بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

شیمی آلی پیشرفته

نام درس شیمی آلی پیشرفته
کد درس 6102146
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز