بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید سعیدی

مجید سعیدی

مجید سعیدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112578
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه عرب عامری تولید بایودیزل با استفاده از کاتالیست های مغناطیسی بر پایه بایوچار کارشناسی ارشد
پانته ا مرادی تولید بیودیزل از میکروجلبک کلرلاولگاریس با استفاده از فرآیندهای الکتروشیمیایی و حرارتی کارشناسی ارشد
ارمان پاکروح طراحی و محاسبات برج تقطیر نفت خام کارشناسی
علیرضا ژندنژاد تولید سوخت زیستی با ارزش از زیست توده چریش به روش پیرولیز حرارتی و کاتالیستی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انرژی های تجدیدپذیر 6102642 3 01 | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی 6102685 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
اصول محاسبات شیمی صنعتی 6102556 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
ایمنی در آزمایشگاه 6102588 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
پدیده های انتقال 6102005 3 01 | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
شیمی و فناوری نفت 6102571 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
انرژی های تجدیدپذیر 6102642 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
شیمی صنعتی 1 6102557 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
انرژی های تجدیدپذیر 6102642 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی 6102685 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصول محاسبات شیمی صنعتی 6102556 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
پدیده های انتقال 6102005 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
پدیده های انتقال 6102005 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
شیمی صنعتی 1 6102557 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
شیمی و فناوری نفت 6102571 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی 6102685 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اصول محاسبات شیمی صنعتی 6102556 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 09:30) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
پدیده های انتقال 6102005 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
پدیده های انتقال 6102005 3 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
شیمی و فناوری نفت 6102571 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2