بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

سینتیک و ترمودینامیک واکنش های معدنی

نام درس سینتیک و ترمودینامیک واکنش های معدنی
کد درس 6102417
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز