بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمایشگاه شیمی تجزیه دکتر شمیرانی آزمایشگاه شیمی تجزیه دکتر شمیرانی

اطلاعات سرپرست آزمایشگاه به فارسی : خانم دکتر فرزانه شمیرانی

 

 زمینه کاری آزمایشگاه:

  • اسپکتروسکوپی جداسازی
  • ابداع و اصلاح دستگاه های آنالیز اسپکتروسکوپی: استفاده از فیبر نوری در اسپکتروفوتومتری ساخت دستگاه اسپکتروسکوپی لنز حرارتی
  • سنتز و استفاده از مایعات یونی نانو ذرات و فروفلویید ها در روش های جداسازی