بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 21 - 40 از 580 نتیجه
از 29
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
شیمی عمومی 2 6102519 3 کارشناسی شیمی آلی 01 حسن سرشتی | هرهفته (10:00 - 12:00) -
ریاضی عمومی 2 6102512 3 کارشناسی شیمی آلی 01 مهدی خواجه صالحانی | هرهفته (08:00 - 10:00) -
فیزیک عمومی 2 6102515 3 کارشناسی شیمی آلی 01 سارا خطیبی | هرهفته (08:00 - 10:00) -
شیمی هتروسیکل 6102192 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 افسانه زنوزی | هرهفته (14:00 - 16:00) -
کاتالیزورهای صنعتی 6102641 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 علی طاهری نجف آبادی | هرهفته (14:00 - 16:00) -
شیمی صنعتی 1 6102557 3 کارشناسی شیمی آلی 01 احمد توسلی | هرهفته (16:00 - 18:00) -
الکتروشیمی صنعتی 6102503 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 محمدرضا گنجعلی | هرهفته (14:00 - 16:00) -
شیمی معدنی 2 6102541 3 کارشناسی شیمی آلی 01 علی نعمتی خراط غازیانی | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) -
شیمی معدنی 3 6102543 3 کارشناسی شیمی آلی 01 کامران اخباری | هرهفته (08:00 - 10:00) -
سنتز مواد معدنی 6102591 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 علیرضا بدیعی | هرهفته (16:00 - 18:00) -
طیف سنجی مولکولی 6102299 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 حسن به نژاد | هرهفته (10:00 - 12:00) -
نانوشیمی 6102551 2 کارشناسی شیمی آلی 01 سیدمرتضی فامیل فرنیا هرهفته (08:00 - 10:00) -
شیمی آلی 1 6102523 3 کارشناسی شیمی آلی 01 مهدی ادیب | هرهفته (10:00 - 12:00) -
شیمی آلی 3 6102527 3 کارشناسی شیمی آلی 01 سیدمرتضی فامیل فرنیا | هرهفته (10:00 - 12:00) -
فرآیندهای نفت و پتروشیمی 6102645 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 علی رضا شاکری | هرهفته (10:00 - 12:00) -
شیمی و فناوری نفت 6102571 2 کارشناسی شیمی آلی 01 احمد توسلی هرهفته (14:00 - 16:00) -
فوتوشیمی ترکیبات معدنی 6102692 3 دکتری شیمی آلی 01 احمد امیری | هرهفته (10:00 - 12:00) -
شیمی فیزیک 1 6102534 3 کارشناسی شیمی آلی 01 حسن به نژاد | هرهفته (08:00 - 10:00) -
شیمی فیزیک 3 6102538 3 کارشناسی شیمی آلی 01 سیده فاطمه رهنمای رهسپار | هرهفته (10:00 - 12:00) -
شیمی فیزیک معدنی 6102241 3 کارشناسی ارشد شیمی آلی 01 احمد امیری | هرهفته (16:00 - 18:00) -
نمایش 21 - 40 از 580 نتیجه
از 29