بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 501 - 516 از 516 نتیجه
از 26
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
شیمی معدنی 2 6102541 3 کارشناسی شیمی کاربردی 01 علی نعمتی خراط غازیانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/17 | 08:00 - 10:00
شیمی معدنی 2 6102275 4 کارشناسی شیمی کاربردی 01 علی نعمتی خراط غازیانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/17 | 08:00 - 10:00
شیمی دارویی 6102563 3 کارشناسی شیمی کاربردی 01 افسانه زنوزی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/17 | 10:00 - 12:00
ترمودینامیک غیرتعادلی 6102076 3 دکتری شیمی کاربردی 01 علی مقاری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/16 | 10:00 - 12:00
روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی 6102100 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 حسن سرشتی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/16 | 08:00 - 10:00
شیمی فیزیک 1 6102534 3 کارشناسی شیمی کاربردی 01 مجید حمزه لو هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/29 | 10:00 - 12:00
شیمی فیزیک آلی 6102554 3 کارشناسی شیمی کاربردی 01 مهدی ادیب هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/23 | 10:00 - 12:00
سنتز پلیمر 1 6102470 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 حسین مهدوی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/04/01 | 08:00 - 10:00
سنتز پلیمر 2 6102466 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 حسین مهدوی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/04/01 | 08:00 - 10:00
اصول صنایع شیمیایی 6102548 3 کارشناسی شیمی کاربردی 01 علی نعمتی خراط غازیانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/19 | 10:00 - 12:00
ترمودینامیک آماری 1 6102074 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 علی مقاری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/16 | 10:00 - 12:00
استرئوشیمی 6102022 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 فرناز جعفر پور هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/17 | 08:00 - 10:00
روش های سنتز مواد نانو ساختار 2 6102215 3 دکتری شیمی کاربردی 01 حسین مهدوی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/19 | 08:00 - 10:00
مباحثی در استرئوشیمی 6102345 3 دکتری شیمی کاربردی 01 پرویز رشیدی رنجبر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/31 | 08:00 - 10:00
اصول تصفیه آب 6102549 3 کارشناسی شیمی کاربردی 01 حسن سرشتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/26 | 10:00 - 12:00
تعیین ساختار به کمک پراش پرتو X 6102255 3 دکتری شیمی کاربردی 01 علیرضا عباسی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/04/01 | 10:00 - 12:00
نمایش 501 - 516 از 516 نتیجه
از 26