بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

کاربرد روش های محاسباتی در شیمی تجزیه

نام درس کاربرد روش های محاسباتی در شیمی تجزیه
کد درس 6102631
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز