بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیده فاطمه رهنمای رهسپار

سیده فاطمه رهنمای رهسپار

سیده فاطمه رهنمای رهسپار    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02166415750
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیرمحمد ارجمندی تاش پروژه کارشناسی کارشناسی
سمانه فقیه پروژه کارشناسی کارشناسی
فاطمه خوش نیت تعیین مشخصات پیل های خورشیدی پلیمری بر پایه ی اکسید گرافن اصلاح شده .کاهیده شده(Vis-UV،Raman،...) کارشناسی
محدثه ولاشجردی عامل دار کردن نانو ذرات گرافی کارشناسی
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی فیزیک 3 6102538 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
شیمی سطح و حالت جامد 6102404 3 01 | هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
شیمی فیزیک پیشرفته 6102238 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
نانو فابریکیشن 6102014 3 01 | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
شیمی سطح و حالت جامد 6102404 3 01 | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
شیمی فیزیک 3 6102538 3 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
شیمی سطح و حالت جامد 6102404 3 01 | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
شیمی فیزیک 3 6102538 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شیمی سطح و حالت جامد 6102404 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شیمی عمومی 1 6102396 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
شیمی سطح و حالت جامد 6102404 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
شیمی فیزیک 3 6102538 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
شیمی سطح و حالت جامد 6102404 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
شیمی فیزیک پیشرفته 6102238 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
شیمی سطح و حالت جامد 6102404 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مباحثی در نانوشیمی 6102700 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
شیمی فیزیک 1 6102534 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
شیمی سطح و حالت جامد 6102404 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
شیمی فیزیک 2 6102536 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 09:30) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 19 نتیجه
از 1