بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

اصول محاسبات شیمی صنعتی

نام درس اصول محاسبات شیمی صنعتی
کد درس 6102556
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز