بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

ساختار و پیوند در ترکیبات معدنی

نام درس ساختار و پیوند در ترکیبات معدنی
کد درس 6102467
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز