بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 21 - 40 از 516 نتیجه
از 26
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
شیمی عمومی 1 6102396 3 کارشناسی شیمی کاربردی 01 احمد امیری | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/02 (08:00 - 10:00)
شناسایی ترکیبات آلی 6102544 3 کارشناسی شیمی کاربردی 01 ابراهیم کیان مهر | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00)
شیمی صنعتی 2 6102558 3 کارشناسی شیمی کاربردی 01 علی طاهری نجف آبادی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/04 (10:00 - 12:00)
طیف بینی معدنی 6102508 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 کامران اخباری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/05 (10:00 - 12:00)
سینتیک و ترمودینامیک واکنش های معدنی 6102417 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 ژانت سلیمان نژاد هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00)
ریاضیات در شیمی فیزیک 6102634 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 علی مقاری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (08:00 - 10:00)
شیمی دارویی 6102563 3 کارشناسی شیمی کاربردی 01 افسانه زنوزی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (10:00 - 12:00)
خوردگی فلزات 6102087 2 کارشناسی شیمی کاربردی 01 طاهر علیزاده هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:00 - 12:00)
فناوری های نوین پالایش و تبدیل نفت 6102683 3 دکتری شیمی کاربردی 01 علی رضا شاکری هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/06 (10:00 - 12:00)
نانو فابریکیشن 6102014 3 دکتری شیمی کاربردی 01 سیده فاطمه رهنمای رهسپار | هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00)
شیمی آلی 2 6102525 3 کارشناسی شیمی کاربردی 01 فرناز جعفر پور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته پنج شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00)
شیمی آلی فلزی 6102546 3 کارشناسی شیمی کاربردی 01 علیرضا بدیعی | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/02 (10:00 - 12:00)
شیمی فیزیک 2 6102536 3 کارشناسی شیمی کاربردی 01 معصومه فروتن | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) 1400/11/06 (08:00 - 10:00)
شیمی فیزیک پلیمرها 6102235 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 علی رضا شاکری هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/06 (10:00 - 12:00)
شناسایی مواد پلیمری 6102488 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 حسین مهدوی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/26 (10:00 - 12:00)
اصول محاسبات شیمی صنعتی 6102556 3 کارشناسی شیمی کاربردی 01 مجید سعیدی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/02 (08:00 - 10:00)
مکانیک کوانتومی 6102633 3 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی 01 علیرضا شایسته هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/05 (10:00 - 12:00)
حد واسطه های فعال 6102085 3 دکتری شیمی کاربردی 01 مهدی قندی | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00)
ایمنی در آزمایشگاه 6102588 2 کارشناسی شیمی کاربردی 01 مجید سعیدی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/27 (13:00 - 15:00)
مباحث ویژه در نانوشیمی 6102006 3 دکتری شیمی کاربردی 01 فرنوش فریدبد | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/06 (08:00 - 10:00)
نمایش 21 - 40 از 516 نتیجه
از 26