بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون

نام درس شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون
کد درس 6102461
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز