بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

شیمی آلی فلزی

نام درس شیمی آلی فلزی
کد درس 6102546
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز