بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 21 - 40 از 433 نتیجه
از 22
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
شیمی صنعتی 2 6102558 3 کارشناسی شیمی آلی 01 علی طاهری نجف آبادی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00)
شیمی معدنی 1 6102539 3 کارشناسی شیمی آلی 01 کامران اخباری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/08 (13:00 - 15:00)
طیف بینی معدنی 6102508 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 علیرضا عباسی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/28 (10:00 - 12:00)
سینتیک و ترمودینامیک واکنش های معدنی 6102417 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 ژانت سلیمان نژاد هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00)
ریاضیات در شیمی فیزیک 6102634 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 علی مقاری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (08:00 - 10:00)
شیمی دارویی 6102563 3 کارشناسی شیمی آلی 01 افسانه زنوزی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00)
خوردگی فلزات 6102087 2 کارشناسی شیمی آلی 01 طاهر علیزاده هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00)
روش های نوین شیمیایی و فیزیکی جداسازی 6102658 3 دکتری شیمی آلی 01 حسن سرشتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (08:00 - 10:00)
الکتروشیمی در محلول های غیرآبی 6102663 3 دکتری شیمی آلی 01 طاهر علیزاده هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00)
شیمی آلی 2 6102525 3 کارشناسی شیمی آلی 01 ابراهیم کیان مهر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00)
شیمی آلی 3 6102527 3 کارشناسی شیمی آلی 01 سیدمرتضی فامیل فرنیا هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (13:00 - 15:00)
شیمی آلی فلزی 6102546 3 کارشناسی شیمی آلی 01 علیرضا بدیعی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00)
روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی 6102630 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 حسن سرشتی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (08:00 - 10:00)
شیمی فیزیک 2 6102536 3 کارشناسی شیمی آلی 01 حسن به نژاد هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/08 (08:00 - 10:00)
شناسایی مواد پلیمری 6102488 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 حسین مهدوی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/19 (13:00 - 15:00)
شیمی پلیمرها 6102550 3 کارشناسی شیمی آلی 01 سپیده خویی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/08 (10:00 - 12:00)
اصول بیوشیمی 6102547 3 کارشناسی شیمی آلی 01 پرویز رشیدی رنجبر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00)
اصول محاسبات شیمی صنعتی 6102556 3 کارشناسی شیمی آلی 01 مجید سعیدی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (08:00 - 10:00)
مکانیک کوانتومی 6102633 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 علیرضا شایسته هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/28 (10:00 - 12:00)
حد واسطه های فعال 6102085 3 دکتری شیمی آلی 01 مهدی قندی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00)
نمایش 21 - 40 از 433 نتیجه
از 22