیند شیمیایی کارشناسی ارشد 1392/11/7
سمیه محمدی تهیه نانوکامپوزیت های پلی آمید - خاک رس اصلاح شده و بررسی خواص مربوطه کارشناسی ارشد دانلود 1386
حسین زاده محمد تقی سنتز پلیمر پر شاخه و کاربرد آن در اصلاح سطح و بهبود غشای پلی اتر سولفون در فرایند نانوفیلتراسیون
رسولی محمدعلی سنتز مشتقات فعال سطح فتی اسید آمیدو آلکیل کربوکسیلات /سولفونات کارشناسی ارشد
مهدی محمودیان سنتز، بررسی خواص و کاربرد پلیمرهای (دی آلکیل دی آلیل آمونیوم کلرید) به عنوان کاتالیزور انتقال فاز کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
مهدی محمودیان اصلاح غشاهای نانوفیلتراسیون پلی سولفون به روش آلیاژ کردن با استفاده از ATRP دکتری 1392/10/24
محمد مدنی تهیه گرانول پلی اتیلن قابل شبکه ای شدن در مقیاس نیمه صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1384
یونس مرزبانی بهبود خواص مکانیکی رزین‌های پلی استر غیراشباع با استفاده از پلی استرهای پرشاخه برای کاربرد در پوشش‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
بخشی مریم تهیه و بررسی نانو ذرات لاتکس کوپلیمر استایرن- آکویلونتیریل به روش پلیمریزاسیون مینی امولسیونی بدون امولسیفایر کارشناسی ارشد
نوریه سادات مزینانی غشاهای ماتریس مخلوط PVDF/PVDF-g- PVP/TiO2 : تهیه و کاربرد کارشناسی ارشد 1396/9/4
چقازردی مصیب سنتز و شناسایی مواد فعال سطحی شانه ای جدید بر پایه ی پلیمرهای اکریلیک کارشناسی ارشد
محسن مصدق تهیه و بررسی خواص غشاهای نانوکامپوزیتی پلی اتر سولفون بر پایه گرافن اکسید اصلاح شده دکتری 1395/12/22
جباری مصطفی تهیه غشای کامپوزیتی سلولزی برای باتری روی - اکسید نقره (Zn- AgO‎ ) کارشناسی ارشد
زمانی رودبارکی مصطفی عنوان به انگلیسی: Preparation of poly vinyl alcohol-graphene Nano composites and investigation of their flammability properties کارشناسی ارشد
محسن مصلحی تهیه غشای نانو فیلتراسیون با شار بالا از طریق پلیمریزاسیون بین سطحی بر روی زیرلایه نانو الیافی پلی اتیلن ترفتالات به منظور نمک زدایی از آب کارشناسی ارشد 1394/10/28
سعیده منصوری فر تهیه و کاربرد غشا کامپوزیتی بر پایه‌ی پلی آمید-نانوذرات پالادیوم به عنوان غشا کاتالیستی در واکنش جفت شدن سوزوکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
امیرصادقی مهدی تهیه پلی آکریل آمید پرشاخه حاوی گروه‌های آمونیوم چهارتایی با استفاده از پتاسیم دی‌پریداتوکوپرات و استفاده از آن به عنوان کاتالیست انتقال فاز در تعدادی از واکنش‌های آلی
امیرصادقی مهدی سنتز و کاربردهای کاتالیزورهای انتقال فازباساپورت پلیمری و کاربرد آنها در واکنشــهای شیمـی آلـی کارشناسی ارشد
صادق زاده باویل علیائی مهدی سنتز و شناسائی کوپلیمرهای N‎- ترسیوبوتیل آکریل آمید و کاربردشان در تهیه غشاءهای با حفرات نانو کارشناسی ارشد
محمودیان مهدی سنتز، بررسی خواص و کاربرد پلیمرهای (دی آلکیل دی آلیل آمونیوم کلرید) به عنوان کاتالیزور انتقال فاز کارشناسی ارشد
محمودیان مهدی اصلاح غشاهای نانوفیلتراسیون پلی سولفونی به روش آلیاژکردن با کوپلیمرهای پلی سولفون
منصوره مهدوی زفرقندی سنتز بررسی خواص و کاربرد غشاهای سلولزی حاوی نانو ذرات نقره کارشناسی ارشد 1390/11/29
دهستانی آزاد موسی تهیه و کاربرد غشای لایه نازک کامپوزیتی بر پایه پلی¬اترسولفون بهبود یافته و پلی¬استر پرشاخه کارشناسی ارشد
حسین مولوی تهیه غشا ماتریس مختلط بر پایه چارچوب های فلزی – آلی عامل دار شده/ پلی اتر سولفون و کاربرد آن در جداسازی CO2 / CH4. کارشناسی ارشد 1393/6/22
سارا نادری زاده بررسی اثر هم افزایی نانو بلورهای نشاسته و سدیم مونت موریلونیت در تقویت زیست نانوکامپوزیت های بر پایه آلیاژ نشاسته / پلی وینیل الکل کارشناسی ارشد 1392/11/7
کیمیا نانکلی زیست نانوکامپوزیت های هیبریدی پلی (وینیل الکل) نانو بلور نشاسته/ نانورس: تهیه و بررسی ارتباط ساختار-خواص کارشناسی ارشد 1392/11/8
کاظمی نسترن بررسی مشتقات اول و دوم خواص ترمودینامیکی و قاعده‌مندی‌ها در سیالات زنجیری با بکارگیری مدل SAFT-VR‎ کارشناسی ارشد
هدی نصیرا زیست نانو کامپوزیت های ژلاتین- گرافن: تهیه و بررسی ارتباط ساختار و خواص دکتری 1395/3/24
سمیه نوروزیان لکوان تهیه و اصلاح آب‌دوستی غشا اولترافیلتراسیون بر پایه‌ی نایلون ‎۶ به وسیله کوپلیمر آکریل آمید-مالئیک انیدرید کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/05
پیام هاشمی تهیه و کاربرد کاتالیزور ناهمگن پالادیم بر پایه پلیمر اصلاح شده جهت واکنش سوزوکی- میارا کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
اروج پور وحید بررسی و سنتز آلدوکسیم و کتوکسیم‌ها در استخراج مس از لیچ لیکور کارشناسی ارشد
احسان یوسف زاده تهیه غشاهای نانوفیلیتراسیون مقاوم به حلال از طریق انجام واکنش های پیوند کربن _کربن برروی پلی سولفون کارشناسی ارشد 1390/11/30
مرزبانی یونس بهبود خواص مکانیکی رزین‌های پلی استر غیراشباع با استفاده از پلی استرهای پرشاخه برای کاربرد در پوشش‌ها کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر مهدوی پژوهشی 61112725 طبقه دوم دانشکده شیمی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فناوری های پیشرفته پلیمرها 6102622 3 01 | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
سنتز پلیمر 6102628 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
سنتز پلیمر 6102628 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مباحث ویژه در نانوفناوری 6102012 3 01 | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها 6102621 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
شناسایی مواد پلیمری 6102488 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
سنتز پلیمر 6102628 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
سنتز پلیمر 6102628 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها 6102621 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
شناسایی مواد پلیمری 6102488 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سنتز پلیمر 6102628 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها 6102621 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
شناسایی مواد پلیمری 6102488 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها 6102621 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سنتز پلیمر 6102628 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها 6102621 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شناسایی مواد پلیمری 6102488 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سنتز پلیمر 6102628 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها 6102621 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
شناسایی مواد پلیمری 6102488 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2