بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

NMR پیشرفته

نام درس NMR پیشرفته
کد درس 6102612
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز