بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

شیمی عمومی 1

نام درس شیمی عمومی 1
کد درس 6102396
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز