بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

سنتز مواد آلی

نام درس سنتز مواد آلی
کد درس 6102333
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز