بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

طیف بینی اتمی تجزیه ای

نام درس طیف بینی اتمی تجزیه ای
کد درس 6102295
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز