بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید سعیدی

مجید سعیدی

مجید سعیدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112578
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول محاسبات شیمی صنعتی 6102556 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
پدیده های انتقال 6102005 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
شیمی صنعتی 1 6102557 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
انرژی های تجدیدپذیر 6102642 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی 6102685 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصول محاسبات شیمی صنعتی 6102556 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
پدیده های انتقال 6102005 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
پدیده های انتقال 6102005 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
شیمی صنعتی 1 6102557 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
شیمی و فناوری نفت 6102571 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی 6102685 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اصول محاسبات شیمی صنعتی 6102556 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 09:30) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
پدیده های انتقال 6102005 3 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
پدیده های انتقال 6102005 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
شیمی و فناوری نفت 6102571 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی 6102685 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اصول محاسبات شیمی صنعتی 6102556 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 09:30) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 17 نتیجه
از 1