بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

ریاضیات در شیمی فیزیک

نام درس ریاضیات در شیمی فیزیک
کد درس 6102634
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز