بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

طیف بینی تجزیه ای پیشرفته

نام درس طیف بینی تجزیه ای پیشرفته
کد درس 6102656
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز