بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

طیف بینی مولکولی تجزیه ای

نام درس طیف بینی مولکولی تجزیه ای
کد درس 6102475
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز