بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

مکانیک کوانتومی پیشرفته

نام درس مکانیک کوانتومی پیشرفته
کد درس 6102668
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز